Home / Telugu sex stories 2016 / రెండు జంటలు 5 – Telugu Sex Stories

రెండు జంటలు 5 – Telugu Sex Stories

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు, ఉదయం.. సాడే నౌ.. సన్నగ వర్షం మెదలైనది….నాష్ట ( బ్రేక్ ఫాస్ట్) తినిపించి , తోష (టిఫెన్ / టిఫెన్ బాక్స్) , ఛత్రిలు చేతికిచ్చి ఆఫీస్ లకు పోయె భర్తలకు ..బై..చెప్పనికి బైటకొచ్చిరి సుకన్య, సింధులు….ఐపోయెనా పన్లన్ని!?..అనుకుంట మాట మొదలుబెట్టె సుకన్య….ఇంక బట్టలు ఆరబెట్టెదున్నది..ఇంతల వర్షం మొదలాయె….నాకు అదే పని..ఐతె వాన తగ్గెదాక ఏం చెయ్యలేం గద!….నిజమె.. అన్నది సింధు….ఓ రెండు నిముషాలు ఆముచ్చట్లు, ఈముచ్చట్లు చెప్పుకొనిరి .ఇంకేదొ అడుగుదామన్న ఆలోచనను మనసులల్లనె తొక్కి పెడ్త….ఇంతల ఒక చల్లని గాలి వీచె..సన్నగ ఒణికిరిద్దరు, పైటలు నిండుగ కప్పుకుంట.. ..ఇక ఇంట్లకు పోదమా!?..అన్నట్లు కదిలె సింధు….నిన్న డాక్టరమ్మ ఏమన్నది?!.. అనడిగె సుకన్య…. ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తక్కువజెయ్యు , బాదామ్ తినిపించు ,హాఫ్ బాయిల్డ్ గుడ్లు , కారెట్లు తినబెట్టు.. గసొంటివి చెప్తాబోయింది….గంతెనా!?….అంతనె!…. ఐతె ముఖమెందుకొ ఎఱ్ఱగచేస్కొని బైటకెళ్తివీ!!?….ఏ!..అన్ని గలీజ్ మాటలు..అనె , సన్నగ….ఏందో అవి?..చెప్పరాదు!!….ఇక్కడ్నా!?…..అట్లైతె రారాదు మా ఇంట్లకు!!..చాయ్ తాగుదం….ఊఁఁమ్..తాళమేసొస్త.. అనుకుంట లోపల కెళ్ళి , రెండు నిముషాలల్ల అన్ని సదుర్కొనొచ్చి సోఫాల కూర్చొనె సింధు…ఇంతల చాయ్, బిస్కెట్లు, నీళ్ళతొ ఒక ట్రే ను సెంటర్ టేబుల్ మీద పెట్టె సుకన్య.. చెరొక కప్పందుకొని చిన్నగ సిప్ చేస్కుంట కూక్ర్చుండిరో క్షణం….ఇక చెప్పమ్మ!..అంట ముచ్చట మొదల్జేసె సుకన్య….ఏం చెప్పాలె!..అన్ని పడకింటి ముచ్చట్లె!… అనె సింధు తల కిందికేస్కొని….అయి మాట్లాడనికె గద ఎళ్ళినది!.. మందిచ్చి పంపాలె గాని అట్లడుతరా!?….ఏమన్నది?!..ఏ దినాలల్ల కలుస్తరు?..ఎంత సేపు కలుస్తరు?..కలిసె టైమ్ లొ సంతోషంగ ఉంటరా?.. అనడిగినదా?….ఆమె అడిగినది..నే చెప్పిన గూడ!….ఐతె ఇంకేమన్నది?….సింధు చప్పుడు చెయ్యలె….ఏ! చెప్పరాదు!..నీ అక్క లాంటి దాన్ని!…..ఎం త ..ఇ డు స్తడు?..అనడిగినది.. సిగ్గిడిచి!….ఏం చెప్పినవ్?!..ఎట్ల చెప్పొస్తది..అన్న.. .. అందాజగైన చెప్పు..అన్నది.. ..అంత ఎక్కువగ అన్పించది..అన్న …మగని వీర్యం బాగ పడితె గర్భమొచ్చె ఛాన్సెక్కువ ఉంటది..నువ్వు ట్రై చెయ్యాలె.. అన్నది….ఏం చెయ్యాల్నట!?..ఆ మాటనె అడిగిన..ఆఖర్ల కైంచి ఏస్తవా?.. అనె.. గదేంది?!…అన్న!….తెల్వదా?..అనె సుకన్య , ముసిముసి నవ్వుల నడుమ ….తెల్వదన్నట్లు తల అడ్డంగ ఊపె..సింధు..నేర్పిస్తలే!..ఇంకేమన్నదొ చెప్పు…. అట్లైతె ఒక పని చెయ్యు!.. అన్నది….ఏం ద ది?….ఎట్లనగల్గినదొ ఆ మాట!.. అంట ముడుచుకుపోయె..అంత తప్పుమాటేమన్నది?!….గ వాన్ని.. ఛీ!.. అనుకుంట ముఖాన్ని అరచేతులల్ల దాచుకొనె సింధు….ఏయి??….మగోళ్ల ..దా.. ని.. కింద లటకాయిస్తుంటయీ!….పిచ్చలా?….ఛీ!..గ వె!…..ఏంచెయ్యాల్నంట?..పిచ్చల్నుపిసుకుమన్నదా!?….ఏ.. సుతారంగ ఒత్తుమన్నది….ఆమె అన్నది నే మర్లంటె తప్పౌతదానమ్మ!.. ఊఁమ్.. ఏమౌతదట అట్ల చేస్తె!?….ఇం కే మ న్న బచాయించుంటె అది భీ పడ్తదంట!….అట్లనా!!.. ..ఐతె చె య్య రాదు!….ఏమనుకుంటడో !..అన్నది సింధు ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖాన్ని కింది కేస్కుంట….ఖా లి ముట్కోనికే ఇంత చేస్తున్నవేందమ్మా!.. గ.. ది చెయ్యలే ఎప్పుడు??….ఏ ది??..మాటలతొ చెప్పకుండ బొటికెనె వేలు నోట్ల పెట్కోని చీకె సుకన్య….గదేంది?.. అనె అర్థం కాని సింధు….గ దేం దా??..ఇంక చాల నేర్వాల్నమ్మో నువ్వూ!..అంట సాగదీసె….అప్పుడర్థమైనట్లున్నది సింధుకు.. ..నువ్వు చేస్తవా అవన్ని??.. అనె ఒక అర్ధ నిముషం తత్వాత….ఏ ..యి?!..మాటల బదలు అరచేయి మూసి తెరిచె సింధు…. అవసరమే రాలే!….రాలేదా?!..అదెట్ల?….ఎం తి డు స్త డో నమ్మ నీ బావ!.. ఆ గర్మి కి బేజారైపోయి నడుము ఇటటు తిప్పేస్త…. తిప్పుడెందుకు??.. బంద్జెయ్యని చెప్తె గాదా?..అనె సింధు ముఖమెఱ్ఱగ చేస్కొని….ఇంటరానమ్మ మగోళ్ళు!..మనల్ను పరుపుకొత్తి.. వి డు స్త నే ఉంటరు!….ఇ స్స్!..అని సన్నగనుకుంట తొడల మధ్య అరచెయ్యి తో నొక్కుకొనె సింధు ….ఐతె ఆమాట సుకన్య కినిపించి , ..ఈమెందుకొ ఇట్ల చేస్తున్నది!?..అనుకొనె గాని ,ఆ వెన్కనె సన్నగ నగుకొనె గర్వంగ….కొంచెం సేపు మాటలు బందైనయి….నీకేం చెప్పింది డాక్టరమ్మ??. .అనడిగె సింధు,. మౌనం చీల్చుత….నా అండం స్పెరమ్ ను పట్టుకుంటలేదంట.. మందు రాసిచ్చె….అదేంటిది?….తెల్వదా?!..మగోళ్ళు విత్తనాలిడిచినట్లె మనం అండాలను ఇడుస్తమంట ..మన టైం.. ల.. ..ఆ రెండు కలిస్తె పిల్లలౌతరంట….తెలుసులే గాని, ఆ మందేం చేస్తదంట ?….బలం తక్కువున్న స్పెరం నుకూడ అల్క గ పట్కొనె విధంగ చేస్తదంట ,నా అండాన్ని….మంచిదేగద అట్లైతె!….చూడాలె..భగవంతునిదె భారం!….నిజమె..నే పోయొస్త!..అనుకుంట లేచె సింధు ..….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ……. రెండు రోజుల తర్వాత….ఉదయం 10.30 కి చంద్ర ఆఫిస్ ఎళ్లనికె బయటకొచ్చిండు ..ఘుమ్మున సంపెంగ సెంట్ ముక్కులను నింపె.. ..సింధుకు సెంట్ వాడె అల్వాటు లేదుగద!.. అనుకుంట చుట్టు చూసె చంద్ర….ఇంతల పట్టు చీరలొ మెడ నిండా నగలతొ దేవకన్య లెక్క ఎదురొచ్చె సుకన్య.. ..లిప్ బామ్ రాస్కున్నదేమొ..పెదవులు తడి తడి గ మెరుస్తున్నయి.. చెంపలకు రోజ్ అద్దినదేమొ గులాబి రంగుల నిగనిగలాడ్తున్నయి.. ..ఒత్తుగ , బిరుసుగ ఉన్న నల్లటి వెంట్రుకల్ను ఎనుకకు దువ్వి , హెయిర్ బాండ్ల బంధించిన గాని కొన్ని వెంట్రుకలు ఆమె గుండ్రని ముఖం మీద పడతనేఉన్నయి, విచ్చుకున్న కమలం మీద ముసిరె తుమ్మెదల్లెక్క .. .. డార్క్ బ్లూ బార్డరున్నమెరూన్ రంగు చీర ను కొంచెం బొడ్డు కిందకు కట్టినది .. తొడిగిన వైడ్ నెక్ మాచింగ్ బ్లౌజ్ లనుండి బ్రా స్ట్రాప్స్ లైట్ గ కనిపిస్తున్నయి.. బ్రా కరెక్ట్ గ ఫిట్ అయినదేమొ, మమ్ముల చూడుండ్రి..అన్నట్లు సంద్లు ముంగలకు ఉరికొచ్చినయి..పైటను సండ్లు కప్పెటట్లుగాక , మోడల్స్ లెక్క జరీ, బార్డర్ కన్పించె విధంగ మడత బెట్టి సండ్ల ఎత్తులను మాత్రమె కవర్ చేసెటట్లు కట్టిందేమొ, అడుగేస్తావుంటె వాని పొంగులు బ్లౌజకెల్లి ఉబుకుతాఉన్నయి..నల్లపూసలు ఆమె ఎఱ్ఱని చర్మం మీద మెరిసి పోతాఉన్నయి.. ముత్యాల గొలుసు, బంగారపు పుస్తెల గొలుసు ఆమె నిండైన సండ్ల ఒంపుల వెంబడి మెలికలు తిరుగుత చంద్ర కళ్లకు మిరుమిట్లు కమ్మిస్తున్నయి.. నిన్న నగ్నంగా కన్పించిన సండ్లను గుర్తులెచ్చుకుంట చూస్తనే ఉండిపోయిండు చంద్ర….నిన్నట్లెక్క లంగా జాకేట్లల్ల అగపడ్తున్ననా ఏంది ఈయనకు!..అనిపించిన గాని, సుకన్యది నగలు చూపించుకొని గర్వపడే తత్వమవుడుతొ . చూడనిస్తె ఏం బోతది!?. అనుకొని ..సింధు ఉన్నదా…’అనుకుంట లోపలకి తొంగిచూసె…సుకన్య మాటలకి ఈ లొకం లొ కి వచ్చి.. ‘ఆ.. వున్నది.. ఆమె భీ వస్తున్నదా?…నాతొ ఏమి అనలేదె!?..’ అంట తల గొక్కున్నడు చంద్ర..‘.. తనేమొస్తలేదు.. పెండ్లి ల కీస్ ఆగం కాగల అని!..’ అంట మధ్యల్నే మాట ఆపేసింది సుకన్య.. ’ ఇచ్చి పోదామనొచ్చిన!..అన్న మాటను మింగేస్త..’‘పర్వలే.. నాకివ్వండి.. నే ఇస్త..’ అంట, సింధు గాని ఒస్తే సుకన్య పరుస్తున అందాలు చూసే ఛాన్స్ఎక్కడ మిస్ అవుతనో!?… అనుకుంట , ఆ కొంచం టైంలనే పొంగుతున్న ఆమె పరువాల్ను కళ్లతోన తాగేసుకుంట ,నిన్నటి లెక్క ఆమె అరచేతి లొంచి తాళాల్ను అందుకున్నడు ..వేళ్ళు తాకించుకుంట…‘థాంక్స్ చంద్ర గారు.. ‘అని చంద్ర కళ్ళముందు నుంచి పారిపొతునట్టు కదిలింది సుకన్య….‘అరె.. మీది కూడ మా లంటి తాళమేనే…’ అన్నడు చంద్ర తాళం చెవి చూస్తు..‘… అవునా!?… ఐతె మాతాళంచెవి పొయిన గానీ, మీదానితొ ట్రై చేయచ్చు..’ అనె సుకన్య.. అలోచించకుండ.. ‘ఐతె మీ కప్ప కు నా తాళం సరి పోతదా!?..’ అన్నడు చంద్ర..సుకన్య అన్న మాట కు వేరె అర్థం తీస్త..‘ఆ సరి పోతది.. కావలనంటె ఒక్కసారి మనం ట్రై చెయ్యచ్చు..’ అని సరదాగ నవ్వుతూ అన్నది సుకన్య, చంద్ర మాటలొ డబల్ మీనింగ్ సమజ్ గాక…. ‘మీ ‘కప్ప’.. ఎట్లుంటది?.. తెల్లగానా.. నల్లగానా..?’ అన్నడు చంద్ర.. లైన్లకొస్తున్నదీమె!…అనుకుంట.. ‘తెల్లగనే!… స్టీల్ ది కదా..’ అంట గమనించింది సుకన్య, అతడి చూపులను..…అవి తన జాకేట్ పై వున్నవని గుర్తు పట్టి తన ఎద కేసి చూసుకుంది.. ఛె ఇంచ్ ముంగలకి తోసుకొస్తున్నయ్ తన రొమ్ములు… రెండు కలిసే చోట మధ్య గీత తోవలా కనపడతావుంటె , కొంచెం గర్వంగ అటు చూస్కుంట పైట సరి చేసుకున్నదామె సన్నగ నగుకుంట… …ఇంతల సింధు బయటకు వచ్చింది సుకన్య గొంతు విని …. ‘ఇదొ.. అక్కయ గారు బయటకు వెళుతున్నరంట..’ అని తాళం చెవి సింధు కి ఇచ్చి.. వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళి పొయిండుచంద్ర….అతడు గేట్ దాటేదాక ఆగి, ..గీ బొమ్మలు చూస్తె ..నిన్న అడిగినవ న్ని.. తేటతెల్లమౌతయి.. ఇంకేమన్న డౌట్లుంటె అడుగు.. అనుకుంట కొంగుచాటున దాపెట్టిన పుస్తకమొకటి సింధు చేతుల బెట్టి , కన్నుగీటెళ్ళె సుకన్య .. ..గేట్ దాటుతావుంటె చంద్ర చూపులు ఙ్ఞాపకమొచ్చినా … …ఆఁ…నా నగలను చూస్తున్నడులే!…అనుకుని అప్పటికి పెద్దగ లెక్కచెయ్యలేదామె.. మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్ ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా పెళ్లి చూపులు నా తీపి గుర్తులు సుజాత శృంగార యాత్ర నా మరిది మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా పాత మిత్రుల కథ చెల్లితో బంచిక్ గెలుపుకోసం చదరంగం ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం సునీత- నా కలల రాణి  నా ముగ్గురు పెళ్లాలు   ఒక కుటుంబం ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?   మంత్రాలు – చింతకాయలు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు అమ్మ-నీ పొదుగు    కలసి వచ్చిన అదృష్టం ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం  శృంగార మధనం: సంజయ్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories