Home / Telugu Sex Stories / Mother and Son Telugu Sex Stories Part 2 –

Mother and Son Telugu Sex Stories Part 2 –

తలచెను ప్రేమ దేవతగ ప్రేయసి నెచ్చెలి ముద్దు భార్యగన్

తలచెను పుత్రుడామెను మదోన్మత శోభన నగ్నరూపమున్

వలచెను నొక్కనొక్కటిగ చీరెను బ్లౌజును బ్రాను లంగాను

వలపుల రాణి వీవనుచు ముద్దులు బెట్టగ దేహ మంతయున్

Telugu Sex Stories

 

ఆమె కంటిపాపలు తత్తరపడుతున్నాయి. మొదటి సారి జీవితంలో తొలి శోభన కార్యానికి సిద్ధమయ్యే నవ యవ్వన నూత్న వధువులా కన్నెపిల్లలా వుంది ఆమె. మాటలతో చెప్పని రసమయ శృంగార భావం ఇద్దరిలోనూ గుసగుస లాడుతోంది. అతఃని చూపులు ఆమెను నిలువెల్లా తాకుతున్నాయి కాంక్ష తో. అ చూపుల తాకిడి కి ఆమె వళ్ళంతా పుత్రుడు తడిమినట్లుంది.

బాహూ ద్వౌచమృణాలమాస్యకమలం లావణ్యలీలాజలం
శ్రోణీతీర్థ శిలాచ నేత్రశఫరంధమ్మిల్ల శైవాలకమ్
కాన్తాయాః స్తన చక్రవాక యుగలం కన్దర్పబాణానలై
ర్దగ్ధానా మవగాహ నాయ విధినా రమ్యం సరోనిర్మితమ్.

భారతీదేవి అత్యంత సౌందర్యరాశి. ఆమె బాహువులు రెండూతామర తూండ్లు. ముఖం పద్మం. నీళ్ళు ఆమె శరీరపు లావణ్య ప్రవాహం. పిరుదులు స్నాన ఘట్టాలు. కన్నులు చంచలములైన బేడిసలు. ముక్తా విభూషిత మైన కేశ బంధం నీటిపై తేలిన నాచు. చన్నుగవ చక్రవాక పక్షుల జంట. మన్మథుని బాణాగ్ని సోకి నిలువెల్లా దహించుకొని పోతున్న ఆర్తులు తాప శాంతికై ఓల లాడేందుకు బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన సరోవరం ఆమె.

భారతీదేవి అత్యంత అతులిత అసామాన్య అపురూప అనన్య అసామాన్య అమోఘ అందాల అగణిత గుణ సౌందర్య సోయగ రతి రమ్య స్వరూప సుకుమార కుసుమ కోమల సరసరసజ్ఞ శృంగార కేళీ విలాస ప్రౌఢ పొంగుల పరిపూర్ణ పరిణిత ప్రమోద కామ మదోన్మత విలసిత మదన మోహన మనోహర స్త్రీత్వ రూప లలిత లావణ్య సువిశాలమృగ నయన ధవళదంత సుధామృతాసుమధురాధరద్వయ సుబాహుమూలసుగంధ స్వేదనానమృత సుమధురస్వర సుందర సౌభాగ్య సుబాహు సుకర్ణ సుకర నిడుపాటి నీల సుదీర్ఘ కేశ కరాళ కుంతల సుమేధ సహృదయ సులక్షణ సమ్మోహన సుగుణ సంపూర్ణ సువర్ణ సుగంధ శరీర సునంద శశాంకవదనార వింద సరసరసజ్ఞ శుభాంగ నిమ్నోన్మత తనూమధ్యమ మృదు ఘన జఘన విశాల విస్తార కటివలయ విద్యుల్లతా విగ్రహ భార కుచోద్వృత్త కుంభ నితంబ నతనాభి విరిసిన వికస్మిత విస్ఫారిత విశాల సౌగంధికా శోభన పుష్ప దళాకృత భగాధర సుకీల సువిశాల మదోన్మతా రసామృతభాండ విస్తార నిమ్నతటాకభగక్షేత్ర సర్వాంగ శోభనాలంకార భూషిత ధవళ వస్త్ర శోభిత సుందరీ మణి.

పల్లవ వైభవాస్పదములు పదములు కనకరంభాతిరస్కారు లూరు
లరుణప్రభామనోహరములు కరములు కంబుసౌందర్యమంగళము గలము.
మహితభావాభావమధ్యంబు మధ్యంబు చక్షురుత్సవదాయి చన్నుదోయి
పరహసితార్దేందుపటలంబు నిటలంబు జితమత్తమధుకరశ్రేణి వేణి

భావజాశుగముల ప్రోపులు చూపులు
కుసుమశరుని వింటి కోనలు బొమలు
చిత్తతోషణములు చలువ భాషణములు
జలజనయనముఖము చంద్రసఖము !

ఆమె పాదములు లేత చిగురాకువలె మృదువుగాను, ఆమె తొడలు బంగారు రంగుకలిగి అరటి బోదేలవలెను, చేతులు అనురాకాతిలా మనోహరము గాను, కంఠము శంఖమువలెను, ఆమె నడుము ఉన్నట్టా లేనట్టా అనునట్లు శూన్యముగను, ఆమె చన్నులు నేత్రపర్వముగాను, ఆమె నుదురు చంద్రవంకవలెను, ఆమె జడ గండు తుమ్మెదల వరుసలవలెను, ఆమె చూపులు మన్మధ బాణముల వలెను కను బొమ్మలు మన్మధుని వింటి కొనలవలెను ఆమె వాక్కులు మనోల్లాసముగాను, ఆమె మోము చంద్రబింబ సమానము గాను ఉండునట.

తెల్లని చీరఁ గట్టి ఘన తేజపు మోమునఁ బొట్టుఁ వెట్టి యా
కళ్ళకు కాటుకద్ది తన కాలిన గజ్జెలు ఘల్లుఘల్లనన్
మెల్లగ దారిలో నడువ పిర్రలు చన్నులు నూగుచుండగన్

నల్లని కేశసంపదలు తొడలు దాటగ నాట్య మాడగన్

నల్లని వేణి బట్టుకొని నాట్యముఁ జేయగ తానె వచ్చెరో
అల్లన జూడగా సుతుడు కామమ దోన్మత తల్లిభారతిన్

వాలు కన్నుల వయ్యారి వాలుజడయు
సాంప్రదాయ భూషణములు శాస్త్రవిధిని
భరత నాట్య భంగిమ కరచరణములను
గాంచ మదినేరి కైననూ కలుగు ముదము

భారతీదేవి అందం కాళిదాసు వర్ణించిన శ్యామలాదేవి వర్ణన లా వుంది

హేమ కుంభోప మోత్తుంగ వక్షోజ భారావనమ్రే త్రిలోకావనమ్రే

లసద్వృత్త గంభీర నాభీ సరస్తీర శైవాల శంకాకర శ్యామ రోమావళీ భూషణే మంజు సంభాషణే

చారు శింజర్కటీసూత్ర నిర్భత్ర్సితానంగ రేఖా ధనుశ్శింజనీ డంబరే దివ్యరత్నాంబరే

పద్మరాగోల్లసన్మేఖలా భాస్వర శ్రోణి శోభా జితస్వర్ణ భూబృత్తలే చంద్రికాశీతలే

వికసిత నవకింశుకా తామ్ర దివ్యాంశుకచ్ఛన్న చారూరు శోభా పరాభూత సింధూర శోణాయ మానేంద్ర మాతంగ హస్తార్గళే శ్యామలే

కోమల స్నిగ్ధ నోత్ప లోత్పాదితానంగ తూణీర శంకాకరోద్దమ జంఘాలతే చారు లీలాగతే నమ్ర దిక్పాల సీమంతినీ కుంతల స్నిగ్ధ నీల ప్రభాపుంజ సంజాత దూర్వాంకురాశంక సారంగ సంయోగ రింఖన్నఖేందూజ్జ్వలే ప్రోజ్జ్వలే

ప్రహ్వ దేవేశ దైత్యేశ యక్షేశ భూతేశ వాగీశ కోణేశ వాయ్వగ్ని మాణిక్య సంఘృష్ట కోటీర బలా తపోద్దామ లక్షారసారుణ్య లక్ష్మీగృహీ తాంఘ్రి పద్మద్వయే అద్వయే సురుచిర నవరత్న పీఠస్థితే సుస్థితే

కటి యొకటే ధరిత్రి నవఖండము లేలఁగఁ జాలు, నందుపైఁ
బటు జఘనంబె చక్రములఁ బుంపు లిడున్, గుచముల్ మహోన్నతం
బిటు సృజియించి, దీని కొకయించుక కౌను సృజింపఁడాయె నే
మిటికొ విరించి? యింతి మెయి మించు కనుంగొని మోహమందెనో

ఆమె మొల ప్రదేశ మొక్కటే విశాలంగా విస్తరించి ఈ భూమిమీది నవ ఖండాల్నీ ఏలటానికి సరిపోయేట్టుగానూ, ఆపై దిట్టమైన ఆమె మడికట్టు జఘనాలు (తొడలు) చక్రముల నాజ్ఞాపిస్తున్నట్టుండేవి గానూ, చన్నులను చాలా పెద్దగా ఎంతో ఉన్నతమైనవిగా సృష్టి చేసిన బ్రహ్మ దేవుడు నడుము భాగం దగ్గఱ కొచ్చేసరికి దాన్ని సృష్టి చేయడం మఱచిపోయినట్టున్నాడు. నడుమంత సన్నగా వుంది ఎందుకో ?

ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి
పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె
ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె
ఉథ్ధతుల మథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె!

సృష్టించ గానే ఆమె మేని సింగారాన్ని చూచి మోహంలో పడిపోయాడో ఏమిటో? బ్రహ్మ దేవుడు కి ఇది అలవాటే. సరస్వతి ని సృష్టించ గానే మోహించి వెంటనే పెళ్లి చేసుకొని ఆమెతో శృంగార రతి కేళి జరిపాడు. ఈ భారతీదేవిని సృష్టించి భూమికి పంపి ఆమె కోసమే ఆమె కోర్కెలు దీర్చడానికే వేరొక మగాడికి సాధ్యం కాదని గ్రహించి ఆమె గర్భాన శివలింగమంత లింగంతో శివుని అంశతో ఆమెకు పుత్రుడిని పుట్టించాడు ఆమె మదనోన్మత శృంగార రతి కేళీ విలాసానికై.

రంభా స్తంభము లూరువు

లంభోరుహనిభము లక్షు లతను శరంబుల్
జంభాసురారి మదగజ

కుంభములే నా జనని చన్నుల పొంకముల్

భుజములు తమ్మి తూండ్లు, కను బొమ్మలు సింగిణి విండ్లు, చన్ను ల

క్కజపుఁ బసిండి గిండ్లు, తెలి గన్నులు శ్రీసతి యిండ్లు, వాతెరల్

నిజముగ దొండపండ్లు, రమణీయ కటి ద్వయి పైడి బండ్లు, కా

యజు విరి కల్వ చెండ్లు, పురమందలి క్రొవ్విరి బోండ్లు చూడగన్.

తత నితంబాభోగ ధవళాంశుకములోని, యంగదట్టపుఁ గావి రంగువలన

శశికాంతమణిపీఠి జాజువాఱఁగఁ గాయ, లుత్తుంగ కుచపాళి నత్తమిల్లఁ

దరుణాంగుళీ ధూత తంత్రీస్వనంబుతో, జిలిబిలిపాట ముద్దులు నటింప

నాలాపగతిఁ జొక్కి,యరమోడ్పుఁగనుదోయి, రతిపారవశ్య విభ్రమము దెలుపఁ

మృగమద సౌరభ విభవ
ద్విగుణిత ఘనసార సాంద్ర వీటీగంధ
స్థగితేతర పరిమళమై
మగువ పొలుపుఁ దెలుపు నొక్క మారుత మొలసెన్‌.

మెత్తని యడుగుల మెఱుఁగారు జానువు;
లరఁటి కంబములదో యైన తొడలు
ఘనమగు జఘనంబుఁ గడు లేత నడుమును;
బల్లవారుణ కాంతి పాణియుగము
గడు దొడ్డ పాలిండ్లుఁ గంబుకంఠంబును;
బింబాధరముఁ జంద్రబింబముఖముఁ
దెలిగన్నుఁ గవయును నలికుంతలంబును;
బాలేందు సన్నిభ ఫాలతలము

నమరఁ గుండల కేయూర హార కంక
ణాదు లేపార మంజీర నాద మొప్ప
నల్ల నవ్వులఁ బద్మదళాక్షుఁ డసుర
పతుల నడగింప నాఁడు రూపంబుఁ దాల్చి.

పాలిండ్లపై నున్న పయ్యెద జాఱించు;
జాఱించి మెల్లన చక్క నొత్తు
దళ్కు దళ్కను గండఫలకంబు లొలయించు;
నొలయించి కెంగేల నుజ్జగించుఁ
గటు మెఱుంగులు వాఱు కడకన్ను లల్లార్చు;
నల్లార్చి ఱెప్పల నండఁ గొలుపు
సవరని దరహాస చంద్రికఁ జిలికించుఁ;
జిలకించి కెమ్మోవిఁ జిక్కుపఱచు

దళిత ధమ్మిల్ల కుసుమ గంధమ్ము నెఱపుఁ
గంకణాది ఝణంకృతుల్ గడలు కొలుపు
నొడలి కాంతులు పట్టులే కులుకఁ బాఱు
సన్నవలిపంపుఁ బయ్యెద చౌకళింప.

Telugu Sex Stories

శివరంజని నవ రాగిణి పాట వినిపిస్తుంది
శివరంజని నవరాగిణి వినినంతనే నా తనువులోని అణువణువు కరిగించే అమృతవాహిని ఆ ఆ ఆ శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆ రాగాల సిగలోన సిరిమల్లివి… సంగీత గగనాన జాబిల్లివి రాగాల సిగలోన సిరిమల్లివి… సంగీత గగనాన జాబిల్లివి స్వర సుర ఝురీ తరంగానివి స్వర సుర ఝురీ తరంగానివి సరస హృదయ వీణా వాణివి శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆఆ కనులు పండు వెన్నెల గనులు. ఆ కురులు ఇంద్రనీలాల వనులు ఆ కనులు పండు వెన్నెల గనులు… ఆ కురులు ఇంద్రనీలాల వనులు ఆ వదనం అరుణోదయ కమలం ఆ అధరం సుమధుర మధుకలశం శివరంజని నవరాగిణి ఆ ఆ ఆ ఆ

జనకుని కొలువున అల్లనసాగే జగన్మోహిని జానకి వేణుధరుని రధ

మారోహించిన విధుషీమణి రుక్మిణి రాశీకృత నవరసమయ జీవన రాగచంద్రికా లలిత లావణ్య భయద సౌందర్య కలిత చండికా రావే రావే నా శివరంజనీ మనోరంజనీ రంజనీ నా రంజనీ నీవే నీవే నాలో పలికే నా దానివీ
నీవే నా దానివీ నా దానివి… నీవే నాదానివీ

గర్భగుడి చుట్టూ అడుగులో అడుగు వేస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆమె మీద పడిన నిండు పున్నమి వెన్నెల కిరణాలు ఆమె మేని ఛాయని ద్విగుణీకృతం చేశాయి. వన్నె తగ్గని నిగ నిగా మెరిసే నున్నటి దేహ కాంతి ఆమెది. ఆ కాంతిలో దేవుడి ముందు విచ్చుకున్న చేమంతులదో ఆమె పిక్కలు దాటిన సుదీర్ఘ కేశ వాల్జడలో నిండుగా బెట్టిన మరు మల్లెలదో ఆమె దేహాన్నుంచి వచ్చే సుగంధమో తెలీకుండా ఉంది అక్కడ వ్యాపించిన మత్తైన సువాసన. పెదవులు మూగబోయి కంటి పాపలు మాత్రమే ఎదురెదురుగా మట్లాడుకునే వేళ, ఆమె అతనితో వీలైనంతగా కళ్ళు కలపటాన్ని తప్పించ సాగింది. స్త్రీ పురుషుల మధ్యన ఉండే ఒక ప్రణయ శృంగార భావనతో నిండిపోయిoది వాతావరణం. ఈ ప్రణయ శృంగార భావాలకు మూలమైన ఆ పరాత్పరుడి లీలనో, ఏదేమైనా ఒకరి కొకరు నోరు తెరిచి చెప్పకుండా ఒకరి నొకరు తాక కుండానే ఇద్దరి మనసులలో ఆ ప్రణయ భావ తరంగాలు చేరాయి. వారి మనసు లో శృంగార భావతరంగాలు ఉవ్వెత్తున లేచి అలలుగా కుదిపేస్తూ మన్మధ బాణాలు వారిద్దరినీ తాకాయి. ఆమె లాంటి అందగత్తె మన్మధుని వద్ద ఉంటే ఆనాడు అతడు శివుని కూడా జయించే వాడు కదా. మన్మధుని బాణాలకు మహర్షులను సైతం కామానికి దాసులు అవుతారు.

అతనికి తన తల్లిని చూస్తుంటే శ్రీనాధుని స్త్రీ వర్ణన గుర్తుకొచ్చింది.

సొగసు కీల్జడ దాన సోగ కన్నుల దాన
వజ్రాల వంటి పల్వరుస దాన
బంగారు జిగి దాన బటువు గుబ్బల దాన
నయమైన యొయ్యారి నడల దాన
తోరంపు గటి దాన తొడల నిగ్గుల దాన
పిడికిట నడగు నెన్నడుము దాన
తళుకు జెక్కుల దాన బెళుకు ముక్కర దాన
పింగాణి కనుబొమ చెలువు దాన

మేలిమి పసిండి రవ కడియాల దాన
మించి పోనేల రత్నాల మించు దాన
తిరిగిచూడవె ముత్యాల సరుల దాన
చేరి మాటాడు చెంగావి చీర దాన

నవయువకుడైన అతడిని, అతనికి కన్నతల్లి అయిన నలభై యేళ్ళ ఆమె ప్రౌఢ మనస్సునీ మన్మధ శరాలు మీటుతున్నాయి. మనస్సు చెప్పిన దానికి వివేచన జత చేసే ప్రౌఢ వయసు ఆమెది, మనసు అడిగిన దానిని సొంతం చేసుకునే యవ్వనం అతనిది. చొరవ చెయ్యటానికి జంకే వరస అతనిది. అతడిని అనువు గాని చొరవ చేయకుండా చూసే భాద్యత ఆమెది. ఆ దేవుని సమక్షంలో ఏది జరిగినా ఆయన అనుమతి లేకుండా అనుగ్రహం లేకుండా మాత్రం జరగవు కదా. నెమ్మది నెమ్మదిగా వారిద్దరి మధ్యన దూరం తరిగి పోతూంది. కారణం అతను వేగంగా నడవటం కాదు ఆమె మందగమన కావటమే. గర్భగుడికి ముందర ఉన్న ప్రధాన మటపం లోకి ప్రవేశించింది. ఆమె పెద్ద సళ్ళు, పిర్రలు ఊగుతుంటే, నిడుపాటి వాలుజడ పిరుదలు దాటి లావైన తొడల జఘనాలు మీదుగా పిక్కల దాకా అటూ ఇటూ లయబద్ధం గా సయ్యాట లాడుతూ కదులుతుంది. వాల్జడ నిండుగా నలంకరించిన మల్లె మాలల సుగంధం గాలి లో వ్యాప్తి చెంద పుత్రునిలో శృంగార భావతరంగాలు ఉవ్వెత్తున చెలరేగాయి.

గోష్పద రూపమై మిగుల కోమలమై గణుతింపరానిదై
శష్ప విహీనమై నునుపు దాలగ గల్గి ద్రవం బపారమై
పుష్పిణి యైన నీ భగము పుణ్యమునన్ భుజియింప గల్గె వా
స్తోష్పతి కైన నా జనని సుందరి నిన్ను వచింప శక్యమే

దాయాదుల్వలె గుబ్బచన్ను లొలయన్ ధావళ్య నేత్రాంబుజ
చ్ఛాయ ల్తాండవ మాడ గేరి పురుష స్వాంతమ్ముల న్మన్మథుం
డేయం పుత్రుని లింగమే గని విశ్వేశార్చనా వేళలన్
వాయించెం గిరిగిండ్లు బాహు కుశల వ్యాపార పారీణతన్

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories