Home / Telugu Sex Stories / ఇవ్వాళా ఏంటి దెంగుతుంటే నరసయ్య | Telugu Sex Stories

ఇవ్వాళా ఏంటి దెంగుతుంటే నరసయ్య | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories మరుసటి రోజు ఉదయం 10.30 కి నరసయ్య ఆఫిస్ కి అని బయలుదేరటానికి గుమ్మమ్ బయటకు వచ్చాడూ యెదురుగా రాశి పట్టూ చీరలొ మెడ నిండా నగలతొ కనపడింది రాశి కు తన నగలు చూపించు కొని గర్వపడే రకం అందుకని చీర పైట కూడ సహకరిస్తూ అడ్డు పడట్లేదు నింపైనా ఎద మీద ముత్యాల గొలుసు, బంగారపు చైన్ మెడ మీద నుంచి తన ఎద పైకి పాకుతునట్టు మెడ దాటి ఎద వంపు తెలిసేలా వంపులు తిరిగి వున్నయి రాశి ను చూడగానే నరసయ్య కన్నర్ప కుండా నిన్న రాశి నగ్న రొమ్ములు గుర్థుకు వచ్చాయి ‘నేను పెళ్ళికి వెళుతున్నను సింధు వున్నదా.’ అని తనను చీర లేకుండా లంగా జాకేట్ లొ చూసినది తలుచుకోని రాశి సిగ్గు తో, మొహామట పడూతూ సింధు కొంసం లోపలకి తొంగి చూసింది. రాశి మాటలకి ఈ లొకం లొ కి వచ్చి ‘ఆ వుంది తను కూడ వస్తాను అని చెప్పిందా.
నాతొ ఏమి అనలేదె’ అని తల గొక్కున్నడూ ‘అబె తను రావటం లేదు పెళ్ళిలొ తాళాలు పొతాయేమొ అని ఇచ్చి వేళ్ళుదాం అని వచ్చాను’ అన్నది రాశి ‘పర్వలేదు నాకివ్వండీ నేను ఇస్తాను’ అని మళ్ళి సింధు ని రానియ కుండ రాశి పరుస్తున అందాలు ఎక్కడ చూడకుండ పొతాడో అని రాశి చేతి లొ తాళాలు అందుకున్నడూ ‘థంక్స్ నరసయ్య గారు ‘అని నరసయ్య కళ్ళముందు నుంచి పారిపొతునట్టు కదిలింది ‘అరె మీది కూడ మా లంటి తాళమేనే.’ అన్నడూ నరసయ్య తాళం చెవి చూస్తు ‘ఆ అవును ఒకవేళ తాళంచెవి పొయిన మీదానితొ ట్రై చేయవచ్చు’ అని అలోచించ్చ కుండా ఎదొ అనేసింది రాశి రాశి అన్న మాట కు ద్వంద అర్ధం తీసీ ‘అంటే మీ కప్పలొ నా తాళం సరి పొతుందా’ అన్నడూ నరసయ్య ‘ఆ సరి పొతుంది కావలంటె ఒక్కసారి మనం ప్రయత్నించ్చ వచ్చు’ అని సరదాగ నవ్వుతూ అన్నది నరసయ్య డబల్ మీనింగ్ మాట కనిపెట్టలేకా రాశి తన మాటలకి వంత పాడూతుంది అనుకోని ‘మీ ‘కప్ప’ ఎల వుంటుంది తెల్లగానా నల్లగానా’ అన్నడూ నరసయ్య నరసయ్య అన్న మాట అర్ధం కాకా ‘మాములుగానే అంటే స్టీల్ ది కదా’ అన్నది వెర్రి మొఖం వేసీ అప్పుడు గమనించింది రాశి నరసయ్య చూపులు తన జాకేట్ పై వున్నదని గబుక్కున తన పైట సరి చేసుకుందా అని తన ఎద కెసి చూసుకుంది రెండూ రొమ్ముల కలిసే చోట మధ్య గీత తోవలా కనపడూతుంది హడావిడీగా తన పైట సరి చేసుకొంది ఇంత లొ సింధు రాశి గొంతు వినపడీ బయటకు వచ్చింది సింధు వచ్చింది అని ‘ఇదిగొ అక్కయ గారు బయటకు వెళుతున్నరు అంట’ అని తాళం చెవిసింధు కి ఇచ్చి వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళీ పొయాడూ నరసయ్య రాశి కూడ చెప్పలసిన రెండూ ముక్కలు సింధు కి చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపొయింది కాని నరసయ్య ప్రవర్త్తన కొద్ది గా వింతాగా అనిపిచ్చింది రాశి కు కాని తన నగల గొలలొ పెద్దగా పట్టించుకొలేదుఆఫిస్ లొ పని మీద పెద్దగ ధ్యాస లేదు నరసయ్యకి రాశి పాల పొంగులే తన మనసుని కలవర పెడూతున్నయి రాశి గుద్దల అకారమే తనను ఊపిరి లిచ్నీయకుండ హెస్తున్నయి రాశి ఆలొచనలొ వుండ గా తన బుజం మీద దెబ్బ పడింది ‘ఎంటి మిస్టర్ జాబ్ లొ జాయిన్ అయ్యి నెల దాటుతుంది ఇప్పటివరకు పార్ట్టి ఇవ్వలేదు’ అని (హరి కుమార్) చేయి పడె సరికి తేరుకొన్నడూ నరసయ్య హరి నరసయ్య ఫ్రెండ్ జాబ్ లొ కి రాక ముందే పరిచయం అసలు గౌతమే నరసయ్య కి జాబ్ రికమండ్ చేసాడూ ‘ఒరె హరి నువ్వ’ అన్నడూ నరసయ్య ‘ఎ రా ఎక్కడ తప్పిపొయావ్ రా పక్కన వళ్ళని కూడ పట్టించు కొవటం లేదు’ అన్నడూ నరసయ్య పక్కన కుర్చుంటూ ‘అది ఎం లెదురా’ అన్నడు నరసయ్య ‘మళ్ళి పిల్ల ల గొలేనా అయిన అప్పుడే పిల్లలు ఎంటిరా లైఫ్ ని, వైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయక’ అని నరసయ్య భాధ తెలిసినట్టు అన్నడూ హరి ‘నీ కె రా నువ్వు బ్రమ్హచారివి ఎన్ని అయిన చెప్పుతావు నీకు పెళ్ళి అయితె తెలుస్తుంది’ అన్నడూ విసుగ్గ ‘పెళ్ళా నాకా అప్పుడెనా అమ్మయి దొరకాలి కద రా’ అన్నడూ హరి తమాషాగా ‘అప్పుడె ఎంటి రా ముడ్డి కిందకి 29 ఏళ్ళు వచ్చాయి అయినా నీ లవెర్ వున్నది గా . ఇంక అమ్మయి దొరకటం ఎమిటి’ అని అర్ధంకానట్టు అడీగాడూ ‘లవర్ ఆ ఎవరు రుపా నా’ అని గట్టిగా నవ్వడు ‘అదేమిటిరా రూప నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నరు కదా’ అన్నడూ ఆచర్యంగా నరసయ్య ‘మాది ఒక అండర్స్టాండింగ్ లే నీకు అర్ధం కాదు నువ్వు పాత కాలపు మనిషివి’ అన్నడూ హరి ఎగతాళి గా ‘నావి పాత ఆలొచనలుఎం కావు’ అని తడపడూతూ అన్నడూ నరసయ్య ‘సరె నువ్వు మొడ్రెన్ మొగుడీవే ఇప్పుడూ అది కాదు టాపిక్ నాకు పార్టి బాకి వున్నవు’ అన్నడు హరి ‘ఒరె హరి హైదరబాద్ వచ్చి నేల అవుతుంది జీతం వచ్చినా ఇంటి ఖర్చు కి క్లినిక్ కర్చుకే సరి పొయింది’ అని మొహమాటం గా అన్నడూ ‘పార్టి అంటె ఏ తాజ్ లొ ఇమ్మనలేదు నువ్వు ఇంటికి పిలిచి బిర్యని పెట్టీన సరి పొతుంది’ అన్నడూ ‘బిర్యాని నా’ అన్నడూ నరసయ్య ‘ఎదొ మాట వరసకి అన్నడు హరి బిర్యాని అని కాని ఇప్పుడూ ఇంజం గానే బిర్యాని మీద ఆశ పుట్టి ‘అవునరా హొటెల్ ఫుడ్ తినితిని నాలుక చ్చి పొయింది రా నువ్వు ఇంటికి పిలవక పొయిన పర్లేదు బిర్యని మాత్రం తినిపించు రా’ అని బతిమిలాడుతునట్టు అన్నడు హరి.
‘బిర్యాని నా అన్నది నిన్ను పిలవకూడదు అని కాదురా నా ఖర్చు తగ్గినచి నందుకు పైగా మా ఆవిడ చేతి బిర్యాని బాగుంటుంది కూడను’ అన్నడూ తన జేబు లొ వెయ్యి రూపాయలు మిగిలింది అన్న ఆలొచనలొ నరసయ్య ‘సరె మరి ఎప్పుడూ’ అడిగాడూ హరి ‘రేపె ఆదివారం కద మధ్యనం భొజనంకి వచ్చేయ్’ అన్నడూ సంతొషంతొ నరసయ్య ‘డన్ అలాగె మీ పెళ్ళీ కి కూడ రాలేదు కద విత్ గిఫ్ట్ వస్తా’ అన్నడూ హరి ‘ఒరె గిఫ్ట్ వద్దు ఎం వద్దు నువ్వు మాములు గా రా’ అన్నడూ నరసయ్య ఆఫిస్ బాయ్ వచ్చి ‘హరి సార్ రూప మేడం పిలుస్తున్నరు మిమ్మలని’ అన్నడు ‘సరె రా రెపు కలుద్దం’ అని హరి వెళ్ళిపొయాడూ రూపా రుపా కుమారి మన తెలుగు అమ్మయి యె అయినా పెరిగింది పునే లొ మళ్ళి వాళ నాన్న రిటైర్ అయ్యి తిరిగి హైదరబాద్ లొ సెటిల్ అయ్యడు అందుకని రూప కూడ ఖాళి గా వుండటం ఇస్టంలేక జాబ్ చేస్తుంది రుపా కొంచం మొడ్రెన్ అమ్మయి కొంచం ఫాస్ట్ కూడా యెప్పుడు లూజ్ హైర్ తొ జింస్ టీషట్స్ లొ చలాకి గా వుంటుంది అచ్చం నార్త్ అమ్మయి లా మైంటెనెస్ లొ ఎక్కడ తగ్గదు ‘అలాంటి అమ్మయి వీడికి పడింది అది కూడ ఎదొ అండెర్స్టండింగ్ తొ అటా’ అని మనసులొ గొణుకుంటూ నరసయ్య తన పనిలొ పడ్డడుఆ రొజు రాత్రి రాజకుమార్ బేడ్ మీద ‘అబ్బ ఇంక ఆ ఆభరణాలు తీవే’ అన్నడు రాజకుమార్ రాశి తొ తన నడుము మీద చేయి వెస్తూ ‘అవునులే. మీకు నేను లొకువా ఊరంతా నేను ఈ రొజు బగున్నను ఆంటుంటే నేను మీ కొసం అని రెడి అయి వుంటె పొ నన్ను తాకద్దు’ అని తన బొడ్డు మీద తడుముతున్న రాజకుమార్ చేయి ని పక్కకు తొసి అన్నది రాశి ‘సారి రా నువ్వు చాల అందంగా వున్నవు ఈ రొజు’ అని మళ్ళి తన చేయి రాశి సళ్ళ మీద పొనిస్తూ అన్నడు రాజకుమార్ రాశి కొపంగా చూసింది ఫణిని ‘నిజం నువ్వు చాలా అందం గా వున్నవు ఊరంత లేరు గా నేను చెప్పినట్టు’ అని రాజకుమార్ రాశి చెవులను తన పెదాలతొ తడుముతూ ‘మీ వేషాలు నాకు తెలుసు ఈ రొజు నన్ను ముట్టుకొవద్దు’ అని రాజకుమార్ ని విదిలించీ దూరం గ జరిగి ముడుచుకొని పక్కకు తిరిగి పడుకుంది రాశి ‘నువ్వు ఎంత ముడూచుకొని పడుకున్న నీ కప్ప తెరిచే తాళం నాదగ్గరే వుంది’ అని పక్కకు తిరిగిన రాశి గుద్దలకి తన మొడ్డని రాస్తూ అన్నడు రాజకుమార్ ఒక్కసారి గా ఎదొ గుర్తుకు వచ్చినట్టు రాశి రాజకుమార్ అన్నమాటకి తన భర్త వైపు తిరిగింది ‘హా. నాకు తెలుసు నీకు ఎం కావాలొ’ అని రాజకుమార్ రాశి మీద కు దూకి రాశి చీర, జాకేట్,లంగా ను పీకి పడెస్తున్నడు రాశి మాత్రం భర్త తనను నగ్నగా తయారు చెస్తున్నసంగతి కూడ పట్టించుకొకుండా ‘మీరు ఇప్పుడూ ఎం అన్నరు’ అని అడిగింది మళ్ళి ఎమాన్న తప్పు అన్ననా అని ‘నేను ఎం అన్న’ అని అడీగాడు రాశి రొమ్ములని పిండుతూ ‘ఎదొ కప్ప తాళం అన్నరు’ అన్నది రాజకుమార్ చేత తన సళ్ళు పిసుగించు కుంటూ దీర్ఘం గా ఆలొచిస్తూ ‘నీ తాళం కప్పలొ తెరిచె ఉంఉం తాళం చెవి నా దగ్గర్ వుంది’ అని రాశి సళ్ళు చీకుతూ కిందికి తన తల తొ రాశి బొడ్డూ మీద పొడుస్తూ రాశి పూకు లొ తన వేలు దుర్చాడూ అప్పుడూ అర్ధం అయింది రాశి కు నరసయ్య చూపులకి నరసయ్య మాటలకి పొంతన నరసయ్య మాటలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటు వుండగా రాజకుమార్ వేలు తన పూకులొ దూరెసరికి ‘అమ్మ’ అంటూ ఈ లొకం లొ కి వచ్చింది రాశి రాశి నరసయ్య చూపులు తన రొమ్ముల మీద గుచ్చు కొవటం చికాకు గా అనిపిచింది ఇక ఆ మాటలు కంపరం పుటించాయి రాశి కు ఉదయం జరిగిన సంభాషణ భర్త కు చెప్పుదం అని ‘ఎం అండీ’ అన్నది.
రాజకుమార్ సీరియస్ గా రాశి తొడలు విడతీసీ తన సుల్లను రాశి పూకు పెదాల తొ ఆడిస్తున్నడూ రాజకుమార్ వినిపించుకునె మూడ్లొ లేడూ పైగా ఇది మంచి సమయం కాదు అనుకొని తన పూకు తొనలు మధ్య పైకి కిందికి కదులుతు ఊరిస్తునట్టూ రాజకుమార్ సుల్ల గుండుని తట్టు కొలేక రాశి తన పూకు నుంచి సన్నని తెనె ధార వదిలింది ‘ఇంక పెట్టండీ ప్లిజ్ ‘ అన్నది భర్త మొడ్డ దెబ్బలకి నరసయ్య ఆలొచనలు పక్కకి పెటెందుకు రాజకుమార్ తన సుల్ల ని ఊరిన రాశి పూకు లొ మెల్లగ తొసి రాశి మీద వాలి పొయి రాశి మెడ మీద ముద్దులుపెడూతూ దంచటం మొదలు పెట్టడూ ‘ఉస్ అహ్ అహ్ఉం. ఉస్ అహ్అహ్.’ అఅంటు భర్త పొటులను అనుభవిస్తూ మూలుగుతుంది ‘నీ. కప్ప పప్పు. పప్పే ఈజు’ అని రాశి పూకును దెంగుతూ రాజకుమార్ రాశి మెడ మీద తన పంటి తొ కొరుకుతూ రాశి చెవి లొ అన్నడూ మళ్ళి ‘కప్ప’ అన్న పదం తొ నరసయ్య గుర్తుకు వచ్క్చాడూ కాని ఈసారి రాశి కు చికాకు రాలేదు తన పూకు లొ దెబ్బదెబ్బకి నరసయ్య చూపులు నరసయ్య ముఖం రాశి కళ్ళముందు కదులుతున్నయి భర్త తొ దెంగిచుకుంటూ నరసయ్యని ఊహించుకుంటుంటె రాశి లొ రక్తం ఇంకా రెటింపు వేగంతొ పరుగులు పెడూతుంది రాశి కళ్ళు మూసుకొని తన మీద వున్న భర్తను తన చేతులతొ వాటేసుకొని గట్టీగా తన ఎదను భర్త ను హత్తుకుంటూ ఎక్కడ నరసయ్య అన్న పేరు బయటకు వస్తుందో అని తన పెదాలు బిగించి నరసయ్యని తలుచుకుంది అంతె రాశి పూకు లొ ప్రవాహం లొ ఊరి ఊరి వున్న తేనె బాటాకు ఏరులై పారింది ఆ తెనె ప్రవాహం తొ తడిచి ముద్దయిన రాజకుమార్ సుల్ల రాశి పూకు లొ తన జిగురు వదిలేసింది

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories