Home / Telugusexstories / అబ్బా ఎంత టైట్ పూకు ఎలాగైనా

అబ్బా ఎంత టైట్ పూకు ఎలాగైనా

కడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా అంత కలిసి భొజనం చెస్తునరు.. ప్రభాస్ అత్త..’ఒరె.. చిన్నవ్వడి దగ్గరకు వెళ్ళి వస్తను రా.. వాడిని చూసి చాల రోజులు అయింది..’ అన్నది ప్రభాస్ తొ.. ‘సరె వెళ్ళి రా అత్త.. ఎటూ పండగ వస్తుంది కద.. వాడు కూడ సంతొషిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళితె..’ అన్నడు.. ‘నెహా, పండు నీ కూడా తిసులెళుతాను ..’ అన్నది.. ‘ఎ రా.. వెళ్ళుతారా..’ అని అడిగాడూ పిల్లలని.. ‘నేను వస్తను . నేను వస్తాను..’ అని నేహ అన్నది స్కుల్ ఎగొట్టుచు అని.. ‘నువ్వు రా.. లోహిత ‘ అని లోహితని అడిగింది అత్తయ్య.. లోహిత ప్రభాస్ వంక ఒక సారి చూసి.. ‘ 3 రోజుల లొ పండగ.. పండగకి ఇంటిలొ ఎవరు లెక పొతె బాగొదు అత్తయ..
పైగా ఈయన కూడ బెంగుళూరు వెళ్ళి పండగకి వచెస్తారు కదా..’ అని అన్నది.. లోహిత తన వంక చూసెసరికి ..’ఆ.. లోహిత ఎందుకు అత్త.. నేను ఇంటికి వచేసరికి వుండలికదా..’ అన్నడు.. ‘అలాగితె బట్తలు సద్దుకొండి పిల్లలు..’ అన్నది నానమ్మ.. ‘నెహ వస్తుంది కద.. పండు ఇక్కడ వుంటె బగుంటుంది.. నేను ఒక్కతినె వుంటాను కదా..’ అని మళ్ళి ప్రభాస్ వంక చుస్తు అన్నది.. ‘వాడూ ఇక్కడె వుంటాడు లె అత్త.. నువ్వు నేహ వెళ్ళిరండి..’ అన్నడు ప్రభాస్.. ‘సరె మీ ఇష్టం..’ అన్నది అత్తయ్య.. ‘అలాగైతె.. రెపు ఉదయం నేను బెంగుళూరు కి బయలదేరుతున్న.. మీమ్మలని కూడ బస్ ఎక్కించి నేను వెళ్ళుతాను.. రేపు 8 కల్ల రేడి అయ్యి వుండండి..’ అన్నడు ప్రభాస్.. పండు కి అత్త ఒంటరి గ 3 రోజులు దొరుకుతునందుకు తెగ ఆనంద పడిపొతున్నడు.. అత్త వంక చూసాడు సంతొషన్ని పంచు కోటానికి.. లోహిత ఏ మాత్రం పండు ని పట్టించు కోకుండ.. తన పని తాను చెసుకుంటుంది..ఉదయం ఆరు గంటలకి ఇంటిలొ అంతా హడావిడి గా తిరుగుతున్నరు.. నేహ తన బ్యాగ్ సద్దు కోవటం లొ బిసిబిసి గా వుంది.. నాన్నమ్మ్, అత్త పండగ కి వండిన వంటలు ప్యాకింగ్ లొ బిసి గా వున్నరు.. ప్రభాస్ పేపర్ చదువుతూ.. పండు ని చూసి ‘నువ్వు వెళ్ళి నానమ్మకి అత్తకి సహాయం చెయరా..’ అన్నడు పండు కిచెన్ రుం లొ కి రాగానె లోహిత పండు ని చూసి.. ‘నువ్వు ఎం చెస్తున్నవ్ ఇక్కడ.. వెళ్ళి రెడి అవ్వు స్కూల్ కి అన్నది..’ పండు ఒక్కసారిగా నీరసించి పొయాడు.. ‘స్కూల్ కా.. ఎందుకు.. నేహ నాన్నమ్మ ఊరు వెళ్ళుతున్నరు గా.. నేను స్కుల్కివెళ్ళను ఆన్నన్నడు..’ .. ‘వాళ్ళు వూరు వెళ్ళుతున్నరు.. నువ్వు వెళ్ళటం లేదు గా.. వెళ్ళి స్నానం చేసి రెడి అవ్వు’ అని ఆడ్డర్ వేసింది లోహిత.. పండు గాలితీసిన బంతి లా వెళ్ళి పొయాడు.. 7 గంటలకి అంతా సద్దటం అయిపొయింది.. ‘అత్తయ్య.. నేను స్నానం చేసి వస్తాను.. టిఫిన్ చేసి బయలదేరుదురు..’ అని లోహిత తన రూం లొ కి వెళ్లింది..లోహిత తల స్నానం చేసి తువాలును జడ తొ చుట్టి అందరికి టిఫిన్ పెట్టింది.. అందరు టిఫిన్లు కాన్నిచేసారు.. ‘నువ్వు తిను..’ అన్నడు ప్రభాస్.. ‘మీరు వెళిన తరువాత తింటను..’ అన్నది లోహిత. ప్రభాస్ తన బ్యగ్ తొ, నేహ నాన్నమ్మ వాళ్ల బ్యాగ్లు తొ.. పండు తన స్కుల్ బ్యగ్ తొ రెడి అయ్యరు.. ప్రభాస్, నేహ, అత్తయ్య అందరు అటొ ఎక్కి పండు కి లోహితకి వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళి పొయారు.. వాళ్ళు వెళ్ళిన వెంటనె పండు ని ‘ఇంక నువ్వు ఎం చుస్తున్నవ్.. వెళ్ళి స్కుల్ బ్యగ్ సద్దుకొ’ అన్నది లోహిత.. పండు దిగాలుగా ఇంటిలొ కి వెళ్ళి హాల్ లొ తన బ్యగ్ భుజాన వేసుకొని వెనక్కి తిరిగాడు డోర్ వైపు.. లోహిత లొపలకి వచ్చి మైన్ డోర్ వేసి లాక్ చెస్తుంది.. అత్త తలుపు వెస్తుంది ఎంటి అని చుస్తున్నత లొ.. లోహిత కొడూకు వైపు తిరిగి.. అల్లుడుని చూడకుండానే తన వొంటి పై వున్న నైటి ని హుక్స్ తీసేసింది.. రెప్ప పాటులొ పండు కళ్ళ ముందు లోహిత వొంటి నుంచి నైటి నేల మీద కుప్ప కూలింది.. పండు నోరు తెరిచి అత్త వంక చుస్తుండి పొయాడు.. అత్త లొపల ఏమి వేసుకో లేదు.. పండు కళ్ళ ముందు అత్త పూర్తి గా నగ్నం గా వుంది.. లోహిత తన కాళ్ళ తొ నైటిని పక్కకు విసిరి.. ఏమి ఎరగనట్టు కిచెన్ లొ కి వెళ్ళింది.. పండు సుల్ల లెగవటం.. తన బ్యగ్ కింద పడటం ఒకే సారి జరిగింది.. పండు కూడ కిచెన్ లొ కి వేళ్ళి.. ‘అత్త.. నువ్వు.. నువ్వు. ఎం చెస్తున్నవ్..’అన్నడు.. ‘కనపడంలేదు.. వంట చెస్తున్న మనకి..’ అన్నది అల్లుడుని చూడ కుండానే.. ‘అత్త.. నువ్వు భలె వున్నవ్..’ అన్నడు .. ‘నా సంగతి పక్కన పెట్టు.. నువ్వెంటి బట్టలు వేసుకొని వున్నవ్.. విప్పెసి రా..’ అన్నది ముసి ముసి నవ్వుకుంటు.. పండు కి ఆవేస ఆగక.. వెళ్ళీ అత్త పిర్రలను పట్టుకున్నడు వెనకనుంచి.. ‘ఎం చెప్పను.. ముందు బట్టలుతీసి రా..’ అన్నది కొపం నటిస్తు..
లోహిత బట్టలు విప్పి రా అని అనేసరికి పండు అక్కడే తన బట్టలు చక చక విప్పి పడెసాడు.. లోహిత ఇంకా స్టవ్ దగ్గరే ఎదొ సద్దుతుంది.. వెనక పండు నగ్నం గా అత్త వెంక నుంచోని వున్నడు.. పండు మొడ్డ లేచి ఇంటి కప్పు ను చుస్తుంది.. ‘అత్త.. విప్పేసాను అన్నడు..’ పండు కి కొద్ది సిగ్గు గానే వుంది.. లోహిత వెనక్కు తిరిగి అల్లుడును కింద నుంచి పై వరకు తీక్షణం గా చూసింది.. పండు తన లేచిన మొడ్డ ను తన చేతుల తొ అడ్డు పెట్టుకున్నడు.. ‘సిగ్గా. మరి నేను నీ అత్త అయినా నీ ముందు నగ్నం గా నుంచోలెదు.’ అన్నది పండు ని చూస్తు.. పండు తన చెతులు మొడ్డ మీద నుంచి తీసేసాడు.. పండు మొడ్డ కుమరి కంట పడింది.. లోహిత రెండు అడుగులు పండు వైపు వేసి తన చేతి వేళ్ళ తొ చిన్న పిల్లల బుగ్గలు గిల్లి ముద్దాడినట్టు పండు మొడ్డ ను తన చేతి వేళ్ళ తొ సున్నితం గా ‘చిచి..’ అని ఆ వేళ్ళని తన పెదాల మీద పెట్టు కోని ముద్దు పెట్టు కుంది.. ‘అత్త.. చిన్న పిల్లలు ముద్దు వచ్చినప్పుడు అలా బుగ్గలు నిమిరి ముద్దు పెట్టు కుంటారు..’ అన్నడు పండు.. ‘అవును.. నకు నువ్వు ఎప్పుడూ చిన్న పిల్లవాడివే గా.. పైగా నీ మొడ్డ ముద్దువచ్చింది..’ అని పండు తల నిమురుతూ అన్నది లోహిత.. పండు వెంటనే తను కూడ తన చేతి వేళ్ల తొ అత్త తొడల మధ్య పూకు మీద తాకి ఆ వేళ్ళని ముద్దు పెట్టుకున్నడు..’ ‘అ..అ.. నేను చేసిందె చెయ కూడదు.. నీకు అనిపిస్తెనె ముద్దడాలి అని..’ పండు చెంప గిల్లింది.. ‘నీ పూకు నిజం గా మూద్దు గా వుంది..’ అన్నడు.. లోహిత నవ్వింది.. ‘అత్త.. నీ తొడల మధ్య.’ అని అత్త పూకు ని చూపించాడు పండు.. ‘ఆ.. ఎం అయింది..’ అని లోహిత తన పుకుని కొద్దిగ వొంగి చూసుకుంది.. ‘నువ్వు కార్చవ్.. నీ పూకు దగ్గర తొడలు తడిగా వున్నయి..’ అని పండు చిలిపిగా నవ్వాడు.. లోహిత రెండు తొడలు పూకు దగ్గర తడీగా జిగురు జిగురు గా వుంది.. ‘ఇప్పుడు కాదు.. నేను నీ ముందు నైటి ని జారవిడిచినప్పుడె.. కార్చేసాను..’ అన్నది లోహిత..పండు కొద్ది గా ముందు కి వేళ్ళి అత్త ను గట్టి గా వాటెసుకున్నడు.. లోహిత కూడ కొడూకు హత్తుకునేసరికి తమకంతొ ఇంకా గట్టి గా తన కౌగిట్లొ బిగించింది.. పండు మొడ్డ లోహిత బొడ్డు కింద పూకు పైన పొత్తి కడుపు మీద వెచ్చగా తాకింది.. పండు మొదటి సారి అత్త ను పూర్థి గా నగ్నం గా వాటెసుకున్నడు.. లోహిత వీపు.. తొడలు.. పిర్రలు నలిపేస్తున్నడు.. నిజం చెప్పలి అంటె పండు కి కూడ అంత అందం ఒకేసారి దొరికే సరికి ఎం చేయాలొ .. ఎలా మొదలు పెట్టలు తికమక పడుతున్నడు.. పిర్రలు పిసుకుతు తన నోటిలొ లోహిత సళ్ళు చప్పరిస్తున్నడు.. కొడుకి చేతి పని కి.. నోటి చప్పరింతకి.. మొడ్డ వెచ్చ తనానికి.. లోహిత ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది.. తనకి ఈ తరహా అనుభవం కొత్తగావుంది .. ప్రభాస్ ఎప్పుడు మంచం మీదే పని కాన్నిచేసేవాడు.. ఇప్పుడూ ఇంటి మధ్యలొ.. పట్ట పగలు.. పుర్తి గా నగ్నం గా.. స్వెచ్చ గా.. తన అల్లుడుని హత్తు కొవటం వింత అనుభవం గా వుంది.. పండు నడుము అత్త ని తోస్తుంది.. అల్లుడు తొపుడుకి లోహిత కూడ ఎదురు తోపుఇస్తుంది.. ఆ తోపు లాటలొ పండు మొడ్డ లోహిత పూకు పై నుంచి బొడ్డు వరకు రాచుకుంటుంది.. ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటు.. వారి నడుములుతొ నెట్టుకుంటూ.. వేడి ముదిరి కాక తొ.. లోహిత రెండు తొడల పంగా చాచింది అల్లుడుమొడ్డ కి దారి ఇస్తు.. పండు తన మొడ్డ కి అత్త పూకు, పూకు తడి తగిలిన వెంటనే.. నోటిలొ వున్న అత్త సళ్ళు ని తమకం గా కొరికాడు.. ‘అబ్బ.. చిన్నగా రా..’ అన్నది లోహిత ఆ నొప్పిని భరిస్తునే.. ఎంత మొడ్డ వున్న.. అనుభవం లేమి.. పండు కి పూకు లొ దోవ దొరకటం లేదు.. తన మొడ్డతొ పొడుస్తున్నడు కాని.. అది ఒకసారి లోహిత పూకు మొదటిలొ లేక పూకు పక్కన కాని గుచ్చుకుంటుంది.. పండు కి కసి లొ రోషం వస్తుంది.. ఇంకా గట్టిగ పొడుస్తున్నడి కాని.. గురి చూసి పొడవ లేక పొతున్నడు.. ఆ అసహనం అల్లుడు మొఖం లొ స్పస్టంగా కనపడుతుంది లోహితకి.. లోహితకి నవ్వు ఆగ లేదు.. ‘ఎం చెస్తున్నవ్ రా..’ అని అడిగింది.. అత్త నవ్వు కి పండు కి ఇంకా రోషం వచ్చి.. ‘ఉండమ్మ.. పెటెస్తున్న.. పెటెస్తున్న..’ అని కను బొమ్మలు చిట్లించి మరి ప్రయత్నిస్తున్నడు పండు.. కొడుకి ఉక్రోషం చూసి భలె ముచ్చట వేసింది.. ‘నా .. అలాగ కాదు.. ‘అని తను కిచెన్ బండ మీద కుర్చోని తన తొడలు చాచి.. పండు మొడ్డను తన చేతుల తొ పట్టుకొని.. తన పూకు మీద పైకి కింద కు రాస్తు.. లటిక్కిన తన పూకులొ తోపుకుంది పండు మొడ్డను..లొపల దూరిన మొడ్డ తన పని తనకు తెలుసు అన్నట్టు.. దంచటం మొదలు పెట్టింది.. ఆత్రుతతొ దెంగుతున్న అల్లుడుని చూసి.. లోహిత తన మనసులొ ‘పొనిలె.. ఇది మొదటి రోజే గా.. వీడికి నేర్పాల్సింది చాల వుంది’ అనుకుంది.. పండు ఆవేసంతొ రెండు నిమిషాలలొనే అత్త పూకు లొ కార్చేసి.. రొప్పుతు వీరుడి లా లోహిత కళ్ల లొ చూసాడు గొప్ప పని చేసినట్టు.. ‘ఎలా దెంగాన..’ అన్నడు.. ‘నా బుజ్జి వి రా.. బాగా దెంగావు..’ అని పండు నుదురు మీద ముద్దడింది లోహిత.. లోహిత పూకు నుంచి తను కార్చిన జిగురు అంతా.. మెల్లగా జారుతున్న బయటకు వస్తుంది.. అది చూసి ‘అత్త.. అంత బయటకు వస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘అది అంతే.. బయటకు వచేస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘మరి లొపల వుండదా.. మరి పిల్లలు ఎలా పుడతారు..’ అని అమాయకం గా అడిగాడు పండు.. ‘కడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా..’ అన్నది లోహిత తన పూకు ని ఇంకా బిగించి.. లొపల వున్న జిగురు ఇంకా వస్తూనే వుంది మెల్ల మెల్లగా.. పండు అత్త పూకూని చూస్తునే వుండి పొయాడు.