Home / Telugu sex stories 2016 / ఆవిడకి కొత్తగదా!…అంచేతనుకుంటా!

ఆవిడకి కొత్తగదా!…అంచేతనుకుంటా!

ఐతే శోభనం ముహూర్తాలెప్పుడు పెట్టుకుందాం?…అంది కాస్త ముందర తేరుకున్న పరిమళ…
… నీ మరిది రంకు కధ పూర్తిగా వినందే!?…
…ఇంకేముందమ్మా వినడానికీ?… …రెండో రౌండు సంగతి కూడా చెప్పుకున్నాంగా!…ఇక బాత్రూం కధ …అదే!…మూడో రౌండు… నే చూసిందేనాయే!…అంటూ తొందర పడిపోయింది పరిమళ…
…మరి నాల్గో రౌండు సంగతో?!…
…అదీ తెలిసిపోవట్లా!…కావలిస్తే నే చెప్తా విను… …బాత్రూం వాయింపు…తర్వాత …తోటకూరకాడలా వ్రేలాడి పోతున్న నీ మాలతి ని బెడ్రూం లోకి ఎత్తుకొచ్చాడని నిన్ననే చెప్పానా!….అంటూ కవిత మొహంలోకి చూసింది పరిమళ…
…చెప్పావ్ తల్లీ!…నువ్వు చెప్పుకుంటూ పో!…నే నప్పుడప్పుడు …ఊఁ…కొడుతూంటాలే!…
…సరే!…ఆతర్వాత … పక్కమీదికెళ్దామా?…అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి , నే మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , … అమ్మో!…మళ్ళీ బిగుస్తున్నారు…ఒద్దుబాబూ… మా ఆయనొచ్చేస్తారేమో!…నన్నుపక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి …ప్లీజ్…అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించింది…బాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో …ఇంకే…మైనా…వినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయాననికూడా చెప్పా!… ఆ తర్వాత ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగా…తమకంగా వినిపించడం…ఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ తప్ప మరో మాట వినిపించలేదనికూడా చెప్పానా?…
…ఊఁ…
…అంటే ఏం జరిగిందనుకోవాలీ?…దాన్ని మీదెక్కించుకుని చే…శా…డనేగా!…మహాఁఐతే…చివరికొచ్చేసినపుడు…మీ…దె…క్కి…పోయి…కచ…కచ…లాడించి…విదిలేసుంటాడు…అంతేగా?!…
…కరెక్టే!… నువ్ చెప్పినవన్నీ ఏకరువుపెట్టి… అది…ఒద్దొద్దంటూన్నా మరో సారి చే…శా…వా…లేదా చెప్పు!!…అంటే , … నడవడానికోపిక లేదంటూ మెడచుట్టూ చేతులూ , నడుంచుట్టూ తొడలూ అల్లేసి నా మీద సోలిపోతే అలాగే మంచం దాకా ఎత్తుకొచ్చి, పరుపుమీద వాలిపోయానంతే!… అన్నాడు..
…అంటే , నే విన్న మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుడ్లూ అబధ్ధాలంటావా?… అంటూ ఫైరైపోయింది పరిమళ
…ఊరుకుంటానా పరిమళా!…నేనడిగా!…,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళల చప్పుళ్ళూ ఎందుకయ్యాయో!?…అంటూ…
…ఏవన్నాడూ?!
…సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆవిడ మొత్తని కాస్త పైకెత్తి, సర్దుకున్నా కవీ!…అప్పుడయ్యాయేమో ఆ చప్పుళ్ళు అంటూ కప్పిపుచ్చుకున్నాడమ్మా…
… మరి ఆగకుండా ఎందుకయ్యాయ్టో!?…
ఆ మాటడిగితేనే… , …వివరంగా చెప్తే తప్ప నీకర్థం కాదు…అంటూ చివాల్న మంచం మీద కూర్చుండిపోయి,నా తొడల్ని తన నడుంచుట్టూ సర్దుకుంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకుని…ఇలాగే ఆవిడ్నట్టుకు కూర్చుని…పడుకోబెట్టమంటారా?…అన్నా చెవిలో సన్నగా ! …మన్ననలొద్దన్నానా! …మనూ అనండి చాలు…ఐనా అ…లా ఒద్దు బాబూ!…ఒంటి మీద నూలుపోగులేని నన్ను చూసేసరికి మళ్ళీ వెఱ్ఱి ముదిరిపోయి నా ప్రాణాలు తోడేస్తారూ!…అంటూ నా చెవిలో గొణిగి…నన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుని వెనక్కి తోసింది కవీ ఆవిడా!…దాంతో,…ఇలాగే… మీదావిడ్నేసుకుని , వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయా! …అంటూ నన్నూ మీదెక్కించేసుకుని…వెలకిలా వాలి…పోయాడమ్మా!… అంది కవిత, కందిన బుగ్గల్తో ఓరగా పరిమళ్ని చూస్తూ…
…అదృష్టవంతురాలివి తల్లీ…అందావిడ కాస్త కచ్చగా…
… అది అదృష్టమంటావా?…
…కోరికల్తీరినమ్మకేం తెలుస్తుందమ్మా పక్కింటావిడ ఆకలీ!?… నువ్ చెప్పేవన్నీ నే చూళ్ళేదుగా!…సర్లే…చెప్తూపో!…
…నే వెలకిలా పరుపు మీద వాలిపోయేసరికి, ఇంకా ఆవిడ్లోనే ఉన్న నీ…వా…డు…పూర్తిగా బిఱ్ఱ బిగిసి పోయాడు కవీ !…ఆవిడ్ని వెకిలా తిప్పేసి , మీదెక్కిపోయి …చిరగ…దెం…గు…దామా! …అన్నంత కసి పుట్టినా ఎలాగో అదుపుచేసుకున్నా…అంటూ సమర్థించుకోబోయాడు…
…ఆఁహాఁ!…ఎంత బుధ్ధిమంతుడివి!…అందుకేనేమో?!……ఏయ్…ఛీ…ఇలా…గేంటీ?…ఒ…ద్దు…బాబూ!… …ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!… ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూ మనూ కళ్ల నీళ్ళెట్టుకుంట?!…అంటూ ఎక్కసాలాడా…
…ఆవిడలా అనడం నిజమే కానీ…అప్పుడు కాదు అన్నది…కళ్లనీళ్ళెట్టుకుని అస్సలు కాదు…
…మరెప్పుడూ?
… పూర్తిగా వింటేనే గానీ నీకర్థంకాదు…నన్ను నేను అదుపుచేసుకుని ఉండిపోయానన్నానా!…కాసేపైం తరవాత , …ఇంత…గా…నిండి పోతున్నారేంటి బాబూ!…నే దిగిపోతా!..అంది మనూ… నే సరేనన్నాను , ఆపడానికేమాత్రం ప్రయత్నం చెయ్యకుండా!….
అఁహాఁ…నమ్మమంటావ్!…. అంటూ ఎక్కసాలాడా…
…నిజం!…నేనేఅడ్డూ చెప్పలేదు…కావలిస్తే అడుక్కో…
…అదీ చేస్తాగా!…ప్రస్తుతానికి నిన్ను నమ్మాననుకో!… నువ్వు ఓకే అనగానే దిగిపోయిందా?…
…దిగలేక పోయింది!…
…నువ్ దిగనీలేదేమో!?…
…దిగనీయక పోయింది …నేను… కాదు ,…నీ…వా…డు…
…ఛ!…అం…త…గా…బిగుసుకుపోయాడేంటీ?…నువ్వేమైనా సలహా ఇవ్వవల్సింది… అన్నానే గానీ , నా…లో… కూడా…అంతగానూ నిండిపోయాడ్టమ్మా!…అంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది కవిత…
…ఇచ్చాడ్టా!?…అంది పరిమళ జీరగా…
…ఇచ్చాడ్ట!…ఇక్కడ అర చేతు…లొత్తి…పట్టి… పైకి లేచి ,…పక్కకిదొర్లిపొమ్మని… అంటూ నా అర చేతుల్ని తన తొడ మూలాల్లో పెట్టేసుకున్నాడే!
…ఇ…స్స్! …చేసిందా ఆ…పనీ?…
…మనమే చెయ్యలేము…దానివల్లెక్కడౌతుందే!…
…మరేం చేసిందిటా!…
…చేతులు పక్కలకి లాగేసుకోబోయిందిట!… సిగ్గు పడితే ఎలా?… అంటూ వాట్నట్టేసుకుని…ఊఁ…అన్నాడ్ట!…ఇక తప్పక , ట్రై చేసిందిట!…కాస్త పైకి లేచి , మళ్ళీ తన మీదడిపోయిందిట… రెండో సారికూడా అంతేట!…దాంతో దాని నడుమట్టుకుని …నీ…వాడి…గుండు…బైటికొచ్చేంతవరకూ దాన్ని పైకెత్తి…ఊఁ… అన్నాడ్ట ,…పక్కకి దొర్లిపోమన్నట్లుగా తలూపా!… అని చెప్పేస్తూ నా చేతా అదే పని చేయించాడమ్మా!
…నువ్వు చెయ్యగల్గావా?…నీ మనూ చేయ గల్గిందా …ఆ…పనీ?…అంది పరిమళ , గొంతులో జీర తారస్థాయికి చేరుకుంటూంటే!
…ఉఁ…హూఁ…నా వల్లా కాలేదమ్మా ఎందుకోనూ!?…చేతులు చచ్చుబడిపోయిందాన్లా నీ మరిది మీదడిపోయా!… తనేమన్నాడో తెలుసా?
…చెప్పూ!…
…నేను రెండోసారి సాయం చేసింతర్వాత కూడా నీ మనూ కూడా ఇలాగే పడిపోతే… ది…గ…డం…ఇష్టం లేదనుకుని…ఆవిడ మొత్తనలాగే ఆడించడం మొదలెట్టా!…అప్పుడూ… …ఏయ్…ఛీ… ఇలా…గేంటీ?… ఒ…ద్దు…బాబూ!…ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!… ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూ గారాలు పోతూ , తనే కదలడం మొదలెట్టింది తప్ప కన్నీళ్ళేం పెట్టుకోలేదు!… అంటూ సమర్థించుకున్నాడమ్మా…
…నిజమేనంటావా!?…
…సందేహమేమీ అక్కర్లా!… అంది పరిమళ…
… కదా!…నాకూ అలాగే అనిపించి…ఆ తర్వాత!…అంటూ నేనూ క…దల్డం…మొదలెట్టా!
…ఇదో వెరైటీ!…భలేగా ఉంది కదూ!…అన్నా కవీ…అంటూ మొదలెట్టాడే …ఊఁ…కొట్టా , తన భుజాల్ని ఊతంగా పట్టుకుని పైకి లేస్తూ…
…ఆవిడకి కొత్తగదా!…అంచేతనుకుంటా!…నన్నతుక్కుపోయి నా ఛాతీలో మొహం దూర్చేసి , కొద్ది కొద్దిగా మొత్తనెత్తడం , దింపడం మొదలెట్టింది… ఎ…లా…ఉంది?… అంటూ ఆవిడ మొహాన్ని పైకెత్తడానికి ట్రై చేశా… …ఛీ!…అంటూ మళ్ళీ నా మెడ వంపులో మొహం దాచేసుకుంది…క…దు…ల్తూ…నే!… …చేతుల మీద పైకి లేవండి… స్పీ…డు…పెంచా…లి… అన్నానావిడ చెవిలో చిన్నగా… కాస్త…పైకిలేచింది…చంకల కింద చేతులు చొప్పించి ఇంకాస్త పైకి లేవదీసి , కొబ్బరి కాయల్లాంటి రొమ్ముల్ని…చెరో చేత్తో పట్టుకుని మర్దిస్తూ చనుమొనలు చప్పరించడం మొదలెట్టా… మూసిన కళ్ళతో ఓ అరడజనుసార్లూగి నా వల్ల కాదు బాబూ…అంటూ నామీదడిపోయింది … అంటూ నా …చింత …పిక్కల్నీ…సాగదీడం మొదలెట్టాడమ్మా…
…అపుడేం చేశావ్?… అంటూ వంతుల వారీగా తన పెదాలకందించడం మొదలెట్టా
…ఎంత సేపూ శ్రమ నేనే పడాలా?… అంటూ ఆవిడ గుబ్బలకి కాస్త కిందట్టుకుని , పైకి లేవదీసి , నా భుజాలమీద తన చేతుల్ని సర్ది … నా మీద వాలిపోకుండా రెండు చేతుల్తో ఆవిడ నడుమట్టుకుని…ఊఁ!…అన్నా చిన్నగా తన మొత్తని కదిలిస్తూ … …ఛీ!…బరితెగించిన దాన్ని చేసే…స్తు…న్నారు నన్ను!…అంటూ గునిసినా మంగళసూత్రం బిళ్లలు టింగు టింగు మని కొట్టుకునేలాగ ఊపందుకుంది…ఓ అరక్షణం తరవాత …మెడ కాస్త పైకెత్తి కళ్ళముందూగిపోతూన్న చనుమొనల్నందుకోడానికి ప్రయత్నించా! … నా పెదాల్ని గీరాయ్ తప్ప లోపలికి రాలే!… అ…వి…ఇవ్వ…రూ!…. అన్నా ట్రై చేస్తూనే… …అదిగో!…మళ్ళీ …మీ…రు… , …అంటూ ఓ లిప్త నాతో కళ్ళుకలిపి , మరుక్షణం సిగ్గుగా వాల్చేసుకుంటూ …ఓ మొనని నా పెదాల్లోకి దోపింది ,నామీదికొంగి…
…కాసేపు దాన్ని చప్పరించి… మనూ!…అ…ది…అంటూ కళ్ళతో మరో మొన వైపు సైగ చేశా … దా…న్నీ… దోపింది… …ఓ పావునిముషం పాటు, దాన్ని పెదాల్తో …జపమాలలో రుద్రాక్షలా… తిప్పి ,తర్వాత మరో దాన్నీ , ఆ పైన మళ్ళీ మొదటిదాన్నీ కో…రు… తూ …నే…ఉన్నా!… …ఇచ్చినంతసేపిచ్చి…మీ…క్కా…వలసి…నవి…తీసు…కుంటూం…డండి… బాబూ!…అంటూ చను మొనలు నా పెదాలకందుబాట్లో ఉండేలా మీదకొంగి…నడుం నీ మొత్తనీ చక చకా కదుపుతూ …నన్నె…దురు… దెం…గ…డం…మొదలెట్టింది కవీ!…
…అంటూ నా భుజాల్నట్టుకుని , నా…ఇ…వి…తన మొహం మీద వేలాడేలా మీదికి లాక్కుని , రెండు చేతుల్తోనూ పిసికి పాకం పడుతూనే మొనల్ని వంతుల వారీగా మునిపళ్లతో కొరికినంత సేపు కొరికి , ఆ పైన …వీ…ట్ని… అంటూ తన గుబ్బల వైపు కనురెప్పలార్పి…అరచేతుల్తో దగ్గరగా నొక్కేస్తూ …రెం…డిం…ట్నీ… కొరి…కీడం…మొదలెట్టాడే!… ఏ…య్…ఛీ!…అంటూ నీ మరిది మూతిమీదొక్కటేసి బైటికి లాగేసుకున్నానమ్మా….
…రెండింటి మీదా ఒకేసారి …మోజు పుడ్తే…ఏం చెయ్యనూ!…అన్నాడే ముద్దరకుడ్లా!…
…అది…చ్చిం…దేం…టీ!?… అన్నానే ఒంట్లో రక్తమంతా వా…ట్లో…చేరిపోతూంటే…
…ఏవ…న్నాడూ!…అంది పరిమళ , మైకంగా తన చనుమొనల్ని సాగదీసుకుంటూ…
…నే అడగ్గానే… మీ…ఇష్ట…మొచ్చి…నట్లు…చేసుకోండి…బాబూ!… అంటూ అరచేతుల్తో రొమ్ముల్ని దగ్గరకొత్తేసుకుంటూ నా మీదడిపోయింది కవీ…ఔ…టైపోతూ…
…ఇంతకీ …రెండింట్నీ…ఒకేసారి…అప్పగిం…చిం…దా!?…లే…దా!?… అంటూ నేనూ ఆ ప్రయత్నం చేశానే కసెక్కిపోయీ…
…ఏమో! గుర్తులే!…ఆవిడ మద జలం నీ వాడికీ , దాని పీఠానికీ…అభిషేకం చేసీడంతో …ఆ…పు …కోడం నా వల్ల కాక… ఆవిడ్ని వెలకిలా తిప్పేస్తూ మీదెక్కిపోయి… చి…త్త…ము…న్నంతసేపు…కచ…కచా…దెం…గి…, ఆ పైన …మ…డ్డ…ని…కాండం దాకా …దింపి…మరీ చిప్పిల్లా… కవీ!… అంటూ బూతులు ప్రేల్తూ…నన్నూ వెలకిలా తిప్పేసి వెఱ్ఱావేశంతో ఊగిపోయి… మదమొదిలేశాడే!… అంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది కవిత…
…అ…బ్బ!… అంటూ చీర కుచ్చెళ్ళొత్తుకుంది పరిమళ…
…గృహిణులిద్దరూ కాసేపు మౌనం గా ఉండిపోయారు పరవశత్వంతో…
…ఔనూ!…బావకీ ఉందా ఈ దిక్కుమాలిన కోరికా!?…అంది కవిత బోల్డు సిగ్గు పడిపోతూ…
ఏంటదీ?…
…అదేనమ్మా!…నీ మరిది పడ్డ మోజు… బావకీ ఉం…దా!?…అని!… అంది కవిత ఇంకిన్ని సిగ్గులు ఒలకబోస్తూ…
…ఒహ్!…అదా!?…నువ్వే తీర్చు!… అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…అలాగే…నువ్ బావనెప్పుడు ఒప్పిస్తే అప్పుడూ!
…దేనికీ?…
…అదే!…ఒక్క…సారి…కధలో లా మా…ర…డానికి!… …నీ మరిదిని ఒప్పించే బాధ్యత నాదీ!…
… అలా చేస్తే ఏవుంటుందోయ్!…జాణ…పద్మలా చేస్తే మౙా గానీ!!
…అంటే!?…రం…కు…వెలగబెడదామా!…అంది కవిత ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో…
…తప్పేమిటిటా?!… వాళ్ళు …చే…సే…వన్నీ మనకి చెప్పి చేస్తున్నారా?…అందాకా ఎందుకూ?…నే చూసి చెప్పకపోతే నీకు తెలిసేదేంటీ?…
…అవున్లే!
…ఒప్పుకున్నట్లేగా!…
…ఏమో బాబూ!…భయమేస్తుందీ!!…
…నిజానికి దాంట్లోనే ఉంటుందమ్మా మౙా అంతా!…మొగుడి కళ్ళు కప్పి , మనసుపడ్డ మగాడితో …చే…యిం…చు…కు రావడంలో ఉండే థ్రిల్, పర్మిషన్ తీసుకుని పడు…క్కోడంలో…ఉండదోయ్!… అంది పరిమళ
…అంత గ్యారెంటీగా ఎలా చెప్పగలవ్?…కొంప తీసి చేశావేంటాపనీ?!…
…ఆఁ హాఁ…
…ముందా ముచ్చట చెప్పు…
… నీ మొగుడితోనూ రంకు వెలగబెట్టింతర్వాత రెండూ చెప్తాగా! …
…అంటే!నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!?…
…అదేగా రంకంటే!…ఐనా నీకు భయంగా ఉందన్నావ్ గా!!…
…అన్నాననుకో!…అంతమాత్రాన్న అవకాశం ఒదులుకుంటానేంటీ?…
…ఐతే…నేను పద్మ… నువ్వు సుబ్బలక్ష్మి…
…ఏం కాదు, నేనే పద్మ…నువ్వే సుబ్బలక్ష్మి…
…అలా పట్టు పట్టకమ్మా!…ముందు బైట పడ్డదాన్నీ , అనుభవమున్నదాన్నీనూ!…
…నువ్వు చెప్పుకున్నావ్…నే చెప్పుకోలే…అంటే తేడా!…
…మరెలా!?…
…టాస్ వేసుకుందామా!?…అంది కవిత పక్కనేఉన్న పర్సులోంచి ఓ కాయన్ తీస్తూ
ఏంఒద్దు తల్లీ!… దాంతో నన్నెన్ని సార్లు మోసంచేసి నవల్లూ మాగజీన్సూ లాగేసుకున్నావో!
…ఇంకెలా!?
…మూడుముక్కలాట ఆడి తేల్చుకుందాం…
…దాంట్లో నువ్వెంత ఎక్స్పర్ట్ వో తెలుసులేమ్మా!ఎన్ని సార్లు నన్నిట్టే ఓడించావో!
…మరెట్లా?…నువ్వే చెప్పు…
…ఏదో ఓ మార్గం దొరక్కపోదుగానీ , ముందు మనమో ఒప్పందానికి రావాలి…అంది కవిత…
ఏంటదీ?…
…క్యూ తప్పకూడదు…మాట తప్పకూడదు!…
…నీ మొగుడ్నెత్తుకుపోతానని భయమా!?…అలాగేలే!… ముందెవరో తేల్చు!
…అదో!… పండుగాడు లేస్తున్నాడు…చిట్టీలమీద పేర్లు రాసి , వాడి చేత తీయిద్దామా?
…రెండూ చీటీలూ నోట్లో పెట్టీసుకోగల్డు…ఇద్దరం చేతులు జాపుదాం…ముందెవరిదగ్గరకొస్తే వాళ్ళూ…
…తల్లివికనుక నీదగ్గరకే వస్తాడని ధైర్యం కదూ!
…ఈ మధ్య నాకన్నా నీకే ఎక్కువచేరికౌతున్నాడు వాడు… అని పరిమళ అంటూండగానే పసివాడు లేచాడు , బిక్కమొహంతో …
…పం…డూ!… అని పిలుస్తూ చేతులు చాచారిద్దరూ…
…తల్లి వైపెళ్ళినట్లే వెళ్ళి ,చటుక్కున కవిత ఒళ్ళో ఒచ్చి పడ్డాడు వాడు…దేన్నో అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ…
…ధాంక్స్ రా!…అంటూ వాడ్ని ముద్దాడి పక్కనే ఉన్న ప్లేట్ లోంచి బిస్కెట్ అందించింది
…అమ్మపిల్లా!…పసివెధవకి బిస్కెట్ చూపించి మోసంచేస్తావా!?…అంటూ కూకలేసింది పరిమళ…
…గెలవాలిగా మరీ!…అంది గర్వంగా ముసిముసినవ్వులొలకబోస్తూ…
…సర్లే…నువ్వేముందూ!…ఎప్పుడూ!?…
…ఓ చిన్న మెలికొచ్చి పడిందోయ్!…అంది కవిత…
…ఏంటదీ?…
…అనుకోకుండా ఇవాళ పొద్దున్న నీ మరిదికో ప్రామిస్ చేయాల్సొచ్చింది!….
…ఏం చేశావ్?
…విను…నిన్న రాత్రి…మనూ…తో ఆఖరి రౌండు వర్ణిస్తూ నీ మరిది నా ప్రాణాలు తోడేశాడని చెప్పానా!
…ఊఁ…
…దాంతో సొమ్మసిల్లిపోయి నిద్దరోయాం ఇద్దరం…పొద్దున్న ఆరింటికి నాకు మామూలుగా మెలుకువొచ్చింది!…నీ మరిది గాఢనిద్రలో ఉండడం చూసి , వాకిట్లో ముగ్గేసొద్దామని…అంటూ కవిత చెప్పుకుపోతూంటే…
…పన్లో పనిగా వరండాలో తచ్చాడే నీ బావకి…వి…చూ…పి…ద్దామనీ…అంటూ కవిత బిఱ్ఱు గుబ్బల వైపో కోరచూపువిసిరింది పరిమళ…
…ఆఁ…చూడ్నిస్తావ్!?…ఇలా బైటికొస్తాడో లేదో!…ఏ…వం…డీ!… అంటూ పిల్చేసుకుంటావ్ గా!…అంటూ దెప్పి , …మాటమాటకీ అలా అడ్డొచ్చీకు!…అంటూ గదిమి , … లేవబోతూంటేనే లటుక్కున నా నడుమట్టీసుకుని మీదికిలాగేసుకున్నాడమ్మా!
…ఇంకో రౌండు వాయించుంటాడు…అంతేగా!
…ఆఁ హాఁ!…ఇంకా మగత నిద్దర్లోనే ఉన్నాడనుకుంటా , మధ్య మధ్యలో మనూ, మనూ…అంటూ ఆ ముండని తలుచుకుంటూనూ!…ఒళ్ళు మండిపోయి తోసేయబోయా!…పశువులా నన్నాక్రమించుకుని ఒకటే వాయింపూ!…ఆఖరికి…నన్ను పరుపుకదిమేసి…ఐ… ల…వ్…యూ మ…నూ!…అంటూ పిచికారీ కొట్టేస్తూంటే గాఠ్ఠిగా గిచ్చా!…దాంతో మెలుకువొచ్చి …కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాడయ్యగారు… కాసేపు విని ముభావంగా లేచిపోబోయా!… మళ్ళీ నన్ను మీదికిలాక్కుని…నీకు కాపర్ టి…ఉంది కనక పర్లేదుగానీ , మనూ దాంట్లో…ఎంతలేసి పోశానో!?…ఏమైనా ఐతే!?…అన్నాడే!… ఏంటీ అయ్యేదీ?… అన్నాను …అర్థంకానట్లు… అంటూ పరిమళ మొహం లోకి చూసింది కవిత…
…వింటున్నాలే చెప్పు!…అంది పరిమళ
…తెలీనట్లు నాటకాలాడకు!…గొడవౌతుందేమో!?… అన్నాడు… ఏవుందీ…దాన్నీ , కడుపులో ఉన్న బిడ్డనీ పట్టుకొచ్చి నీదగ్గరొదిలేసిపోతాడు వాళ్ళాయన… నాదారి నే చూసుకుంటా!…అంటూ ఆట పట్టించా!… …పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన్లేమీ చెయ్యకు…ఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూ…నేనేమీ అనకపోయినా మీదడిపోయింది ఆవిడా!…తప్పేమీ లేకపోయినా బజార్లో పడిపోయేది నేనా?!… అంటూ దెబ్బలాట మొదలెట్టాడమ్మా… అంది కవిత ముసిముసి నవ్వుల్తో…
…ఒక్క…సారంటే అనుకోవచ్చు… ఒద్దొద్దంటూన్నా దాని పొలాన్ని నాలుగుసార్లు …దున్నావ్…ఐనా తప్పులేదంటావేంటని నిలదీయలేకపోయావా!?…అంది పరిమళ తనూ నవ్వుతూ…
…ఆ పనే చేశాలే!…మళ్ళీ మొదలెట్టాడు…ఆవిడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చింది నువ్వూ అంటూ… …నాకు తలనొప్పొచ్చేస్తూంది…ఒదులు…మా ప్రియా మేడం ఎక్కడికో వెళ్ళాల్ట , ముందొచ్చిస్కూల్ చూసుకోమంది కూడానూ!…అంటూ లేవబోయా!… …నన్ను క్షమించాననేదాకా ఒదల్ను!… అంటూ మళ్ళీ మీదకి లాక్కుని బిఱ్ఱుగా వాటేసుకున్నాడమ్మా!… అంది కవిత
…ఊఁ…కొట్టింది పరిమళ…
…బిగు…స్తు…న్నాడు…కూడానూ!…మళ్ళీ ఎక్కడ మొదలెడ్తాడో! అని భయమేసి…నువ్వో కండిషన్ కి ఒప్పుకుంటే …అన్నా!…. …ఏంటదీ!?… అన్నాడు చాంటంత మొహంతో… … ఇంకోసారి మరో ఆడదాన్తో ఉన్నావనితెలిస్తే… , … ఛస్తే చెయ్యనాపని!… అంటూ అడ్డొచ్చేశాడు , నే మాట పూర్తి చేసేలోపు… … నే చెప్పేది విను…అడ్డొచ్చీయకు…అంటూ గదిమా! …సరే చెప్పు!… అంటూ నోరు మూశాడు , నా మాటకెదురుచూస్తూ…
…అప్పుడు చెప్పానోయ్…ధైర్యం చేసీ!…అంది కవిత సిగ్గు పడిపోతూ…
…బావ… మీద మోజుందని చెప్పేశావేంటీ?…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదులే!… ’…నేను పతితనా!?…’ కధలోలా నాకు నచ్చిన మగాడిపక్కన పడుకుంటా!… అనేశానమ్మా ధైర్యం కూడగట్టుకునీ!…
…ఏవన్నాడూ!?…
… ఓ నిముషం పాటు మౌనంగా ఉండిపోయి… … ఆ పరిస్థితి రాదులే!…అన్నాడోయ్ సీరియస్ గా!…
…అంటే!?… అంది పరిమళ, విషయం పూర్తిగా అర్థం కాక..

మరో మంచి కధ

దాన్ని వదిల్లెయ్ , నీకు కావాలంటే ఆ డబ్బు నేను ఎట్లో సర్దుతా

The post ఆవిడకి కొత్తగదా!…అంచేతనుకుంటా! appeared first on Telugu Sex Stories అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్).