Home / telugu boothu kathalu / శీను స్టోరీ | Telugu Sex Stories

శీను స్టోరీ | Telugu Sex Stories

శీను స్టోరీ


Posted by blogadmin
on July 5, 2018

Telugu sex stories శ్రీను హెదరాబాద్ లో సాఫ్ట్ పేర్ ఇంజనీర్ గా పనీ చే సుతున్నాడు. శీ నూ తండ్రి బిజినెస్ చేస్తుంచాడు. శీను తల్లి పేరు ప్రభావతీ దే పి. స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, ఆపిడ వయసు 46. చాలా భక్తి. ఎప్పుడూ పూజలు చేస్తుంటుంది. అప్పుడపుడు ఆశ్రమాలకు వెళుంటుంది. చుట అందరిలో మంచీ పేరు. శీను చాలా మంచి వాడు, తెలీవయిన వాడు అనీ అందరూమెచ్చుకుంటుంబారు. కానీ ఎవరికీ తెలియన్ ఒక లక్షణం శీనులో వుంది. అది ఇన్ సెస్ట్ కోరిక.Շను కు తన తల్లీ అంటే కోరిక. పగలంతా అన్నీ పిషయాలు మా బాడుతాడు. అమ్మా ෂධී కావాలి ఇది కావాలి అనీ చిన్నపిల్లాడిలా తల్లితో ఆడుకుంచాడు. తన గదిలో దూరి వంటరి అవగానే శీనులోనీ కామ పిశాచీ నీద్ర లేస్తుంది. ప్రభావతీ దేవీ గురించి అతి నీచం గా త్ర లుచు కుOలౌడు.శీను ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నపుడు హాస్టల్లో వున్నాడు.
సెక్స్ సిసి మాలు చూడ్డం, బూతు పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టాడు. ఒక రోజు మంచి మూడ్ లో ఒక అమ్మ-కొడుకు సెక్స్ కథ చదువుతుంటే ప్రభావతీ దేవీ ఫోన్ చేసింది. తల్లితో మాటాడి పెట్టేసి వచ్చీ మళ్ళీ ఫ్లోరీ చదవడం మొదలెట్టాడు. తన కు తెలియకుండానే ఆ పాత్రలలో తనను తల్లిసి వూహించుకున్నాడు. ఎన్నడూ లేనే వీధముగా ఆ రోజు తు ప్తిగా కార్చుకున్నాడు.తప్పు అసి తెలుస్తున్నా లేచే తన సూస్ క్రీన్ బ్రోసి ఫ్యా మేరీ ఫోటో తీసి చూసాడు. ఆకు పచ్చనీ రంగు చీరలో ప్రభావతీ దేవీ సెక్సీగా కనీ పించ సాగింది. దొండ పండు లాంటి తల్లి పెదవులను చూస్తుంటే శీను మొడ్డ ఆగడం లేదు. అంత వరకు శీ నూ అలా ఆలోచించలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఏమీ చేస్తున్నాడో తెలియడం లేదు. తన తల్లి మాత్రమే క సిపించేలా ఫోటోసి మడిచే ముదులు పెట్టసాగాడు. ఒక చేతో మొడ్డ వూపుకుంటూ “ఆవ్ అమ్మా అమ్మా ప్రభావతీ ప్రభా” అనీ వూపు కొనీ అర గ్లాసుడు కార్చుకున్నాడు ఆ రోజు నుండి ఎప్పుడూ ప్రభావతీ దే పినే తలచుకొనే జాడించు కొనే వాడు. మూడు రోజుల కొకసారి ఫోన్ చేసి మాచాడేవాడు. కొద్ది రోజులకు ఇంటికి పెళ్ళాక తన కళ్ళకు సెక్స్ బాంబ్ లా కనీ పించ సాగింది. పెద కొండ లాంటి సళ్ళు, పుష్టిగా వుండడం వల్ల నడుము o మడతలు, సిండయిన జఘన ము చూసి పెదవులు తడుపుకున్నాడు. తన గదిలో కూర్చునే ప్రభావతి దే పే నడుస్తుంటే పిర్రలను చూసి కార్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. అలా గడిపాడు. తర్వాత జాబ్ వచ్చాక ఇంట్లోనే వుండడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రభావతీ దే పే ఫోటో ఒకటి స్కాన్ చేసాడు. నెట్ లో నుండి నగ్నంగా వున్న ఆడవారి బొమ్మలు డౌన్ లోడ్ చేసి వాటి తలను తన తల్లి తలతో మార్చేవాడు. అమ్మ-కొడుకుల కథలు మాత్రమే చదవడం మొదలు పెట్టాడు. కథలో అమ్మ పేరును ప్రభా అనీ కొడుకు పేరును శీను అనీ మార్చి చదువుకొనే వాడు. నెమ్మదిగా అమ్మకొడుకు ఛాట్ రూం లోకి పెళ్ళి తన తల్లి గురించీ పచ్చిగా మాటాడం మొదలు పెట్టాడు. కొన్నాళ్ళకు వాయిస్ ఛాట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు.
అవతల నుండి ఎవరో తన తల్లి గురించీ అతి నీచం గా మాచాడుతుంటే తనూ పచ్చిగా మాచాడుతూ వూపు కొనే వాడు. పతీ రోజూ తాను దొంగిలించిన పేండీ నీ ముదాడుతూ బాను మొడ కు చుటు కొనీ తన తలి గుద్ద నాకుతున్నట్టు ఛాట్ చేసే వాడు. తెల్లవారగానే మామూలుగా మంచీ బాలుడిలా ప్రవర్తించే వాడు.ఒక రోజు రాత్రి 11 గంటలకు శీను ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి అర్జంటుగా తన కు ఫోన్ చేయమన్నాడు. అప్పుడు శీను తన గదిలో కంప్యూటరు ముందున్నాడు. “సరే చెప్తాను బాబూ” అనే ప్రభ్వాతి దేవీ ఫోన్ పెట్టేసి కొడుకు గది తలుపు నెట్టింది. ఏవో మాటలు పిన పడుతున్నాయి. చూసి స్థాణువయిపోయింది. అక్కడ శీ ను వొంటి మీద బట్టలు లేకుండా వున్నాడు. పేంటీ సి ముద్దాడుతూ కంప్యూటర్ స్కీన్ మీద వున్న బొమ్మను ముద్దాడుతూ ఏదో టైప్ చేస్తున్నాడు. ఒక ఆడది తన గుద్దను బాగా తెరచీ వుంది ఆ ఫోటోలో, ఆ ఫోటో లో వున్న మొహము తనదే అనీ చూసింది ప్రభావతీ దే పి. తన కొడుకే అలా చేసాడనీ గ్రహించింది. అంతలో శీ నూ వాయిస్ ఛాట్ లో “ఆహ్ అవును. అప్పుడు నేను మా అమ్మ పూ కులో మొడ్డ దించాను. అమ్మ పూ కును కసిగా దెంగుతున్నా అబ్బా అమ్మా ఎంత బాగున్నాయే నీ సళ్ళు.ప్రభావతీ నా లంజా నీ పూ కు పగలదెంగుతానే. నా మొడ్డ చీక పే ప్రభా” అంటున్నాడు. ప్రభావతి దే పి నమ్మలే క పోయింది. తన కన్న కొడుకుకే నా ఇలా అంటున్నది? కోపం పట్టలేక “ఒరేయ్ నీచుడా” అంది. శీను గబ్బుక్కున చూసి “ඕඩි. అమ్మా అదీ.” అనీ తీరి గాడు. “అయ్యో భగవంతుడా. నా పేండీ ఎందుకు నీ దగ్గరుంది. శివ శివా నా ఫోటో ను బజారు దాసిలా చేసావా? నీచుడా కన్న తల్లినే..అయ్యో భగవంతుడా ఏమెటిది” అంది. “అమ్మా తప్పయిపోయింది అమ్మా ఇంకెప్పుడూ చెయ్యాను” అన్నాడు. “కన్న తల్లినే కా మీస్తావా? నాతోనే వూహించుకుంటావా? మీ నాన్నగారు తీరి గి రాసీ ఆయన కు చెప్తాను.” అంది కోపం గా”అమ్మా తెలియక చే సాను. ఫ్రీజ్ అమ్మా చెప్పకు.” అన్నాడు ప్రాదేయపడుతూ. ప్రభావతి దే పి కంప్యూటర్ దగ్గరకు వచ్చే ఛాట్ చూసింది. “నేను సెక్స్ బాంబ్ నా? అయ్యో దేవుడా గుద్ద లంజ. అయ్యో ఏంభా నీచుడా. నా.లో నాలుక పెట్టి..నీచుడా, కన్న తల్లి గురించీ అలా మాటాడుతావా? ప్రపంచంలో అందరి కంటే కన్న తల్లినీ పూజించాలనే చదవలేదా? ఇంకా ఏమీ చెపున్నావు ? నన్ను తలుచుకొనీ వూపు కోంచావా? నా గుద్దలో.
సీచూడా” అంది. ప్రభావతి దే పి అలా చదువుతుంటే శీను మొడ్డ ఆగడం లేదు. భయం గా వున్నా కామం అతన్నీ ఆలోచింపనీ వ్వడం లేదు. కళ్ళముందు క సిగా కనీ పిస్తుంటే ఆపుకోలే క లేచే గబ్బుక్కున ప్రభావతీ దే పినీ వొడిసి పట్టు కొసి చీర పైగా రొమ్ములు పిసు కుతూ చేతులను పిర్ర ల పైన పిసు కుతూ జాకెట్ కప్పలే నీ రొమ్ములను కొరక సాగాడు.”ఒరేయ్ నీచుడా వదులు. శీ నూ తప్పురా. నేను s కన్న తల్లీనీ రా. వదులు తప్పురా” అంది కొడుకు నుండి వీడి వడాల సి. “అమ్మా నువ్వు కావాలి. ప్రభా నువ్వు నా సొంతం కావాలి” అనే నడుము గట్టిగా పట్టుకొనే చీరను పైకి లేపి తల దూర్చాడు. “శీ నూ వదలరా తప్పురా” అంటుంటే శీను పూ కు పైన ముదులు పెట్టి “అమ్నా కాదనకు ఒక్కసారే ఫ్రీజ్. ఎన్చాళ్పుగా ఇలా చేయాలనుకుంటున్నానో يح తెలుసా. సిన్ను తలుచు కొనీ ఎన్నిసారు కార్చుకున్నానో తెలుసా? నీ పూ కు ఈసాలు నా నోటి నీ నా మొడ్డ నీ తాకాలి అమ్మా నా మొడ్డ నీ గుద్దలో పెట్టి దెంగాలీ” అనీ పూ కు లోకి నాలుక & దించాడు. ఒక

631

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories