Home / Telugu Sex Stories / యాత్ర 11 | Telugu Sex Stories

యాత్ర 11 | Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories ర : దారిలో ఎమి చేద్దాం లక్ష్మీ.. 10 రోజులు అంటే ఎకం గా 10 సంవత్సరాలు అంటున్నాడు..ల : నాకు ఇష్టం లేదండి..ర : సరే వేరే వాళ్ళని ట్రై చేద్దాం..ల : తోందరగా ట్రై చేయండి.. లేదంటే.. నడి రోడ్డు మీద.. కన్న కోడుకు తో చేయటం నాకు చాలా చిన్నబుచ్చి నట్లు ఉంటాది..ర : అంత వరకు రానివ్వను..Telugu Sex Stories అలా రేండు రోజులు గడిచాయి.. ఆ రోజు జనవరి 14 భోగి పండగ.. అందరికి పండగ.. కాని మా జీవితం లో పండగ లేదు.. ముఖ్యం గా నాకు సంతోషం లేదు.. పిల్లలు సేలవులు కావడం తో.. పాప, బాబుని మా ఇంటి కి పంపాను.. రవి.. ఆ రాత్రి రేండు రోజుల వరకు రాను నా కోసం చూడకు అన్నాడు..నాకు టేన్షన్ మోదలైంది.. ఇంకా.. 30 రోజు లే ఉంది.. బయట ఎంత మంది తో అయిన నాకు ఇబ్బంది ఉండదు.. కాని.. వరస కాని బంధువుల తో చేయటానికి నా మనసు ఓప్పు.. కోదు.. ఏదైతే అది అయింది.. రవి ఓప్పుకున్న, ఓప్పుకోక పోయిన రంగనాధం తో.. పేళ్ళికి నేను రడీ.. అని అనుకుంటు.. పడుకున్నాను..ఇంటిలో ఎవరు లేకపోవడం తో కోంచేం లేట్ గా లేచి.. ఫ్రేష్ అయ్యాను.. నా మనసు ఎందుకో.. రంగనాధం గారి మీదకు మళ్ళింది.. కారణం లేకపోలేదు.. నా ప్రోబ్లం గురించి.. చేపుదామా? వద్దా? అని ఆలోచనలో.. ఫోన్ తీసి రంగనాధం గారికి ఫోన్ చేశాను..రంగ : హలో..నే : హలో.. నా పేరు లక్ష్మీ.. రవి భార్యను..రంగ : ఏమి ఆలోచించారు..ర : రవి ఊరు వేళ్ళాడు సార్.. మీతో కోంచేం మాటలాడాలి.. మా ఇంటికి రాగలరా?రంగ : అడ్రస్ చేప్పు వస్తాను..నే : asdf… lkjh…రంగ : సరే.. రేండు గంటలలో అక్కడ ఉంటాను..నే : వంట చేసేస్తాను సార్..రంగ : సరే.. ఫోన్ కట్..ఆయన వచ్చే సరికి 12.30 అయింది.. లోపటికి పిలిచి కూర్చీ వేశాను..రంగ : నీవు ఒక్కదానివే ఉన్నావా? పిల్లలు ఎక్కడ?నే : సేలవులు కదా అమ్మవాళ్ళ ఇంటికి వేళ్ళారు..రంగ : మీ ఆయననే : ఏదో పని అని వేళ్ళారు రేండు రోజులు పడతాది అన్నారు..రంగ : విషయం ఏమిటి?నే : భోజనం చేస్తూ మాటలాడుకో వచ్చు..రంగ : సరే..నే : ఇద్దరికి వడ్డీంచి తింటు.. సార్ మీతో ఒక విషయం చేప్పాలి.. అందుకే పిలిచాను..రంగ : సరే చేప్పు..నే : చేప్పవచ్చో చేప్పకూడదో నాకు తేలియదు. కాని మీమ్ము లని చూస్తూంటే.. నాకు చేప్పాలనిపిస్తూంది.. అందుకే చేపుతూన్నాను..రంగ : పరవాలేదు చేప్పు..నే : రాహుల్, రాబర్ట్ ల తో చేసిన సేక్స్ గురించి చేప్పి.. 50 లక్షలు ఎందుకంటే.. వచ్చే నేల అంటే ఫిబ్రవరి 14 నాడు.. ఆ బ్లాక్ మేయిలర్.. నా కోడుకు తో నడి రోడ్డు మీద దేంగిస్తాను అని రవి తో శపథం చేశాడట.. ఒక రోజు కిరణ పక్కలో పడుకో మంటే.. నేను నిద్ర లో ఉండగా వీడు.. నా చన్నుల తో ఆడుకున్నాడు.. ఉదయం లేచేసరికి.. నైటీ లో నుండి బయటకు వచ్చేశాయి.. అపుడు నాకు అర్ధమైంది.. వాడికి నా మీద కోరిక ఉందని.. నేను వాడి కన్న తల్లి ని కదా.. ఎలా వాడి తో చేయగలను.. అందుకే.. వాడి నుండి తప్పించటానికి 50 లక్షలు అడుగుతున్నాను.. ఎవరో బ్లాక్ మేయిలర్ కి సంబందించి వివరాలు.. చేపుతాను.. నాకు డబ్బులు అవసరం అన్నారటా.. అందుకే.. నా ఈ తపత్రయం..రంగ : మౌనం..భోజనం అయింది..రంగ : లక్ష్మి.. నాకు ఉండే ప్రోబ్లంలు నాకు ఉన్నాయి.. వాటి గురించి నేను ఎవరికి చేప్పుకోమంటావు.. సరే.. రేపు.. రవి, నీవు మా ఇంటికి రండి.. నీవు నాకు పది సంవత్సరాలు భార్య గా ఉండటానికి అంగికారం అయితే.. మీరు కోరిన 50 లక్షలు ఇస్తాను.. అంతే కాదు.. నిన్ను.. నీ కోడుకు నుండి ఆ రోజు కాపాడతాను.. అలాగే.. నీ ప్రోబ్లం నుండి కూడా విడిపిస్తాను.. ఇంకో ముఖ్య విషయం నీతో వారసుడి ని కనాలని అనుకుంటున్నాను.. ఈ కండిషన్స్ నీకు నచ్చితే.. రేపు.. రవి, నీవు మా ఇంటికి రండి.. డాక్యూమేంట్ల మీద సంతకాలు పేట్టుకోవచ్చు..నే : టాంక్యూ.. సార్ అంటు కౌగలించుకున్నాను..రంగ : నన్ను దూరం గా జరిపి.. పేళ్ళి కాకుండా నేను ఇలాంటివి చేయను.. కనీసం నిశ్చతార్ధం అయిన పరవాలేదు..నే : రాత్రి కి ఉంటారా..రంగ : లేదు మీకు డబ్బు రడీ చేయాలిగా వేళ్ళాలి..నే : సార్.. నేను మీతో మాటలాడిన విషయాలు రవి తో చేప్పవద్దు సార్..రంగ : అలాగే..రంగ వేళ్ళి పోయాక నా మనసు ఎగిరి గంతేసింది.. నాకు ఎదో తేలియని కోత్త ఆనందం కలిగింది..మరుసటి రోజు.. నేను రంగనాధం గారి కి ఫోన్ చేసి.. సార్.. మీరు చేప్పినట్లు గా.. మీతో 10 సంవత్సరాలు భార్య గా ఉండటానికి, మీతో వారసుడు ని కనడానికి నాకు ఆభ్యంతరం లేదు.. కాని నాకు పిల్లలు పూట్టకుండా.. ఆపరేషన్ అయింది..రంగ : ఆ విషయం నేను చూసుకూంటాను..నే : ఈ విషయాలు రవి కి చేప్పవద్దు.. సార్..రంగ : అలాగే..నే : ఉంటాను సార్.. అని ఫోన్ పేట్టేసాను..మరుసటి రోజు.. రవి వచ్చాడు.. నే : ఎమి చేద్దాం బావా?ర : ఎమి అర్ధం కావటం లేదు.. నీవు రంగనాధం గారికి పది సంవత్సరాలు భార్య గా ఉండటానికి ఇష్టమేనా..ల : (నా మనసు లో ఇష్టం ఉంది.. కాని డైరేక్ట్ చేప్పలేను గా) నీ ఇష్టం బావా.. నిన్ను వదిలి పది సంవత్సరాలు ఉండాలంటే.. కష్టం గా ఉంది..ర : కోన్ని రోజులు కష్టం గా ఉంటాది.. తరువాత అలావాటు అవుతాది..ల : సరే బావా.. నీ ఇష్టం..ర : ఒక సారి బాగా ఆలోచించు కో లక్ష్మీ..ల : నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం.. బావా..ర : రంగనాధం గారికి ఫోన్ చేస్తాను..ల : నీ ఇష్టం బావా..రవి రంగనాధం గారికి ఫోన్ చేసాడు..ర : హలో రంగనాధం గారు.. నేను రవి..రంగ : హలో.. రవి.. ఎమి ఆలోచించావు..ర : సరే సార్.. కాక పోతే కోన్నీ కండీషన్స్..రంగ : చేప్పు..ర : లక్ష్మీ ప్రతి శుక్రవారం పూజకు వేళతాది.. ఆ పూజకు మీరు అడ్డు చేప్పకుండా పంపాలి.. ఒక్కోసారి రేండు రోజులు పట్టవచ్చు.. పూజ చేసుకు రావడానికిరంగ : సరే.. మా ఇంటికి వస్తే.. మీగతా ఫార్మాలీటిస్ చూద్దాం..ర : సరే.. సార్.. ఈ రోజే బయలు దేరి వస్తాము..రంగ : సరే.. నేను లాయర్ ని రమ్మంటాను..ర : సరే సార్ అని ఫోన్ పేట్టేశాడు..రవి, నేను బయలుదేరి ఆ ఊరు వేళ్ళాము.. సాయంత్రం అయింది.. మేము వేళ్ళే సరికి.. లాయర్.. నలుగురు మనుషులు ఉన్నారు..రాత్రి కావడం తో.. అక్కడే పడుకున్నాము.. మరుసటి ఉదయం..ముందే చాలావరకు మాటలు అవ్వడం వలన లాయర్ డైరేక్ట్ గా విషయానికి వస్తాను అని..లాయర్ : నాకో పేపర్, రవి కో పేపర్ ఇచ్చి చదువుకుని సంతకాలు పేట్టమన్నాడు..నే : ఎమిటి అన్నట్లు ఉండి పోయాను..లా : ఇవి మ్యూచివల్ డైవర్స్ పేపర్లు.. మీ ఇద్దరి కి పేళ్ళి అయింది గా.. మీకు డైవర్స్ అయితేనే గాని.. రంగనాధం గారు, లక్ష్మీ ల పేళ్ళి చేసుకోవడం కూదరదు.. కోర్ట్ లో అయితే 18 నేలలు పడతాది.. అదే ఇలా అయితే ఒక్క సంతకం తో డైవర్స్ అవుతాయి.. ఆలోచించుకుని పేట్టండి..నే : రవి వైపు చూసి ఎమి చేద్దాం బావా? ర : మనకు డబ్బు కావాలంటే.. ఎలాగు 10 సంవత్సరాలకు వాడికి భార్య గా ఉంటాను అని నీవు అగ్రీమేంట్ రాయాలిగా.. సంతకం పేట్టేయి.. అని పేట్టాడు..నే : నేను కూడా సంతకం పేట్టి.. లాయర్ కి ఇచ్చాను.. లాయర్ వాటిని పరిశిలించి.. అక్కడ ఉన్న పేద్దల తో కూడా సంతకం పేట్టించాడు..లాయర్ : ఇప్పటి నుండి మీరిద్దరు భార్య భర్తలు కారు.. సరేనా..రవి, నేను అయిష్టం గానే.. సరే అన్నాము..లాయర్ : రవి కి, నాకు చేరో 100 రూపాయల బాండ్ పేపర్లు ఇచ్చి.. చదువుకుని సంతకాలు పేట్టమన్నాడు..నేను : ఎమిటి అన్నట్లు చూశాను..లాయర్ : నా దగ్గర పేపర్లు తీసుకుని అందరికి విన పడేలా చదవటం మోదలేట్టాడు..నేను నా భర్త అయిన రవి కి విడాకులు ఇచ్చి ఉన్నాను.. రవి కి నాకు ఎటు వంటి సంభంధం లేదు.. కావున.. నా మనసు కు నచ్చిన వరుడు నాకు దోరికినందున నేను.. అతనిని మనస్పూర్తి వివాహం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.. ఇందు లో ఎవరి ప్రమేయం లేదు.. అటుల నే.. నాకు, రవి కి కలిగిన కూమార్తే, కూమారుడు కూడా నా వివాహమునకు ఆటంకం కలుగకూడదని నా తల్లిదండ్రుల కి వారి బాధ్యతలను అప్పగించు చున్నాను.. అటుల నే.. నా మాజీ భర్త అయిన రవి ని ఎటువంటి సందర్భం లోను కలుసు కోను అని మనవి చేసుకుంటు.. ఈ వివాహమునకు అంగికరిస్తూన్నాను.చదవటం అయ్యకా.. లాయర్ రవి పేపర్లు తీసుకుని చదివాడు..నేను నా భార్య అయిన లక్ష్మీ కి విడాకులు ఇవ్వడం జరిగింది.. నేను భరణం ఇచ్చుకో లేని స్ధితి లో ఉన్నాను కావున లక్ష్మీ కి నచ్చిన వరుడి తో నేను దగ్గరుండి వివాహం జరిపించగలను.. అటులనే.. నేను లక్ష్మీ జీవితం లోకి మరి ఎన్నడు ప్రవేశించను అని మనవి చేస్తూన్నాను.. పోరపాటున గాని, ఉద్దేశ్య పూర్వకం గా గాని.. నేను లక్ష్మీ ని కలిసిన, మాటలాడిన నా పై తగు చర్యకు అంగికరిస్తూన్నాను.. లక్ష్మీ కి, నాకు కలిగిన సంతానమైన కూమార్తే, కూమారుడు బాధ్యతలని నా అత్తమామయ్య లకు గాని.. నా తల్లిదండ్రులకు గాని అప్పగించేదనని మనవి చేసుకుంటున్నాను..లాయర్ చదవడం అయ్యాకా..రవి : రంగనాధం తో ఎమిటి సార్ మనం మాటలాడుకున్నదేమిటి.. ఇక్కడ రాసింది ఎమిటి..రంగ : నేను లాయర్ గారిని అదే అడిగాను.. ఇది 10 సంవత్సరాల బాండ్ పేళ్ళి.. అని..లాయర్ : చూడండి రంగనాధం గారు, రవి గారు మరియు లక్ష్మీ గారు.. ఇష్టం వచ్చినట్లు రాస్తే.. కోర్ట్ అంగికరించదు.. ఈ బాండ్ పేపర్లని రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో రిజిస్టర్ చేయించాలి.. అపుడే ఈ బాండ్ పేపర్లకు విలువ.. సరే మీరు చేప్పినట్లు రాసిన పేపర్లు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి.. అవి చదవుకుని సంతకాలు చేయండి.. ఇపుడే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి వేళదాం.. సరేనా..ర : సరే లాయర్ గారు..లాయర్ నాకు ఒక బాండ్, రవికి ఒక బాండ్ ఇచ్చి చదువు కో మన్నాడు.. మమ్ము లని రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కు తీసుకు వేళ్ళి.. వాటిని రిజిస్టర్ చేయించండి.. మేము ఇక్కడ ఉంటాము అని లాయర్ చేప్పడం తో.. రవి, నేను సబ్ రిజిస్టర్ దగ్గరకు వేళ్ళాము.. మేము విషయం చేప్పి.. ఆ బాండ్ పేపర్లు చూపించాము.. అతను.. అవి చదివి ఇలా మా ఇద్దరి వైపు అదోలా చూసి.. రవి తో.. బాబు.. మన ఇండియా లో ఇలాంటి చట్టాలు ఇంకా రాలేదు.. ఇలాగే బాండ్ ని రిజిస్టర్ చేసాననుకో నా ఉద్యోగం పోతాది.. మీరు జైల్ కి వేళతారు.. ఇక వేళ్ళండి అని బయటకు పంపేసారు.. బయటకు నిరాశ గ వచ్చిన లాయర్ మా వైపు చూసి.. పని అయిందా అన్నాడు..ర : నిరాశ గా లేదు సార్..లాయర్ : ఇది చాలా సున్నిత వ్యవహరం.. ఈ విషయం లో ఎమి తేడా జరిగిన మొత్తం అందరం జైల్ కి వేళతాం అన్నాడు..అందరం రంగనాధం గారి ఇంటికి వచ్చేశాము..రంగ : లాయర్ గారు.. వాళ్ళకు ఇష్టం లేనపుడు మనకు ఎందుకు.. బలవంతం వద్దు.. అంత ఇష్ట పూర్వకం అయితేనే లేకపోతే వద్దు.. అన్నాడు..ర : సరే సార్.. ఎలా కుదిరితే అలా చేయండి..లాయర్.. మాకు ఇచ్చిన బాండ్ పేపర్ల మీద సంతకాలు చేశాము..లాయర్ : ఇప్పటి నుండి మీరు ఇద్దరు భార్య భర్తలు కాదు.. అలాగే.. లక్ష్మీ రంగనాధం గారి కాభోయే భర్త.. అనగానే..నా గుండేల్లో.. ఏదో తేలియని భయం వచ్చింది.. కాని ఏమి చేయలేను..లాయర్ : ఇపుడు నిశ్చతార్ధం ఉంది.. అది అయ్యాకా మీ డబ్బుని తీసుకు వేళ్ళవచ్చు..ర : సరే.. సార్..లాయర్ : మేడలో మంగళ సూత్రాలు, కాళ్ళకు మేట్టేలు ఉండగా మరోకరితో నిశ్చతార్ధం చేయకూడదు..ర : అలాగే సార్.. అని.. అవి తీసి ఇలా ఇవ్వు..ల : బావా నీవే వేశావు కాబట్టి.. నీవే తీసేయి..ర : ఏమి ఆలోచించకూండా నా మేడలోని మంగళ సూత్రాలు.. తీస్తూంటే.. నా కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చాయి.. రవి మాత్రం నా కళ్ళ లో వస్తూన్న నీటిని కూడా చూడకుండా.. ఒక్కో మూడి తీసి.. నా నుండి మంగళ సూత్రాలని వేరు చేశాడు.. నా కాళ్ళకు మేట్టేలు తీస్తూంటే.. ఇక్కడి తో రవి కి నాకు సంభంధం తేగిపోయింది అనుకుంటు..ర : హమ్మయా.. లాయర్ గారు.. ఈ సారి నిచ్చితార్ధం చేసుకుందామా?ఇంత లో పంతులు గారు.. వచ్చారు.. శాస్త్రోక్తం గా నిశ్చతార్ధం జరిగింది.. వారం రోజు లలో పేళ్ళి నిశ్చయం చేశారు..కార్యక్రమం అయ్యాకా.. రవి నేను డబ్బు పట్టుకుని వస్తూంటే.. రవి ఆనందం తో.. ఇక ఆ బ్లాక్ మేయిలర్ పని చూడాలి.. అంటున్నారు..నే : మౌనం గా ఉన్నాను..ర : ఎమిటి లక్ష్మీ మాటలాడు.. నీకు సంతోషంగా లేదా..నే : నా బాధ ని కనపడనీయకుండా.. అ..ఆ.. నాకు సంతోషమే..ర : ఈ వారం రోజులు నిన్ను ఇరగ కుమ్మి వదులుతాను.. మరల 10 సంవత్సరాల వరకు కూదురుతాదో.. లేదో..నే : మౌనం..ఇంటికి చేరాము.. ఆ రాత్రి.. నేను నా కూతురి రూమ్ లో పడుకున్నాను.. ర : ఏమిటి లక్ష్మీ ఇక్కడ పడుకున్నావు.. నా రూమ్ కి రా..నే : పిల్లలకు ఇబ్బంది కలగకూడదు అని.. రిషిత నేను మరల వస్తాను.. అని చేప్పి..మా బేడ్ రూమ్ కి వేళ్ళాను..ర : దా.. ఈ వారం పగలు రాత్రి ఫూల్ ఎంజాయి చేద్దాం..నే : బావా.. ఈ రోజు నుండి మనం బావా మరదలం అంతే.. భార్య భర్తలం కాదు.. నాకు వేరే మగవాడి తో నిశ్చతార్ధం అయింది.. అంటు.. నా మేడలో రంగనాధం వేసిన పసుపు తాడు చూపించాను.. ఈ రోజు నుండి నేను వేరే మగవాడికి భార్యని.. రవి కూడా ఎమి చేయలేక నన్ను వదిలేశాడు.. నేను రిషిత రూమ్ కి వచ్చి పడుకున్నాను.. రిషిత.. అని పిలిచాను.. ఊ.. అంది.. నిద్రపోయావా?రి : లేదమ్మ..నే : నీతో మాటలాడవచ్చమ్మా..రి : చేప్పమ్మా..నే : నీకు పరిక్షలు ఎప్పటి నుండి..రి : ఈ నేలాఖరుకి..నే : సరే.. నేను ఒకటి చేపుతాను చేస్తావా?రి : చేప్పమ్మ చేస్తాను..నే : నీ పరిక్షలు అయిపోయాక నీ మీ అమ్మమ్మ ఇంటికి వేళ్ళిపో.. అక్కడే చదువుకోమ్మా..రి : ఎందుకమ్మ..నే : నేను పని నిమిత్తం దూబాయి వేలుతున్నాను.. రావడానికి 10 సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు.. అడదానికి..ఆడ తోడు అవసరం ఉంటాది.. మగవాళ్ళ మధ్య అది తల్లి దగ్గర లేకుండా.. ఒక ఆడపిల్ల ఉండకూడదు..రి : సరేమ్మా.. నీవు ఎపుడు వేళతావు..నే : ఈ వారం లో..రి : సరేమ్మ.. అంటు నన్ను కౌగలించుకుని పడుకుంది.. మరలా ఎప్పటికి చూస్తానో అనుకుంటు.. నా కళ్ళ లో నీళ్ళు తిరిగాయి.. అలా నిద్రపోయాను.. ఉదయం లేచేసరికి రవి లేడు.. కిరణ పడుకుని లేవలేదు.. రిషిత కూడా నాతో పాటు లేచింది.. రవి ఇపుడు నాకు ముఖ్యమైన వ్యక్తి కాదు అని పట్టించు కో లేదు.. టిఫేన్ చేస్తూంటే.. నా ఫోన్ రింగ్ అయింది.. రంగనాధం గారు..నే : హలో..రంగ : హలో లక్ష్మీ నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను.. నీవు ఒక సారి బయటకు రా?నే : అలాగేనండి..నేను ఫోన్ మాట్లడుతుండగా రవి వచ్చాడు..ర : ఎవరు? ఎక్కడకి అని అడిగారు..నే : నా కాబోయే మోగుడు.. హోటల్ కి రమ్మన్నారు..రవి నన్ను ముట్టుకో బోయాడు..నే : బావా నా మీద నీకు హక్కు లేదు.. ఇపుడు నా మీద సర్వ హక్కులు రంగనాధం గారి కి ఉన్నాయి.. కావున దయచేసి నన్ను ముట్టు కోకు.. అని సేక్సీ గా రడీ అయ్యాను.. నన్ను చూసిన రవి.. కి మూడ్ వచ్చినట్లుంది.. పేంట్ లో ఎత్తుగా ఉబ్బింది..నేను నవ్వుకున్నాను.. రవి ని నేను దూరం పేట్టడానికి కారణం లేకపోలేదు.. నేను సంసారం చేసుకునే ఆడదానిని.. అందులోను అందగత్తేను.. ఎంత మంది తో ఎంత పచ్చిగా దేంగించుకున్నా.. నా చన్నులు బిగుతూ.. ఎక్కడ తగ్గలేదు.. నా పూకూ.. కన్నే పూకు లాగే ఉంది.. నన్ను దేంగిన వాళ్ళందరు.. దేంగితే.. నీకు లాంటి కన్నే పూకు లంజ నే దేంగాలి.. అనేవారు.. ఆకరికి.. రవి కూడా నీ పూకు.. ఇంత టైట్ గా ఉందేమిటి అని చాలాసార్లు అన్న సంధర్భాలు ఉన్నాయి.. అలాంటి అందమైన పేళ్ళాన్ని.. డబ్బు కోసం నన్ను ఇంకోకడికి అమ్మేయడం నాకు చాలా బాధ గా ఉంది.. నా బాధ రవి కి అర్ధం కావాలని.. దూరం పేట్టాను..నేను సేక్సీ గా రడీ అయ్యి.. రంగనాధం దగ్గరకు హోటల్ కి వేళ్ళాను.. రంగనాధం నా కోసం ఎదురు చూస్తూన్నారు..ఆ మాట ఈ మాట మాటలాడుతూ..నా దగ్గరకు రంగ వచ్చి.. నా కాబోయే ముద్దుల పేళ్ళమా? అంటు దగ్గరకు వచ్చి.. నా పేదవుల పైన ముద్దులు ఇస్తూ.. నా నాలుక తో రంగ నాలుక పేన వేసింది.. కోంత సేపు ప్రతిఘటించి.. లోంగి పోయాను.. ఒక పక్క చీర మీద నే.. చన్నుల ని పిసుకు తుంటే.. నా ప్రమేయం లేకుండా.. హమ్మ్మ్మ.. అని ములిగాను.. ఆ పిసుకుడికి.. నాలో కోరికలు రేగాయి.. అలా ఎంత సేపటి వరకు పిసికాడో నాకు మైకం లో తేలియ లేదు.. కింద నా చీర లంగా లో నుండి.. వాడి చేతిని దూర్చీ.. నా పూకు దమ్మని రూద్దు తుంటే.. సమ్మగా ఉండి.. స్స్స్స్స్ స్స్స్స్స్ స్స్స్స్ అని ములుగులు మాత్రమే వచ్చాయి.. కాని నాకు ఆ పిసుకుడు కింద రూద్దుడు.. బాగా.. నచ్చింది.. నేను, రంగ మంచి రస పట్టు లో.. ఉండగా.. సార్.. సార్ అనే పిలుపుకి ఈ లోకం లోకి వచ్చాము.. నాకు సిగ్గు వేసింది..కోంత సేపటి తరువాతమనం షాపింగ్ కి వేళ్ళదామానే : వేళదామండి..రంగ : 10 నిమిషాలు నేను రడీ అయి వస్తాను..10 నిమిషాలు తరువాతనేను షాక్.. ఆ వ్యక్తి ని చూసి షాక్.. లక్ష్మీ.. లక్ష్మీ పిలుపుకి ఈ లోకం లోకి వచ్చాను..telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories