Home / Telugu sex stories 2016 / రెండు జంటలు 4 – Telugu Sex Stories

రెండు జంటలు 4 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories boothu kathalu ఇంతల నర్స్ ఫణి , సుకన్యలను డాక్టరమ్మ రూంలకు పంపించినది…. సింధు దగ్గరకు రాంగనె ..ఎళ్దమా ఇంక!..అనుకుంట లేచిండు చంద్ర..మీకేదొ చెప్తదంట..ఉండుమన్నది డాక్టరమ్మ!….ఏంటిది చెప్పేడిది?..ట్రై చేస్తనే ఉండుండని చెప్పుడు తప్పించి!..అన్నడు చంద్ర గింతంత ముఖం చేస్కొని ….అట్లలుగుతె ఎట్ల!..డాక్టరమ్మ వద్దకొచ్చినంక ఆమె చెప్పినది వినాలెగద!.. అని బ్రతిమాల్త కూర్చొబెట్టింది సింధు.. ..ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్లు కూర్చున్నడు చంద్ర , మనసుల్నె గులుక్కుంట..పది నిముషాలైనంక ఫణొక్కడె బైటికెల్లిండు.. . .సుకన్య ఏదన్నట్లు ముఖం చూసిన్రు చంద్ర , సింధు….ఆమెకె ఏదో చెప్పేదుందంట!..నన్ను బైటనె కూర్చుండుమన్నది డాక్టరమ్మ..అని ఇద్దరి దిక్కు చూస్కుంట సమాధానం చెప్పిండు ఫణి, చంద్ర పక్కల్నె కూర్చుంట.. ..అట్లనా!..అన్నట్లు చిన్నగ తలలూపి గమ్మునుండిపోయిన్రు….ఐదు నిముషాలైనంక ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖం తొ బైటికెల్లె సుకన్య.. .. మేమెళ్తం.. అన్నట్లు తలూపుకుంట లేచిండు ఫణి.. ..ఏ..ఆగు!..ఏదొ మందు తెప్పించిస్తదంట డాక్టరమ్మ!… అనుకుంట , కూర్చుండుమన్నట్లు మగనికి సైగ చేసినది సుకన్య….అట్లనా!..ఎంత టైం పడ్తదొ తెల్సుకొనొస్త…అని లేచెళ్ళిన ఫణి నర్స్ దగ్గరకెళ్ళొచ్చి ..అర్ద గంటైతదంట!…అనుకుంట ఆడోళ్ళవైపోమారు చూసి , ..ఐతె వీండ్లింటికి పోవచ్చుగద!.. ..ఏమంటవు చంద్రన్నా!.. అనె చంద్ర తో న…. అట్లనే!…అని చంద్ర అంటావుంటె , నర్స్ వచ్చి చంద్రను పిలిచె….ఐతె వీండ్లను ఆటో ఎక్కియ్యి ఫణన్నా!.. అనుకుంట డాక్టర్ రూం వైపడుగేసె చంద్ర.. ..‘ఒకే.. తరువాత ఇంటికే కద..’.. ‘ ఆఁ..’.. ‘సరె వెళ్ళి రాండ్రి.. ఇక్కడ్నే వుంట .. ఇద్దరం కలసి వెళ్దం..’ అన్నడు ఫణి….సరె అనట్టు తల ఊపుకుంట లోపలికెళ్తాఉంటె , ..మే మెక్కలేమా ఆటో!?..అని సన్నగ అనుకుంట ఫణి వెంట బైటకెళ్ళిరి ఆడోళ్ళు.. ఆళ్ల సణుగుళ్ళు పట్టించుకోకుండ ఒక ఆటోను పిలిచి ఎక్కించి క్లినిక్కి వాపసొచ్చి , కూర్చున్నడు… 10 నిమిషాలైనంక బయటకొచ్చిండు చంద్ర, ముఖం చిన్నగ చేస్కొని.. ..ఇంతల నర్సమ్మ ఫణి కి మందుగూడ తెచ్చిచ్చె.. ..చిన్నగ బైటకెళ్ళి , నడుచుకుంట ఇంటి బాట పట్టిరిద్దరు , రిపోర్ట్ లను చేతుల పట్కొని..‘ఏమన్నది మేడం..’ అన్నడు ఫణి మాట షురూ చేస్త..…‘ట్రై చేస్తనే ఉండండీ..‘అన్నది.. అని బదులు చెప్పి , ..మీకేమన్నది?’ అనడిగిండు కొంచెం సేపైనంక ,..ఇంతకు ముందు కలిసిన డాక్టర్లు చెప్పినదె!….గదె..ఏందో!.. అంట మాట మధ్యల్నె ఆపిండు చంద్ర….ఇద్దరు బాగనె ఉన్నరు.. ట్రై చేస్తనే ఉండుండి.. ఆమెనీ మందు వాడుమని చెప్పుండ్రి.. అనుకుంట గిదిచ్చిరి.. అనుకుంట చేత్ల ఉన్న మందు బాటిల్ చూపించిండు…..ఏమట సమస్య?!….నా స్పెరం కౌంట్ బాగనె ఉందంట.. .. అటువైపోళ్ళు గూడ మనం ఇచ్చేది తీసుకోవాలె గదా! ..’ అన్నడు ఫణి కొద్దిచేపైనంక..…అర్ధంకానట్టు చూసినడు చంద్ర….‘ఆమె అండం నా స్పెర్మ్ ని పట్టుకొలేక పొతున్నది..నా దాని బలమెక్కువైందంట… ‘అన్నడు ఫణి దిగులుగా ..అయ్యొ!…అట్లగూడౌతదా!?… అన్నడు చంద్ర సానుభూతిగ!..ఏమొ..ఏం జెప్పాలె?!..పిల్లలు లేకపోతె లేకపోయిరి..బాధపడకు..అంటె వినదుగద ఈమె!..…‘మేం భీ అనుకున్నం ఐనప్పుడే ఔతరని!.. .. ఎందుకౌతలేరు?..ఎవర్ది లోపం?..పెద్ద డాక్టర్ ను కలిసి మందులు తీస్కొవచ్చుగద!.. అనుకుంట , నా వాండ్లు , తన వాండ్లు ప్రశ్నల్తో గుచ్చి గుచ్చి చంపుక తింటున్నరు..’ అన్నడు చంద్ర, పండ్లు నూరుకుంట …‘వాళ్ళదేమున్నది .. ఏమైయిన చెప్పుతారు..’‘..ఐతె ఇంకొక సమస్యున్నది..’..ఏంటిది?..సింధుకు తల్లిగారి వైపునుండి పొలం రావాలె.. కాని మా మామ.. నా కొడుకుకి రాస్త .. ఇంకొ ఏడాది లొ మీకు పిల్లలు పుట్టక పొతె.. అంటడు..’ అన్నడు చంద్ర కొపం తొ …. ‘వాళు అలాగె బెదిరిస్తారు.. ఈ రొజుకాక పొతె రేపైనా కూతురికి ఇస్తర్లే చంద్రన్నా! ..’ అన్నడు …ఫణి పెద్దగ నవ్వి.‘ నీకెరుక లే అన్నా!.. అల్రేడి సింధుకి రావలసిన కొంత పొలం సింధు అన్నకు రాసేసిండు..’ అన్నడు చంద్ర ఆవేశంగా….… ఫణి ఎమి మట్లాడ లేదు….‘జల్ది అయ్యెటట్లు మందులివ్వండి డాక్టర్!… అంటె … అంత తొందరగ ఉంటె.. స్పెర్మ్ డోనార్ ను చూస్కొనండి.. అన్నది డాక్టరమ్మ…’.. ఫణి, చంద్ర వంక సూటిగా చూసాడు..‘అవు.. నా స్పెర్మ్ లొ కౌంట్ తగ్గిందంట .. మంచి ఫుడ్ తీసుకొని ఈ మందులు వాడండి… అని చెప్పింది..’ అన్నడు చంద్ర ,తల కిందికేస్కొని…. ‘ఇంకేమి?.. ప్రాబ్లం లేదుగద!…ట్రై చేస్తనే ఉండాలె…అంట మెత్తగ ధైర్యం చెప్పిండు…అట్లగే మాట్లాడుకుంట,ఒకళ్ళకొకండ్లు ధైర్యం చెప్పుకుంట ఇంటికి చేరినరు గాని , తమ రాకను చూసి లోపల కెళ్ళిపోయిన ఆడోళ్ళను గమనించలే……మగవాండ్లు లోపలకు రాంగనే గాని, భోజనాలు చేస్తుండగ గాని , …రిపోర్టుల్ల ఏమొచ్చిందనో, డాక్టరు ఏమన్ననో, సుకన్యగాని, సింధుగాని…మంచమెక్కినంక మాత్రం చిన్నగ లేబట్టినరు, ఎవరంతట వాండ్లు……ఏమున్నది కొత్తగ చెప్పనికి!… అఁయేఁ పాతమాటలు…చెప్పిన మందులు వాడుతున్నరుగద!…వాడతనే ఉండండి..అంటచెప్పుకున్నరు , ఎవరి భార్యలకు వాండ్లు…..కొంచెంసేపు మౌనం రాజ్యమేలింది , రెండు బెడ్రూంలల్ల…..ఏమంట వాండ్ల సమస్య!…అనడిగేసింన్రు ఆడోండ్లు……ఎహె!.ఊకో!..ఎవరి సమస్యలు వాండ్లు చూస్కుంటరు…అంట మందలించిన్రు మగోండ్లు..ముచ్చట్లు చెప్పుకుంట నడిచొచ్చిరిగద.. తెల్సుకున్నరేమోనని!… అంట మూతి ముడిచిన్రు ఆడోళ్ళు……చంద్ర స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గిందంట….…అంటె ఏమన్నట్లు?……ఆయన స్పెరం, గదె…విత్తనం కు బలం తక్కువైనదంట!… ఐన మనకెందుకాళ్ళ ముచ్చట !…మన కోషిష్ మనం చేస్తనే ఉందం… అంట సుకన్యను దగ్గరకు గుంజుకున్నడు ఫణి… నా స్పెరం ను ఆమె అండం గాని పట్టుకుంటదేమో!…అని మనస్సుల్నే అనుకుంట… అట్లనుకోంగనే గడ్దపలుగు లెక్కైపాయె అతని మగసిరి……నీదాని బలమేమో ఎక్కువైపాయె!…అంట సన్నగ పైకి అన్నదేగాని , …నాకు కరెక్టుగ సరిపోతదేమో ఆయనది!… అని మనస్సులనుకోంగనె తొడల మధ్య చెమ్మబారబట్టె…ఆగలేక భర్తను బిర్రుగ కౌగలించుకొనె సుకన్య……ఆమె అండం గ ఆయన స్పెర్మ్ ని పట్టుకొలేక పొతున్నదంట..‘అన్నడు చంద్ర……అంటె ఏమన్నట్లు?…అంట అడగలేక అడిగింది సింధు…విత్తనం కు బలం ఎక్కువైందంట!…అని చెప్తనే , …నాది గాని కరెక్ట్ గ సరిపోతదేమో ఆమెకి!? అనుకన్నడు మనస్సుల…అట్లనుకోంగనే రూఫ్ చూడబట్టె అతని సుల్లి! …ఐన అవన్ని మనకెందుకట?.. .అనుకుంట భార్య మీదకెక్కిపోయిండు……నీదాని బలమేమో తక్కువైపోయె!…అని గొణుగుకుంట పంగలిప్పె సింధు, …..ఆయన స్పెరమ్ నైతె అనామత్ గ పట్కుంటదేమో నా అండం!? !?…అని మనస్సుల అనుకుంట … …అట్లనుకోంగనె జిగురూరబట్టె ఆమె పూకుల… ఇంకాగలేక భర్త మెడచుట్టు చేతులల్లుత నడుమెత్తె సింధు…… ఏం జోష్ల ఏమోగాని , మగోళ్ళు మాములు కంటె ఎక్కువ టైం దెంగిన్రు … ఆడోండ్లు ఇంకింత జిగురొదిలిండ్రు… మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories