Home / Telugu Sex Stories / వయ్యారి హంస (దినీకీ దూలఎక్కువ) ~ Telugu Sex Stories –

వయ్యారి హంస (దినీకీ దూలఎక్కువ) ~ Telugu Sex Stories –

మనీషి ఒక్క అశ జీవి నా జీవితం లొ నెను దెంగిన ప్రతి ఆడాదీ ఒక్క అద్భుతమైన వుయరి హంస నా కధ మీ అందర్నీ అలరిస్థుదీ అని అసిసిస్థున్న్ ఇదీ నా జీవిత ప్రయాణం లొ నీను ఎంత గౌరవించనొ అంత కసీ గా దెంగించు కున్న స్త్రీ లా కధ ………. నా ఈ వ్యాయరి హంస……..coming next నా మొదటి హంస నా రాజ్య లక్ష్మి…….. ఇంటి ఒనర్…. బాగా కసి ఎకువా…. స్త్రీ నీ ఎన్నో రకాల పువ్వులు తొను కవుల తమ కవిత్వం తో వర్నిచీ చెప్పితే మగడు మతరమ్ ఆమెను అనుభవిచి చెప్పవచ్చు ఎంత కసి ఎంత దూల ఉనయూ అన్న సంగతీ అందుకు మొడ ఉన్న ప్రతి మగడికి పుకు అంటే పిచ్చి అలాంటి పిచ్చి లొ అద్భుతమైన అడదని అందమ్ అనుభవించిన నీను నాకు పూకు గుద, దెంగుడు లాంటి పదలకు అర్ధం తెలుస్తున్నది నా మొదటి హంస నా దెంగుడు రాణీ రాజయ్య లక్ష్మి అంటీ….
నా పేరు రాజు నేను b.tech చదివి మంచి గోవేర్నేమేంట్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం పొందిట్రాన్స్ఫర్ నిమితం ఇంకో ఉరు చేరుకున్నాను నా వాయుసు 27 సంవత్సరలు ఊరు కొత్త మనుష్యులు కొత్త ప్రపంచం రకరకాల మనస్తత్వలు ఇలా ఉండగా మా ఆఫీస్ లో watchman ద్వారా ఒక్క ఇల్లు రెంట్ కు తీస్కున్న అ ఇంటి ఓనర్ నా ఇ కధ కూ నా జీవితానికి శృంగారం అంటే రుచి చూపించిన శృంగార దేవత.
ఇంటి ఓనర్ రాజ్య లక్ష్మి పదహారు అణాల తెలుగు ఇంటి స్త్రీ……. నుదిటి పై రూపాయి కాసు అంత బోటు గుండ్రటి మోఖం చక్కని కళ్ళు ఎర్రని పెదవులు హంసా లా తెలగా మెరిసిపోతున్న శరీరం అందమైన చిరు నవ్వు అహ్హ ఎంత అందం గా ఉంది ఆవిడా అనుకుంటూ మా watchman సార్ ఈవిడ ఇ ఇంటి ఓనర్ రాజ్య లక్ష్మీ అన్నక కానీ నేను ఈ లోకంలో కి రాలేదు ఆమేకు ఒక్క 38-40 మధ్య వయసు ఉండవచ్చు (40 అని నేను దేంగుతునపుడు చెపింది) నమస్కారం అండి నా పేరు రాజు నేను శ్రీను అంటే మా watchman ఆఫీసులో కొత్తగా వచాను ఇక్కడ ఇళ్ళు అని న మాటలు పూర్తి కాకముందే ఎవరు అనుకుంట లోపలి నుంచి రాజ్యలక్ష్మి బార్త అయినా పేరు రమణా రావు ఉద్యొగం చేసి రిటైర్డ్ అయ్యి రోగాలపాలు అయ్యి ఇంట్లో ములన కుర్చని పెతనం అంతా తాన భార్య చేతిలో పెటాడు అపడు అయినా లోపలికి పంపింది రాజ్యలక్ష్మి ఆపడు తాను హమ్ ఫై పోర్షన్ చుపించిది ఇల్లు జాగర్త చూడానికి మంచి వాడిలా ఉన్నావ్ మంచి ఉద్యగం చేస్తున్నావ్ అని నీకు అదకు ఇచ్చ అని చేపింది నేను సరే రేపు వుంటాను అని చెప్పి అడ్వాన్స్ గా కొంత డబ్బు ఇచ్చి వచాను అ రోజు గడిచిపోయింది తరవాత రోజు నేను తాని ఫై పోర్షన్ లో దిగిను రోజు పనిచిడం ఇంటకి వచ్చి అలసిపోయి పడుకోవడెం అలా ఎ మధ్యలో ఎ ఆదివారలో రాజ్యలక్ష్మీ కనపడితి నమస్కారం పెటడం లెకపోతి ఒక్క నవ్వునవడం అమే కోడా తిరిగి నవడెం ఇలా 6 నెలలు తరవాత ఒక్క రోజు రాజ్య లక్ష్మి ఆంటీ.
రాజ్య లక్ష్మి ఆంటీ కంగారుగా ఫై కి వచ్చి బాబు రాజు మీ అంకుల్ గారికి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది హాస్పిటల్ కి తేసుకువెళ్ళాలలీ అంటూ ఏడుస్తుంది నేను ఏమి కాంగారు పడకండి నేను ఉన్న చుస్కుంటాను అని అదే ఉరిలో డాక్టర్ గా ఉన్న నా ఫ్రెండ్ స్వరూప్ కు కాంటాక్ట్ చేశాను అతను వెంటనీ అటెండ్ అయ్యీ అయ్యని అప్పాయం నుంచి తపించాడు మొదటి సారి కదా కాంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు అన్ని చెప్పారు దానితో హాస్పిటల్లో బిల్లు ఇంకా Medicines బిల్లు మొత్తం కార్చుపెట్టి అయ్యనీ జాగ్రత్తగా ఇంటికి తిస్కువచి మంచం ఫై పడుకోబెట్టి నేను వెల్లబోయాను ఇ లోపు ఆంటీ బాబు నీ మేల్ ఎ జన్మలో మర్చిపోను నేకు ఋణ పడిఉంట అని నువ్వు కర్చు చేసింది మొత్తం నీకు తరిగి ఒకటి రెండు రోజులో ఇచేస్తాను అని చెప్పను అయ్యో ఆంటీ అంతా మాట అన్నాదు అని చెప్పి నేను ఫైకు నడిచాను అప్పడు రాత్రి ఇంటికి బోజనానికి ర బాబు అని అభిమానో తో పిలిచింది అపటి వరకు అమీ మీదా నాకు ఎలాంటి కోర్కలు లెవ్ కానీ అ రోజు రాత్రి మా ఇద్దరికి దేన్గులాట కు ఆంటీ పూకు నాకి తనకి కామా కోరికలు రగిలించా డానికి మొదటి అడుగు పడ్తుంది అనుకోల అ రోజు రాత్రి 8.30 కు ఆంటీ ఇంటికి బోజనకి వెళ్ళాను అప్పుడు.
అ రోజు రాత్రి 8;30 కు బోజనానికి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంట్లో మనషులు ఉన్నారా లేరా అన్నాంత నిశబ్దంగా ఉంది ఇల్లు ఉన్న పకింట్లో టీవీ శబ్దం బాత్రూములో ఆంటీ స్థానం చేస్తున్న నీళ శబ్దం కోడా స్పష్టంగా వినపద్తుంది అక్కడా tabel మీద morning న్యూస్ పేపర్ ఉంటె అది చూడం మొదలుపెట్టానూ ఆపడు పక్కినిట్లో సివిల్ సప్లై ఆఫీసులో లో పని చేస్తున్నా రాఘవరావు కొడుకు తేజా అడ్కుంటూ ఆంటీ వళ ఇంటికి వచాడు అంకుల్ గాడంయిన నిద్రా లో ఉన్నారు బహుసా డాక్టర్ ఇచిన మొందులా ప్రభావం ఏమో తేజా వాడి వయసు 4 ఇయర్స్ వాడు ఆడుతూ ఆడుతూ ఆంటీ బాత్రూం లో స్థానమ చేతున్నంది అని తెలియకుండా బయట గాడియ పెటేసాడు మహా అల్లరి పిల్లోడు ఒక్కా 5 నిమషాల తరవాత తలుపు తింది అంటూ చపుడు చేస్తుంది ఆంటీ నేను చాల సిగ్గుగా ఇబ్బంది గా పోయి తలుపు తీసాను ఆపడు చూసాను అమే కాటుకున్న టవల్ సాగానికి పయిగా బయటికి వచ్చిన ఆమె సళ్లు నున్నగా ఉన్న అమే తెల్లని తొడలు ఆహ్హ భ్రమ దేవుడు ఆడదానికి ఒక్కా అద్భుతంగా ఎందుకు సృస్టించాడో మగాడు ఆడదాని కోసం ఎందుకు తపిస్తాడో అన్న ఉహా లోకంలో ఉండగా ఆంటీ ఏమయింది రాజు అంటి కానీ తరిగి వాస్తవానికి రాలేదు ఆంటీ కి జర్గింది చెప్పాను తాను కోడా సిగ్గు పది నవ్వుకుంది 5 నిమషాలు రాజు వడిచేస్తాను అంటు లోపకి వెళే పోయింది 5 నిమషాలకి అన్ని డైనింగ్ tabel మీదా సర్ది పిలిచింది ఇదారం ఎదురుగ కూర్చునీ తింటునం ఈలోపు ఆంటీ నను పొగడాo మొదలుపెట్టారు ఎ రోజు నువ్వు లేకపోతి న పసుపుకుంకాలు నిలబడింది కాదు అని నాకు మాత్రం ఇందాకా బాత్రమూ దగ్గరా సనివేశం గురుతుకు వస్తుంది ఏంటి రాజు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావ్ అన్ని అడిగింది నేను ఏమి లేదు అన్నటు తల్లుపను కాలేజీలో న ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకునీ బూతులు కొన్ని తెలుసూ కానీ అ సమయనికి న స్నేహితుడు రాజేష్ నుండి ఫోన్ వచంది నేను వాడికి ఉదయం న ప్రమోషన్ విషయం తెల్సుకోవడానికి కాల్ చేశాను వాడు అ టైం లో చేసతపటికి ఏమి చయాల్లో తెలియల నేను కట్ చేస్తున్న వాడు మాలి చేస్తున్డను ఎంగిలి చితితో పొరపాటు ఫోన్ స్పీకర్ ఆన్ అయిపోయంది వాడు వెంటనీ ఏంటి రా ఫోన్ తీయావ్ దేని పూకు నాకుతున్నావ్ ఎవరినా ఆంటీ పుకున అన్నాడు వెంటనే ఆంటీ నా కాళ్ళులోకి చూస్తుంది నాకు ఏమి చియాల్లో తెలియకా బిక్క మొహం వేసుకుని మొబైల్ సైలెంట్ లో పేటను అ రోజు ఆంటీ అడిగినా మాట నేను ఇపటికి మర్చిపోలేను అ మాట నాల్లో మొదటి అడుగు వెసల చేసింది అ మాట నాకు నచినా ఇంకొని పుకులను దేంగేటట్లు చేసింది అ మాటే ఏంటి అంటే (సశేషం)……….. మీకు నచినాట ఉంటెయ్ కంటిన్యూ చేస్తాను మీ సలహాల కోసం ధన్యవాదాలు మీ స్వీట్ బాయ్.

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories