Home / Telugu Sex Stories / Mother and Son Telugu Sex Stories Part 6 –

Mother and Son Telugu Sex Stories Part 6 –

పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ జనని
పుత్రుడిని కని చన్నుల పాలు నిచ్చి
పుత్ర సంయోగ మే సుఖ మనుచు దేవి
పుత్ర సంభోగము కొరకు పెళ్ళి యాడె
పుత్ర వ్రతనయ్యె పుత్రుని భార్య నయ్యె
పుత్ర సృష్టిని జేసిన విశ్వ మాత
పుత్ర సంయోగ సౌఖ్యము బొందు దేవి
పుత్ర కామేష్టి యాగము విధము జెప్పె
పుత్రునికి అలి నయ్యెను విశ్వ జనని
పుత్ర వ్రతము పాటించు పార్వతమ్మ
పుత్ర శృంగార సుఖములు బొంద గాను
పుత్ర లింగము పెంచగ పెద్ద జేసె
పుత్ర లింగాన్నివిశ్వము పూజ జేయ
పుత్ర లింగాన్ని భగమున పూజ జేసె
పుత్ర వీర్యము గర్భాన్న బొంద గాను
పుత్ర వంశాన్ని పెంచగ పుత్రులు గనగ
పుత్ర మేడ్రమె శ్రేష్టము పడతు లకును
పుత్ర కామమె మేలని ముదిత లకును
పుత్ర సంయోగ మే పుణ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్ర సంయోగ మే సౌఖ్య మిచ్చు స్త్రీకి
పుత్రునికి యాలి నగుటయె పుణ్య మనుచు
పుత్ర వ్రతవు నైతివిగ విశ్వ మాత
పుత్రుడె మొగుడయ్యె తల్లికి విశ్వ మందు

Telugu Sex Stories

పుత్ర సంయోగ మే మేలు మేలనుచును

పుత్ర మేడ్రము చిన్నతన మందె చీకె

పుత్ర మేడ్రము పెంచెగ బారు గాను

పుత్ర సంగమ సౌఖ్యమె బొందు తల్లి

పుత్ర వీర్యము నింపగ పూకు నంత

వాసన జూచినాకుదువు పూకును కుక్కను బోలిపుత్రుడా
మీసము రాక ముందుగనె పూకురసాలను జుర్రితీవు నీ
కోసమె దాచినానుర సుగంధమదోన్మత సారమంత నా
దాసుడ వీవునీ శునక బుద్ధులు ముచ్చట గొల్పురా శివా!

వాసన జూపినావుమద పూకురసాలను చిన్ననాటనే
చూషణ జేయనేర్పితివి గొల్లిని పూకునుగుద్దనంతయున్
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర తేనెపోసియున్
దాసుడ జేసితీవురతి సేవలు జేయగ పుట్టినానునీ
కోసమె నన్ను కంటివనుచు సేవలు జేయగ నేర్పిపూకునే
వాసన జూపికుక్కవలె పెంచితి వీవుగ పూకుగుద్దలో
వాసన బాహుమూలర స్వేదమునాకుచుపెద్దనైతి దు
ర్భాషణ లాడగా కసిగ బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడ ఛం
దస్సున బూతుపద్యములువ్రాయుట నేర్పిన పంతులమ్మ యే
భాషకు అందనీ సొగసు ప్రౌఢ శుభాంగివె కామక్రీడలో
దోషము పాప పుణ్యములు తప్పులు లేవని కామసౌఖ్యమే
వాసియనంచు వావివరు సన్నది లేదను కామరాణి వ
మ్మా సరసజ్ఞ దేవతవు పూజలు జేతునె తల్లి భారతీ
దాసుడ నమ్మ నీకు రతి దాస్యము జేసెడి కామదాసుడన్
వాసన జూపి పూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెనే శివుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

దాసుడు నమ్మనీ మదన దాసుడ నైతిని నమ్మభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రాని పుత్రుడు రతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్
వాసన జూపి పూకు రస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర పాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాట రతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యె నా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెనుస్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకుజూపినీ

కప్పుడె నేర్పినానుర కమ్మని పూకురసాలు జుర్రగానునీ
కప్పుడెమొడ్డలేవగను చీకితి ముద్దుగ నీదుమొడ్డయున్
తప్పను కోకురా కనిన తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదు గద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
చెప్పిరి యెందరోకవులు సంస్కృత భాషన తప్పులేదనిన్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గమిదేనుపుత్రుడా

పంగను జాప యా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది కామిని తల్లిభారతీ

అంతము లేదనంతమవిరామమదోన్మత కామకేళిజ
న్మంతయు చాలదే జనని తృష్ణను దీర్చగ దెంగులాటలన్
నిత్యము నూత్నపోకడ విశేష సుఖంబు లిచ్చు నామదో
నత్త సుగంధ శోభన సుదీర్ఘ సుకేశిని తల్లిభారతీ

తలచిన జాలురా శివుడ నాతనువంత భారమయ్యెరా
జిలజిలలాడె చన్నులు వికస్మిత మయ్యెర పుష్పమే
జలజల ధారలై రసము కారెర కీలము గట్టి గయ్యె రా
గులకసి దీర్చరమ్మనెను కామ సుగంధిని తల్లినిత్యమున్

రంకు పురాణముల్ చదివి రంకును జేయగ లంజయందురే
రంకును జేయదేవతలురమ్య మనోహర కావ్యమందురే
మక్కువ తోకనంగచను పాలను నివ్వగ పెంచపుత్రుడే
చక్కని కోడెప్రాయమునచన్నులుచీకగ తల్లియోని నెం
చక్కగ ముద్దులాడిమద సాడును జుర్రగ ఆగలేక పై
కెక్కగ పుత్ర మేడ్రమును సమ్మగ దించుకొనంగ దెంగుచూ
రక్కుచు బూతులాడుచును లంజయనంగను నేమిపుత్రుడా
హక్కుర తల్లికిన్ కొడుకు యవ్వన మేడ్రము దించుకోవగన్
పూకున నిండుగా కసిగ ముచ్చట దీరగ దెంగ తృప్తిగా
చిక్కని పుత్రవీర్యమునుగర్భము బొందగ తల్లిహక్కురా
చక్కగ తొమ్మిదీ నెలలు కామము దీరగ నిన్నుదెంగగన్
చక్కని బిడ్డపుట్టగనె చిక్కని పాలను చీకనిచ్చెదన్
మక్కువ తోడపాలుకుడ వంగను వచ్చును ఆగకుండనే
నిక్కము పాలుతాగగను నీకసి దీరగ దెంగుతానురా
తక్కిన మాటలేలమదనోన్మత లంజను నీకుపుత్రుడా
రొక్కము తీసుకోనిరతిసౌఖ్యము నిచ్చెడి తల్లినేనురా
కైకను పూర్వజన్మమున కుంతిని ద్రౌపది రాధదేవకీ
నీకులమందుయందరినిదెంగిన తల్లిని తల్లినైతిరా
నీకును చిన్నవాడిగనె నేర్పితి దెంగుట నాకు దాసుడా
నాకసి దీరదెంగుదును నిత్యముకన్నది దెంగడానికే
నాకొడకా పెంచితిని నేర్పితి దెంగుట దాస్యపుత్రుడా
నాకసి దీర కొట్టెద నిను తిట్టుచు దెంగెద నిన్నుపుత్రుడా
రంకును జేసి దేవతలు రాజులు రాణులు తల్లి పుత్రులా
రంకును కావ్యగాధలుగ వ్రాయనె లేదుర సంస్కృతంబునన్
ఏకవి వ్రాయలేదుగద! దేవిని అమ్మగ అందచందముల్
చక్కని వర్ణనల్ కవులు జేసిరి అమ్మను దెంగ కోర్కెతో
డన్ కలలోన జాగృతిన దెంగిరి బాగుగ సత్కవీంద్రుల్
పెక్కు విధంబులన్పొగిడి పుష్పము రేకులు విప్పు చందమున్
అక్కను పెద్దయమ్మ చినయమ్మను అమ్మలగన్నయమ్మనూ
రంకుయె గాద భారతము రంకుయె రాముని జన్మము ఋషుల్
రంకును యజ్ఞ కార్యమని రాణుల తోరతి జేయ చుందురే
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగాకసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్
చిక్కులు దీసికేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్

మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ

చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ

చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ

చిక్కని పండు మామిడిర సాలను తియ్యని పాలకోవలన్

చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబిజాములూ

తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ

పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్

ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ

చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్

మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు దాస్యపుత్రుడా!

కేకలు వేయుదెంగగను చంపర నన్నను చుండునప్పుడున్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము కారగ వీపునంత పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డయున్
పూకున కండరాలుకదపంగను మొడ్డను వత్తుచుండగన్
లెక్కకు మించిసౌఖ్యముర రంకును జేయగ తల్లిపుత్రులూ
పక్కనె పండుకోగ అను మానము రాదుర జూచువారికిన్
చక్కగ ఇంటిలోనరతి క్రీడలు నాడుచు గర్భమొచ్చినన్
అక్కర దీర్చలేనిమొగుడుండగ తప్పన లేరు యెవ్వరున్
మక్కువ దీరగా చనుల పాలను నిత్యము నీవు జుర్రగన్
తక్కువ కావు వృద్దినగు యెన్నివసంతము లొచ్చినన్ ఇం
కెక్కువ పాలువచ్చునుర చీకగ సళ్ళను నీవు నిత్యమూ
పూకున నీవు దెంగగను వీర్యము నింపగ వృద్దిబొందురా
చక్కగ కొవ్వు బట్టి మెరిసేనుర దేహము కాంతులీన యెం
తెక్కువ దెంగ యంతగను తృప్తిని బొందగ సోయగంబు ఇం
కెక్కడ వచ్చురా తరచి జూడగ తల్లికి పుత్ర మేడ్రమే
మిక్కిలి సౌఖ్య మిచ్చునుర పాపము పుణ్యము జూడనేల యే
లెక్కన జూచినా ఇలనె లభ్యము నౌనుర స్వర్గ సౌఖ్యముల్
మిక్కిలి నిష్ఠతో బతికి పొందిన స్వర్గము లోన లభ్యమా
స్త్రీకి మరింతగా సుఖము చెప్పనె లేదుగ శాస్త్రమందునన్
ఇంకొక జన్మలో సుతుడ నీవెర జన్మము లెన్ని యైననా
పూకున పుట్టెదీవు మగ బిడ్డగ చాలదు ఒక్కజన్మమే
ఇంకను యెన్నిజన్మములు దెంగిన తీరని కామముంది నా
కింకను నీవె పుత్రుడివి సార్ధక నామము నీదిరా శివా
చక్కని లింగరూపుడవు కామమదోన్మత తల్లిదాస్యమే
నీకును శక్తి ముక్తి పరమేశ్వర తల్లికి యోనిపూజలే
భక్తిగ జేయరా శివుడ వైనను పుత్రుడ వీవు దాసుడా
పెక్కురు నన్నుకోరినను పుత్రుని లంజగ నైతిరా శివా
నాకము వద్దురా కొడక నాకిన జాలుర నీవు నన్ను నే
నాకము వెళ్ళగా కసిగ దెంగుదురేమొర నన్ను దేవతల్
నాకసి దీర్చనా కొడుకు దెంగిన తృప్తిని ఇవ్వ లేరురా
ఒక్కడు పూకునిండుగ మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింప యిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ దెంగినా సుతుడి సుల్లను దోపగ వచ్చుసౌఖ్యమే
దక్కదు అశ్వ మేడ్రములు నందియు గార్ధభ మేద్రముల్
పెక్కు విధంబులన్ కసిగ పూకును గుద్దను దోపిదెంగ నా
కింకను తృప్తితీరదుర కోర్కెలు దీరును నిన్నుదెంగగన్
తక్కిన మాటలేల మదనోన్మత కుంతిని దెంగుదేవతల్
నాకసి దీర్చయెందరును దెంగిన తగ్గని కోర్కెలన్నిని
న్నెక్కగ దెంగగా కసిగ తిట్టలభించెడి తృప్తినాకు నిం
కెక్కడ రాదు పుట్టితివి చీల్చగ నాభగ ద్వార మంత నీ
వెక్కడ పుట్టినావొ యది యేరతి సౌఖ్యము నిచ్చుద్వారమెం
చక్కని కీల స్థానముర కీలము బట్టియు మర్దనంబును జే
యన్ కసితో భగము విచ్చగ కామరసాలు నుద్భవించగన్
నాకర జుర్రుకోర శివుడా మదనామృత సారమంత యెంతగా
నాకిన యంతగాను మదనామృత ధారలు వచ్చుతల్లి ప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!
రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగపుత్రుడా
కుక్కను బోలినాకుదువు చన్నులు పూకును వళ్ళు గుద్దలో
బొక్కను పూర్వజన్మమున బుద్ధులు ఇంకను ఉన్నవేమొరా
కుక్కగ నిన్ను పెంచు కొనగా కసిదీర రమించనానె మో

మిక్కిలి కోర్కెతో నిపుడు పుట్టితి తీవుర నాకు పుత్రుడా

కుక్కను అశ్వమేడ్రమును గాడిద మొడ్డను నాదు పూకులో

కుక్కియు దెంగు దెంగగను కోర్కెలు తీరవు నాకు నీవు పై

కెక్కగ పూకుగుద్దలను సమ్మగ దెంగిన చాలు పుత్రుడా

మక్కువ దీర్చగా కసిగ మొడ్డను దోపర లంజపుత్రుడా

కుక్కయనుందువే జనని కుక్కలు దెంగగ పుట్టినాన ఆ
కుక్కల మొడ్డ చీకగను కుక్కలు నిన్ను పడేసి దెంగగన్
పూకును నొక్కనొక్కటిగను మొడ్డలు దోపగ దెంగ! జాతి కుక్కలా
లేకను వీధికుక్కలను లెక్కకు మించియు దెంగెనందువా
కుక్కలు దెంగ చాలకను గుఱ్ఱము గాడిద జాతి మేడ్రముల్
పూకున విప్పదీసి నతి మోహము తోడను దూర్చుకోగ కై

పెక్కగ దెంగులాడితివ పూకున గుద్దన సమ్మసమ్మగా
పూకును జూడగా దిగుడు భావిగ లోతుగ పెద్దగున్నదే

ఒక్కడు పూకునిండుగమ రొక్కడు గుద్దన మొడ్డ దోప నిం

కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి కై

పెక్కగ దెంగుదెంగగను మక్కువ తోడను దెంగులాడగన్

నక్కియు జూచి చిన్నతన మందున ద్రౌపది వేము కుంతివో

తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత హస్తిని జాతి లంజవే

పక్కనె నేను పండుకొన పూకున మొడ్డలు దించుకొంటివే

ముక్కుచు మూల్గుచు బూతులు తిట్టుచు దెంగులాడుచున్

మక్కువ తోడనే చనులు నోటన బెట్టగ పాలు నివ్వ నెం
చక్కగ పెంచినావు నను కామమదోన్మత తల్లి భారతీ

పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పాపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా

నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భార చను గుబ్బల బొడ్డుకు జారనెత్తనా
నేలకు నంటు వాల్జడయె నెత్తగ వచ్చెద నమ్మనెప్పుడున్
తల్లివి యైన నేమినిను దెంగక నుండుట సాధ్యమౌనటే!

తల్లిని యైననేమి మదోన్మత హస్తిని జాతిస్త్రీని నా
సళ్ళన పాలుతాగచిన వాడిగ పూకురసాలు వచ్చెరా
తల్లిని జేయరా కొడక తాళిని గట్టగ బిఢ్ఢపుట్టగన్
సళ్ళన పాలుతాగుచును సుల్లను దూర్చగ దెంగువచ్చురా!

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా

గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్

గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు సం

భోగము జేయగా నదిప్ర మోదము సౌఖ్యము నిచ్చు పుత్రుడా

రాముడు దెంగె కూతురగు సీతను భూసుత కూతురేగదా
బ్రహ్మయు దెంగె కూతురగు భారతి పెండ్లము జేసుకోవగన్
అమ్మల గన్నయమ్మముగు రమ్మల మూలపు టమ్మదేవియే

కామము దీర్చరా యనగ అమ్మను దెంగెను లింగరూపుడే

Telugu Sex Stories

పంచడార కన్న పాలు మీగడ కన్న
జుంటి తేనె కన్న జున్ను కన్న
కన్న తల్లి పూకు జుర్ర కమ్మగ నుండు
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

కన్నె పిల్ల కన్న కామ మదోన్మత
కన్న తల్లి పూకు కుతిగ దెంగ
సుఖము మెండు ఇలన స్వర్గమిదేనుర
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

పాపమొ పుణ్యమొ నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని డెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

జన్మనిచ్చిన తల్లి కామపుకొర్కె దీర్చగ పాపమా
జన్మమప్పుఢు పూకును చీల్చుకొనంగ వచ్చితి పెద్దగై
జన్మని చ్చిన పూకు లోనికి బోవ పట్టను గాననే
జన్మ స్థానములోకి పోవగ సుల్ల దించగ పాపమా!

రాముడు వైన నీవు ముగురమ్మల పూకులు దెంగకుందువా?
భీముడు వైన నీవు మద భామిని కుంతిని దెంగ కుందువా?

అమ్మ యశోదదేవకిల కామము దీరగ దెంగ కుందువా?

అమ్మను పెళ్ళియాడితివి కామమ దోన్మతలింగరూపుడా
జన్మని చ్చిన తల్లికామపు కోర్కె దీర్చగ పాపమా?

జన్మస్థలము యంద చందము శోభ జూడగ ప్రేమతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకు రసాలు జుర్రగ కోర్కెతో
జన్మనిచ్చిన తల్లి పూకు న సుల్లను దించగ కోర్కెతో

జన్మస్థలము లోన మేఢ్ర రసాలు నింపిన పాపమా?

భార స్థనాల భారతిశుభాంగ సుగంధిని శోభనాంగి శృం
గార మదోన్మతా ముదిత కుంభనితంబ సుదీర్ఘకుంతలా
పిర్రలు సళ్లు పిక్కలను మీటెడివాల్జడ నూగుచుండగన్
దారిన బోవ నిన్నుగని దెంగగ జూతురె తల్లి భారతీ

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున దోపగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ మర్దన జేయకుండగన్
వంటికి సళ్ళకూ తొడలు పిర్రలు పిక్కలు గుద్దపూకుయున్
బట్టలు విప్పినగ్నముగ పూకున మొడ్డను దోపదెంగకన్
కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ దెంగక నున్న పుత్రుడా!

సంక్రాంతి నెలలో రాత్రి తల్లి ఇంటి ముందు

వంగొని ముగ్గులేయగను పంగను జాపి పిర్ర్రలు మీదుగా వాల్జడ నేలతాకగాన్

భంగిమ లోన భార చన్నులు వేలాడు చుండెగ బ్రాబ్లౌజు పైట లోన దాగకన్

భంగిమ బాగుబాగనుచు పుత్రుడే చీరెను లంగాను నెత్తియు పూకు లోనికిన్

వంగొని గొల్లిచీకి నాలుకంత పూకులో దోపగ వాల్జడ నెత్తి చేత బట్టగన్ చీ

కంగనె తల్లి పూకులో కామమదోన్మత రసాలూరి తొడలు మీదుగ ధారలై కా రంగ రతిరసప్రవాహంబు లో పుత్రుడు తడిచి కోర్కెలతిశయించ బారైన

లింగాన్ని వర్షానికి తడిచి గుల్లబారిన నేలలోకి బలంగాగునపం దిగేసినట్లు దిం

పంగ తల్లి పూకులో లోతుగా నిండుగా పూకంత దెంగుదెంగుచు పెద్దగ జే

యంగను దెంగర దెంగర గట్టిగా సమ్మగా ఆపక బలంగా ఇంకా మరింతగ

దెంగర లంజ కొడకా దొంగ నా కొడక సమ్మగుందిరా సచ్చినోడ నీ జిమ్మడ

దెంగర పూకు పగల దెంగరా పూకు చినిగేలా దెంగరా చావదెంగరా

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారము లయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా

ముద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ

గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము

ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవు చను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్

ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము

ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్

పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే

గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్

ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా

నందము తోడ నాతనువు నున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా

యందము వృద్ధి బొందెదనుర యోనిన వీర్యము నింప నీవు ము

ప్పొద్దుల పూకు పూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా

గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో

గుద్దన నింపి మర్దనము జేయగ వేలును దోపి బొక్కలో

పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్

గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా

గుద్దదరంగను దెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే

ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంత బొందు యా

నందము జెప్పలేను సుతుడా మరి యెందరి మొడ్డలైన నా

గుద్దను పూకు నింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా

రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగు కోర్కె నా

గుద్దను పూకు నోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్

గార్ధభ జాతి తంటులను చీకగ దోపు కొనంగ దెంగ యా

నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూల మైననూ

నందుల మేడ్రమైన రతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా

సిద్ధము నేను కామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories