Home / Telugu Sex Stories / Mother and Son Telugu Sex Stories Part 8 –

Mother and Son Telugu Sex Stories Part 8 –

ముద్దుగ ముద్ద ముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దు గుద్దుకును ముద్దులు పెట్టగ దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లి పుత్రుడా

పాపమొ పుణ్యమో నరక ప్రాప్తమె లభ్యమొ చచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర దెంగెడి చెల్లి పుత్రుడా !

Telugu Sex Stories

చనువుగ మొడ్డ చిన్నతన మందున బట్టగ ముద్దులాడగన్
ఆనుకొన లేదు ఇంతగను బారుగ లావుగ పెద్ద దౌననీ
పనితన మందు సింహమునుబోలి న అశ్వ మేడ్రుడా
చినగగ దెంగు చుంటివి రసమ్మ గపూకు నుపెద్ద జేయగన్

తిరుమల లోన కేశముల నివ్వగ మొక్కులు దీర్చ వెళ్ళగన్
గొరిగిన చంకలాతులను చక్కగ మూటను గట్టి హుండిలో
వెరవక వేసి నావుగద శివా రమేశ్వరరూప లింగడా
గొరిగితి వేమి పార్వతికి గంగకు నున్నగ చంకలాతులన్
గొరిగితి వేమిరా శివుడ చక్కగ నున్నగ చంకలాతులన్
మురిపము దీర ముద్దుగను మొక్కులు దీర్చగ ప్రౌఢవృద్ధలన్
సరసుడ వీవురా శివుడ చిన్నతనంబునె నేర్చినావు సిం
హరతిని జేయ స్త్రీలకు మహాసుఖలాలస జూప లింగడా

కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుచెల్లెలా

బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్

కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడ సుందరీ
గులకసిదీర పుత్రుడిని కౌగలినందు బిగించిగ ముద్దులెట్టగన్
చిలకగ పూకు నిండుగను సుల్లను దోపగ సమ్మగ దెంగె చెల్లెలా

ముద్దుగ ముద్దముద్దకును ముద్దలు పెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ చెల్లిపుత్రుడా

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ పెద్దయమ్మకున్
గుద్దదరంగ సమ్మగ కసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పుత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

పెద్దగ నయ్యెనే బలిసి భారములయ్యెను సళ్ళు చెల్లెలా
మద్దుగ పూకు దెంగుచును పాలను తాగగ వాడునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల వాడు వీర్యమును నింపగ లావుగ నైతి చెల్లెలా

జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

Telugu Sex Stories

వాసన నూనెను వంటికి పూసియు
మర్దనము జేయును సున్ని పిండి
తోరుద్ది ముద్దుగ తనువంత తోమగ
మురికిని వదలగ స్నాన మందు
కుంకుడు రసముతో కురులును తలంటును
సబ్బును రుద్దియు శుభ్ర పరచి
చంకలు చన్నులు చేతులు కాళ్ళును
గుద్దయు మూలలు చక్క గాను

ఏమేసి పెంచావె వాడిని ఎంతగ
పెద్దగ బారుగ బలసి యుండు
గాడిద తంటుయొ గుఱ్ఱపు మేడ్రమొ
బోలియు బారుగ మూరె డుండు
ఆగక అలువక అత్యంత నేర్పుగ
రతిని జేసెడి సింహ బలుడు
వద్దన్న వదలక పూకును నోటిని
గుద్దను దెంగును సుఖములివ్వ

పూకు నందున నోటన మొడ్డ దోపి
దెంగు చిక్కని వీర్యము నింపు చుండ
మూడు పూటలు లావు నయ్యె దేహము
మెరిసి నున్నగ నయ్యెను ముద్దుగాను
గుడిలోన దర్శన కైవరుస లోనుండ
వెనుకన నిలబడి పిర్ర లొత్తు
వాల్జడ నందున బెట్టినమల్లెల
వాసన బీల్చు వెనుక జేరి
దర్శన మైనంత నేసళ్ళుమీటును
పక్కన కూర్చొని ముద్దు గాను
గుడిలోన దేవత కన్నను నీయంద
మే మిన్న యనుచును ముద్దు లిచ్చు
తాళి గట్టని మొగుడయ్యె తృష్ణ దీర్చ
తాళి గట్టిన మొగుడేల నింక నాకు
చెల్లి పుత్రుడె మొగుడయ్యె చెల్లి కేమొ
కోడ లైతిని చెల్లికి సవితి నైతి

గుడి ముందు పూలను కొనిబెట్టి
వాల్జడ పాయన పూలుబెట్టు
గుడిలోన ప్రదక్షిణ జేయుచు శృంగార
శిల్పాల జూపగ సరస మాడు
గుడిలోన పూజలు జేయించు ఇద్దరి
పేర్లను జెప్పును ముద్దు మొగుడు
పెద్దమ్మ పదిమంది ముందున ఏకాంత
మందున పెండ్లము నైతి చెల్లి

ఆకలి దీర్చగ వాడికి అమ్మ నైతి
నిత్య సేవలు జేయగ దాసి నైతి
మంచి సలహాలు నివ్వగ మంత్రి నైతి
రతిని జేసెడి సమయాన రంభనైతి

కాళ్ళను పైనవేసుకొని గట్టిగ మొడ్డను పూకు కాన్చియున్
కీలము మీదరుద్దుచును కోర్కెలు రేపగ సళ్ళు మీటుచున్
మెల్లగ మెల్లమెల్లగను మొడ్డను దించును పూకు నిండుగన్
దూలను దీర్చగా కసిగ దెంగును తృప్తిగ నీదు పుత్రుడే
తలచిన జాలు వాడిని మదోన్మత మౌనులె దేహమంతయున్
వలచితి తాళి గట్టకనె వాడికి పెండ్లము నైతి చెల్లెలా
కొలిచితి లింగ రూపుడిగ సర్వము వాడికి దోచి ఇచ్చితిన్
తెలుపగ వాడి కామ రతి దాసిని జీవిత మంత చెల్లెలా

జిలజిల రేగు పూకున కసెక్కి మదోన్మత సాడు కారునే

జలజల ధారలై తొడల సందున కారుచు నుండ పాకముల్

సలుపుగ నుండు ముచ్చికలు సళ్ళు కసెక్కియు తీట గుండునే

బలిసిన ఆశ్వ మేడ్రము నుబోలియు నుండునె వాడి మొడ్డతో

గులజిల దీర నిత్యరతికేళిన తృప్తిగ దెంగును నీదు పుత్రుడే

మిలమిల లాడె దేహమున మోమున వృద్ధిని బొందె అందముల్

తెలిపతి వీవు స్త్రీమనసు కోర్కెలు నర్ధము జేసుకొనంగన్
వలపుగ నేర్పి తీవుగద పూకును నాకుట చిన్ననాటనే
మలిచితి వీవు దాసుని గవాడిని చిన్నతనానె చెల్లెలా
తలుచును నిన్నె దేవతగ నిత్యము జాణవె నీవు చెల్లెలా

మర్దన జేయును వంటికి కురులకు తైలము రాసియు దేహ మంత
మర్దనజేయగ ముద్దుగ సున్నిపిండిబెట్టి మూలమూలల వదలకుండ
తలంటుస్నానము జేయించు కురులకు కుంకుడు రసముతో చక్కగాను
మూలమూలలు సబ్బురుద్ది వేళ్ళుదోపి శుభ్రము జేయును బొక్కలన్ని
దేహమంత శుభ్రపరచి గులాబి నీళ్ళతో పాలుతేనియలతో అభషేకించ నాలుక బెట్టి వళ్ళంత నాకును చన్నులు చంకలు పాదాలనుండి తలదాకా.

నాలుక దోపగపూకంత గుద్దబొక్కన నాలుకదోపి సమ్మగా నాకునే వంగొన బెట్టి రసాలూరిన పూకున అశ్వమేడ్రమంతటి మొడ్డదించి దెంగునే

ఐనను మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడి మేడ్రమే
ఐనను ప్రౌఢ వృద్ధ విధ వైనను పొట్టిగ లావు గున్నదే

యైనను బాన పొట్టున్నది లావుగ పెద్దగ బొడ్డు నంటు స

ళ్ళున్నది పెద్దగా తొడలు లావుగ పిర్ర లు వళ్ళు కొవ్వుతో

నున్నగ నున్నదాన్ని కసి దీరగ పూకున బారు మొడ్డతో

జానెడు మొడ్డ దూర్చగను హస్తిని జాతిది యైన ప్రౌఢమా
తైనను సమ్మగా కసిగ దూర్చగ పూకున వాడిమేడ్రమే
దున్నగ పూకు నంతయును తీటయె దీరగ కారిపోవగన్

దాని మదోన్మతామృతము దాస్యము జేతురె వాడిమొడ్డకున్

వలపులవయ్యారి వేయను వరుసకు
పెద్దమ్మ నైనను ముద్దు జేయు
పలుచని చీరెలు బొడ్డుకు కిందుగ
గట్టమని కొనిపెట్టు చీరే లెన్నొ
కురులను దువ్వగ చక్కగ వాల్జడ
వేయగ జడ నిండ పూలు బెట్టు
కనులకు నిండుగ కాటుక బెట్టగ
నుదుటన తిలకము దిద్దు చెల్లి

మనసెరిగిన వాడు ముద్దుల నీదు సుతుడె
ముద్దు మురిపాలు దీర్చెడి మొగుడు నయ్యె
తృప్తి సుఖములు నిచ్చెడి తోడు నయ్యె
మంచి మొగుడు నిచ్చితి వీవు చెల్లి

రెండు జడలు వేసి లంగా వోణి వేయగ కన్నెపిల్లలా వుంటి

వనగను లావాటి మొడ్డను నోటన దోపగ చీకించుకొనును
పిక్కలు దాటగ వాల్జడ వేయగ పిర్రలు దాటగ మల్లె పూలను బెట్టగ

వలపుల వయ్యారివే ననుచును వంగొన బెట్టగ పూకంత పగల దెంగు
పెద్దకొప్పును వేసి పట్టు చీర గట్టగ పెద్ద గుద్దల ముద్దుల పెద్దమ్మా యనుచును బారాటి మొడ్డదోపి పూకు గుద్దదరగ దెంగు
పండుగ నాడు మంచి సుగంధ తైలము వంటికిపట్టించి సున్నిపిండి

తో మర్దన జేసి తలంటు స్నానము జేయించు కుంకుడు రసము పోసి కురులను శుభ్రము జేసి సబ్బు రాసి మూల మూలలన్ని రుద్ది

చంకలు చేతులు చన్నులు నడుము తొడలు పూకు గుద్ద బొక్కను శుభ్రపరచి వళ్ళంత తుడిచి కురులకు సాంబ్రాణి వేసి చక్కగ దువ్వి
నీవే దేవత వనుచును పూజ జేయను పూకు లోన
మొడ్డ దోపి ముద్దు ముద్దుగ మంత్రాలు పఠించ దెంగు
ఏమని జెప్పనే చెల్లెలా నీ కొడుకు శృంగార లీలలు
వంటిటి లోన వదలాక దెంగు పడకింటి లోన పగలు దెంగు

ఎన్నడెరుంగ దెంగిచు కోవగ ఇంత సుఖముండునని

అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

కొడుకు తో అమ్మ

ఉంపుడు గత్తె నైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడు గత్తెవే యనెను పూలను బెట్టి నలంకరించి న
న్నంపగ తండ్రి వద్దకును నామొగు డప్పుడేమొ న
నిప్పుడలంకరించి జడ నిండుగ పూలను బెట్టి పంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు! సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ! ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడ నీ
వెప్పుడు ఇంక నెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితిని మదోన్మత పూకురసాలు జుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
ఎప్పటి నుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలు జుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండ నా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నీవు నా తొడలు పంగను జాపగ పూకు నాకు చు
న్నప్పుడు మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
తాపము తోడదేహము తీటగ నుందిర తట్టుకోలేనురా
తాపము దీర్చగా మొగుడు దెంగక నుండగ దించుకొంటి నే
నప్పుడు పెద్దపెద్ద కసి మొడ్డలు లెక్కకు మించి ఇంకనా
కిప్పుడు ఇంటనే బలిసి గాడిద తంటును బోలి మొడ్డతో
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లి పూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురు నన్నుయందరున్

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నదొ లేదొ జూడగన్
నాకితి పూకు చంకలను నాలుక తోడను తల్లి జెప్పగన్
చిక్కని పాలుతేనియలు స్నానము నందున పోసితల్లికిన్
నాకితి తల్లి కామ మదనోన్మత సారము చిన్ననాటనే

పెదవు లరూపునే పొలతి పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టియ
న్నదితె లిసేను తల్లి తన పూకును జూపగ చిన్ననాటనే
అధరపు వంపుసొంపులను ఆకృతిని జూడగ ఇంతి కామ మె
వ్విధముగ స్త్రీమదోన్మతము మోమును జూడనెరింగి యెందరో
విధవలు కన్నె ప్రౌడలను వృద్ధల పూకులు నాకు లభ్యమౌ

చెక్కిలినొక్కి ముద్దుగను చెల్లెలి చక్కని గుబ్బచన్నులం
దొక్కట గోరులుంచి జిగియూరువు లంటుచు పూకునాకగా
అక్కయె మొడ్డ చీకగను అమ్మయె పూకున తేనె పోయగన్
నాకితి ముగ్గురిన్ కసిగ! దెంగితి ముగ్గురి పూకులన్ కసిన్

అమ్మకు తాళిగట్టి మదనాలిని జేసిన పుత్రుడివు పె
ద్దమ్మను దాని కూతురిని దెంగగ చాలక దానికూతురిన్
ప్రేమగ లొంగదీసుకొని పెళ్ళికి సిద్ధము జేసినావు వం
శమ్మున స్త్రిలనందరిని సమ్మగ దెంగిన చాలలేద యే
భామను జూచినా విధవ ప్రౌఢలు వృద్ధలు కన్నెపిల్లలన్
అమ్మను దాని కూతురిని అత్తను కోడలు అక్కచెల్లెలన్
అమ్మలు పెద్దయమ్మ చినయమ్మలు అమ్మగన్నయమ్మ అ
త్తమ్మలు మేనయత్త వదినమ్మలు పంతులు గారి పెండ్లమున్

ప్రేమగ ముద్దుగా పొగిడి పట్టగ దెంగుదు వీవు పుత్రుడా
రాముడు వైన ముగురమ్మల పూకులు దెంగ కుందువా
భీముడు వైనకుంతి మద మంతయు దీరగ దెంగ కుంధువా
అమ్మయశోద దేవకికి కామసుఖాలనునివ్వకుందువా
ఏమని జెప్పమందువుర యెందరి స్త్రీలను దెంగనేమిలే
అమ్మకు కామదాసుడివి కామమదోన్మత అశ్వమేడ్రుడా
బ్రహ్మము దెంగెకూతురగు భారతి పూకును పెళ్ళియాడగన్
రాముడు దెంగెకూతురగు సీతను భూసుత కూతురే గదా
అమ్మలగన్నయమ్మముగురమ్మల మూలపుటమ్మచాల పె
ద్దమ్మ మురారులమ్మ జగన్మాతయె ఈశ్వర పత్నినయ్యె ఈ
అమ్మకు నీవెరా శివుడ దైవము దాసుడ నీవె పుత్రుడా
తొమ్మిది మాసముల్ కఢుపునందునమోసి కనంగ ఢెబ్బదీ
తొమ్మిది మాసముల్ కడుపునింఢుగపాలనునిచ్చినానురా
కామమదోన్మతామృతము జుర్రుట నేర్పితి చిన్ననాటనే
అమ్మఋణంబు దీర్చుకొన సమ్మగ దెంగర లింగరూపుడా!
ఇంటి లోన ఇంతి ఇన్సెస్టు జేయగ
కొడుకు తోడ యెవరి కేమి తెలియు
ఇంటి రంకు బట్ట ఈశ్వరుని తరమా
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

పడుచు పిల్ల పొందు పనస తొనల తీరు
ప్రౌఢ పొందు ఆమ్ర పండు తీరు
వృద్ద పొందు అరటి పండు తీరు శివుడా
పండు తినుట తెలియ పండగేను

యాగము పేరుచెప్పికొని అర్థము భూప్రజ వేడి తెచ్చినన్*
భోగము సేయవచ్చు నిజ పుత్త్ర సహోదర దార బంధు సం
యోగము గాగనంచు మది నూహ యొనర్చి యతండఖండ మా
యాగుణదూషితాత్ముడయి యచ్చొటు వెల్వడి యెల్లభూములన్*

జడకుచ్చును మెడహెచ్చును
నడగచ్చును బొచ్చుపెరిగి నలువగు మేనున్*
నిడుదగు తొడల బెడంగున్*
కడు వలమగు నడుము కలుగు కలికిది భళిరా

గౌరవ సాంప్రదాయకుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె నొక్కడిన్
మార్చిమరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ కోసమే

మూడుతరాల మొడ్డలతో భారతి

అదిగో భారతి పంతులమ్మ యదిగో అందానికే యందమా
మదనోన్మత్త రతీ స్వరూపిణి శుభాంగ శృంగార లీలావతీ
వదనం దేవత స్వరూపం మగడు మామా పుత్ర సంభోగమున్
ముదమున్ మూడు తరాల భార్యగను భోగించేను సంతృప్తిగన్

వంగొని పిర్రలెత్తగను పంగను జాపగ బారు వాల్జడే
పంగకు మధ్య వేలబడి భూమికి తాకచు నుండ మామయే
లంగను యెత్తి నాలుకను లోతుగ పూకున దూర్చి నాకగన్
భంగిమ బాగు బాగనుచు భర్తయె మొడ్డను నోట దోపగన్
కంగులు వీడి భారచను గుబ్బలు నాట్యము జేయ పుత్రుడే
దాగియు జూడ రమ్మనుచు తల్లియె పిల్వగ గుద్దలోన చ
క్కంగను నూనె మర్దనము జేయగ మొడ్డను దింప! దెంగరా
లింగ నమశ్శివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూప పుత్రుడా
లింగము బెట్టికుక్కి యదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
ముగ్గురు మేడ్రముల్ కసిగ నూపుచు దెంగుచు నుండ సమ్మగా
స్వర్గమిదేనురా రతిన సౌఖ్యమిదేనుర! దూర్చినా మరో
ముగ్గురి మొడ్డలైన యన, ముగ్గురు వేగము పెంచి యెంతగా
దెంగిన దాని కామగుల దీరక నుండెగ, దానికి యెంత కామమో
ముగ్గురు నల్గురైదుగురి మొడ్డలు చాలవు అశ్వమేడ్రమే
దెంగిన చాలదే వృషభ దడ్డుయొ గాడిదతంటు యైననూ
బాగుగ దూర్చిదెంగగను పూకున చాలదు, దానిపూకు బో
రింగుయె ఊటభావిల రసాలను నూరుచు ఎప్పుడైన సి
ద్ధంగనె నుండు, కామకసి దీర్చెడి బారుగ లావుగాను పె
ద్దంగను మొడ్డయున్నకసిదీరగ దెంగమనంగ యెందరో
దెంగిరి కాని దాని కసి దీరదు, గుర్రపు మొడ్డ దూర్చగా
పంగను జాపి దెంగమనును పచ్చిగ బూతులాడుచున్
లింగము నేక దంతమును లోతుగ పూకున గుద్దలోన దో
పంగను విఘ్ననాయకుడు బాగుగ దెంగు వినాయకా యనున్

లింగస్వరూప శంకరుని లింగము దెంగగ మోజునయ్యె సం

భోగము లోన శంకరుని మించిన వాడు మరెవ్వరేయనిన్

లింగము యేదియైన మద గుర్రపు గాడిద తంటు యైన దో

పంగను పూకులో దిగుడు బావిల మొడ్డను దించు కోగ నే

దెంగును దూల లంజ యది ద్రౌపది యేముగ పూర్వజన్మమున్

దెంగును కుంతిలా మనసు నచ్చిన వాడిని పిల్వగాను యే

భోగము దాన్ని మించి మురి పించును బాగుగ దెంగ రూక లి

వ్వంగను వాడికే! కసిగ పూకును దెంగ మనేను తల్లి భారతీ

ద్రౌపది, పాండవుల వరుసలు
సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుని వద్దకు ఒక కవి వచ్చాడు.
ద్రౌపద్యాః పాండుతనయాః పతి దేవర భావుకః |
న దేవరో ధర్మరాజః సహదేవో న భావుకః ||
అనే శ్లోకాన్ని మనసులో ఉంచుకొని రాజు

“ద్రౌపదికి పాండవు లైదుగురు భర్తలు కదా! వారిలో ఒకరు ఆమెకు భర్త అయినప్పుడు తక్కినవారు ఆమెకు ఏమవుతారో ఆశువుగా కందపద్యంలో చెప్పగలవా?” అని కవిని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడా కవి చెప్పిన పద్యం …..
కం.
పతి మఱఁదియు సహదేవుఁడు,
పతి బావయు ధర్మజుండు, బావలు మఱఁదుల్
పతులు నర నకుల భీములు,
పతు లేవురు సింగభూప! పాంచాలి కిలన్.
సింగభూపాలుడు ఆనందించి కవిని ఉచితంగా సత్కరించాడట!
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
శివుని విల్లు విరచిన వశిష్ట, విశ్వ
మిత్ర శిష్యు డైన విశిష్ట మిత్ర కులజు
భూజ కోరిన దశరథ రాజు పెద్ద
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
మదినిఁ దలచినఁ వానిని, మదన కాముఁ
గన్నఁ దండ్రిని, నీలపుఁగలువ వర్ణ
దేహుడౌ కృష్ణ దేవుని, దేవకమ్మ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.

కోక నదుని కోదండము – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు కోదండ – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 రాము డంత
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోటి కెక్క
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కూడు కొనగ
కోరి వరియించి , భూజాత – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోమలాంగి
కులుకు నడకల సిగ్గుతో – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కువలయేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 పడతి మురిసె !
కోకనదుడు = శివుడు, కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కువలయేశుడు = రాజు (దశరథ మహారాజు)

మంచిగుణములవాడని మనసు బడెను
జీవితమ్మును పంచగ బావకొరకు
మేను పులకించె మగువకు మేన మామ
కొడుకునే భర్తగా పొంది పడతి మురిసె
ధైర్య సాహస గుణములు ధార్ఢ్యదేహ
మపరిత జ్ఞాన శోభితు డార్య సుతుడు,
తనను మురిపించి యలరించు మేనమామ
కొడుకునే, భర్తగా పొంది పడతి మురిసె.

కోకనదుని కోదండము – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోరి విరిచి
కోమలాత్ముడు రాముడు – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కొలువు లోన
కోటి కాంతుల రాజిల్లి – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోటి కెక్క

కొల్లబోయిన హృదయంబు – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోరి విడచి
కోటి కోర్కెలు మదిలోన – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కొలువు దీర
కోరి వరియించి , భూజాత – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కోమలాంగి
కొత్త నడకల ముదమున -కోసలేశు
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 కొమిరె( పడతి )మురిసె !
కోక నదుడు = శివుడు
కోటి కెక్కు = ప్రసిద్ధికెక్కు
కోసలేశుడు = దశరథ మహారాజు
తండ్రి వలె ప్రేమ గా జూచు తనదు మామ
కన్న తల్లిని మరపించు నెన్న నత్త
మెట్టి నింటను మమతల పెట్టు వారి
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె.
గాలి నాతడు, నామెసౌగంధికమ్ము,
గీతమయ్యెను, నామెసంగీతమయ్యె,
గువ్వ మరదలు, బావనే గూడు, మావ
కొడుకునే భర్తగాఁ బొంది పడతి మురిసె!!!

గౌరవ సాంప్రదాయ కుల కాంతలు తృప్తిగ దెంగ కున్నచో
భర్తల చాటుగా పరువు పోదని నమ్మక మున్నవాడితో
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ లంజలు కారె! నొక్కడిన్
మార్చి మరొక్కరిన్ వివిధ మేఢ్రము లన్ రుచి జూడ లంజలై

భర్తల చాటుగా కసిగ మేడ్రము పూకున దించు కోవగన్

భర్తల చాటుగా సుతుని మేడ్రము పూకున దించు కోవగన్

మీరిన కోర్కెతో సుతుడు ముద్దులు బెట్టగ దేహమంతయున్

జారెను బొందు వీడగను చీరయు లంగయు నేల తాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

భారము లయ్యెసళ్ళుమద పాకము లూరెను పూకు విచ్చగన్

జారెడి పూకుపాకములు జుర్రగ నాలుక దోప పూకులో

సారము జుర్రగా సుతుడు కీలము బట్టియు చీకచుండగన్

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

గర్భము జేయరా కసిగ గర్భ గుడిన్ రతి జేయ పుత్రుడా

గర్భము తానె జేసెనని గర్వము బొందును నీదు తండ్రియున్

గర్భము మోయగా కసిగ సమ్మగ దెంగుచు నుండనీవు నా

గర్భము నందు మోసితిని చన్నుల పాలను నిచ్చి పెంచితిన్

దర్పము తోడ యవ్వనము నందున బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ అమ్మపూకుగుల దీరగ దెంగెడి ఆశ్వ మేడ్రుడా

గర్వము గాను వుందిగద సమ్మగ దెంగుచు నుండ నీవు శృం

గారర తీశ్వరా శివుడ సార్ధక నామము నీది పుత్రు శృం

గారసు ఖాలబొందగను గౌరిని నేనుర గర్భమివ్వరా

వీర్యము నింపగా కడుపు వచ్చును బిడ్డను నిత్తు పుత్రుడా

తొండము నేకదంతమును దూర్చగ పూకున గుద్ద బొక్కలో

నిండుగ లింగమంతయును నింపగ నోటిని దెంగుచుండ బ్ర

హ్మాండము బద్దలై నటుల యోనిన పార్వతి కామసారముల్

తొండము తోడ పీల్చెనుగ వినాయకు డప్పుడు కామకేళిలో

జననీ స్తన్యము గ్రోలుచున్ జరణ కంజాతంబునన్ గింకిణీ

స్వన మింపారగ దల్లి మేన మృదుల స్పర్శంబుగా దొండ మ
ల్లన యాడించుచు జొక్కు విఘ్నపతి యుల్లాసంబుతో మంత్రి వె

న్ననికిన్ మన్నపు పొంపుమీర నొసగున్ భద్రంబు లెల్లెప్పుడున్

చివరి పాదంలో మొదటి అక్షరం “న”. యతిస్థానంలోని అక్షరం “భ”.
ఈ రెండు హల్లులకీ యతి చెల్లదు. కానీ, “భ”ముందు పదం “నొసగున్”లో “న్” ఉంది కాబట్టి, దానికి “
న”తో యతి చెల్లుతుంది. యతిస్థానంలో సంధి జారిగినప్పుడు, సాధారణంగా సంధి జరగకముందు ఉన్న
అక్షరంతోనే యతిమైత్రి జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, ఈ కింద పద్యంలో రెండు, నాలుగు పాదాలు గమనించండి:

అంకము జేరి శైలతనయా స్తనదుగ్ధములాను వేళ బా

ల్యాంక విచేష్ట దొండమున నవ్వలి చన్ గబళింపబోయి యా
వంక గుచంబు గాన కహి వల్లభ హారము గాంచి వే మృణా

ళాంకుర శంక నంటెడి గజాస్యుని గొల్తు నభీష్ట సిద్ధికిన్!

“బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులగు త్రిమూర్తులకు జన్మనిచ్చింది ఆది పరాశక్తి
అగు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ దేవి. అప్పుడు రాజరాజేశ్వరీ దేవికి మూడవ నేత్రం ఉండేది. అనంతరం, తనను ఈ
ముగ్గురిలో ఎవరో ఒకరు వివాహ మాడ వలసిందిగా కోరింది. మొదట ముగ్గురూ నిరాకరించారు. ఆమె నచ్చచెప్పిన పిమ్మట, శివుడు తనని వివాహమాడేందుకు
అంగీకరించి, ఒక షరతు పెట్టాడు. తనను (ఆది పరాశక్తిని) వివాహమాడిన అనంతరం మూడవ నేత్రం శివునికి ఇవ్వాలి. అందుకు ఆ దేవత అంగీకరించి, వివాహా
నంతరం శివునికి మూడవ నేత్రమును ఇచ్చింది. అప్పుడు శివుడు ఆ మూడవ నేత్రముతో ఆ దేవతను భస్మం చేసి, ఆ భస్మరాశిని మూడు భాగాలుగా విభజించి, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతిలను సృష్టించాడు.”

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నగ

గొరిగితివొ లేదని జూడ గాను

నాలుక తోడనె నాకుచు నుందువు

చంకలు పూకును చక్క గాను

వేళ్ళను పూకున బెట్టగ విప్పార్చి

పూకు పెదాలను పట్టి లాగి

తొడలు జాపంగ నున్నగ గొరిగెడి

మంగలి వీవుర ముద్దు సుతుడ

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగా కసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై

ఇంకను యేమి కావలెను ఇంతికి ఈకలి కాల మందునన్
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్

చిక్కులు దీసి కేశములు చక్కని వాల్జడ వేసి పుత్రుడే
పిక్కలు దాటు వాల్జడన పిర్రల దాటగ మల్లెమాలలే

మక్కువ తోడబెట్టగను ముద్దులు బెట్టగ నగ్నదేహమున్

ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండె పూ
కాకలి వేయగా భగము కన్నము బెట్టగ పుత్రుడుండగన్
చక్కగ అందచందములు స్త్రీత్వము వృద్ధిని బొందెపుత్రుడా
ఇంకను యేమికావలెను ఇంతికి స్వర్గ మిదేను పుత్రుడా

చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరిసెల్ రస గుల్లను జాంగ్రి లడ్డులున్

మిక్కిలి తియ్యనీ అరటి పండ్లను ముగ్గిన జామపండ్లనూ

చక్కర కేళి పాయసము కొబ్బరి వుండలు జీళ్ళ పాకమూ

చక్కెర పొంగలీ మడత కాజలు బూరెలు పూతరేకులూ

చిక్కని పండు మామిడిర సాలను తియ్యని పాలకోవలన్

చక్కెర పాకమంతయును చిక్కగ పీల్చుగులాబి జాములూ

తొక్కుడు లడ్లు బందరు మిటాయిలు చిక్కని బెల్లపాకమూ

ముక్కలు కోసిమెత్తగను పండిన తియ్యని జామ పళ్ళనూ

పూకుర సాలతో మదన పాకసు గంధము పీల్చు పుత్రుడా

మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా

పూకున నిండుగా జొనిపి పూకును నాలుక దోపిపీల్చగన్

చిక్కని పూకుపాకముల సారము కమ్మగ జుర్రు జుర్రగన్

పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మను దెంగుపుత్రుడా!

తొమ్మిది మాసముల్ కదుపు నందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ సళ్ళన పాలుతాగి పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ భోజన మెట్టి పెంచగన్

అమ్మను గాక వేరొకరి నాలిగ జేసుకొ నంగనేలరా

సమ్మగ పూకు దెంగగను సంతస మొందెడి తల్లి యుండగన్

కమ్మని పూకుపాకములు కోరిక దీరగ జుర్రుకోవరా

అమ్మను నీకు అమ్మనుర శోభన సోయగ అందచందము

న్నమ్మను కామకోర్కె మదనోన్మత కోర్కెలు యున్నదాన్ని నీ

అమ్మను గాననే శివుడ ఆలిని జేసుకొ నంగ దెంగరా

కోర్కెలు మీరగా జనని కామమదోన్మత సార ప్రవాహమే

ధారలు గాను కారగను నోటన నింపగ పుత్ర దాహమే

దీర్చేను తల్లి కామకసి దీర్చగ బారుగ నున్న మొడ్డనే

దూర్చగ లోతుగా భగము నంతయు నింపి దెంగ గన్

పెద్ద సళ్ళున్న భారతీ దేవి సళ్ళను యెత్తి బ్రా రవికలో బెట్టగ చీరను బొఢ్ఢుకు కిందుగాను గట్ట పిక్కలు దాటు వాల్జడలో పిర్రల దాకా
మల్లెపూల మాలలను బెట్టి, పిర్రలు సళ్ళు ఊగుతుంటే, దారిలో పోతుంటే రతీదేవి భూమికి వచ్చిందా అన్నట్లుంది,జారని పైట సర్దు
కొంటూ బలిసిన సళ్ళు చూపిస్తూ వీధిలో పోతుంటే చూచిన ఊళ్ళోని మగాళ్ళందరికి మొడ్డలు చేత్తో పట్టుకొని కొట్టు కొంటున్నారు.
అంతేనా వూరక్కుకలకు కూడా మొడ్డలు లేచాయి. అప్పుడు అ దారిలో మగాళ్ళ వీర్యము, కుక్కల వీర్యము యేరుల గా ప్రవహించింది, ప్రతి రోజు, ఓ తల్లి భారతీ

లా వొక్కింతయు లేదు; ధైర్యము విలోలంబయ్యె; బ్రాణంబులున్
లా వొక్కింతయు లేదు; మొడ్డ కసిగా లేవంగ లేదేన్నడున్
ఆవేశంబుగనే పూకు కామ రసమం తాపీల్చి జుర్రేను రా

ఆవేశంబు గనా పూ కు నెన్నడు కసం తా దీర్చ నే లేదు రా

నావళ్ళం తయు కొవ్వు బట్టి మదనోన్మత్తంబు తోపిచ్చె క్కం

నీవే తప్ప నితఃపరం బెఱుఁగ; మన్నింపంద గున్ దీనునిన్;
రావే! యీశ్వర! కావవే వరద ! సంరక్షింపు భద్రాత్మకా !

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్తమ తార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన సోయగ తల్లిభారతీ

సరసుల మానసంబు సరసజ్ఞులెఱుంగును! గంఢు తుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలు బట్టి మరందము గ్రోలు చందమున్

అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగ భారతిన్

మురిపెము తోడ జూచెను సుపుత్రుడు కామ కోర్కెతో

వరుసలు జూడ నేల మదభామిని ప్రౌడ శుభాంగి తల్లి యే

సరసము లాడగా రతికి సిద్దము జేయగ పుత్రు డాశగా

కరములు బట్టి చన్మొనలు మీటగ పెద్దగ నయ్యె భారమై

బరువుగ సళ్ళు జారగను బట్టగ చేతుల నందు పుత్రుడే

మురిపెము తోడ చన్నులను నోటన దూర్చగ చీకు చుండగా

విరిసెను పూకు కామమద పాకము పొంగగ, జిహ్వ దోపగన్

కరువుగ జుర్రు జుర్రగ శుభాంగిని కామ రసాలు పొంగగన్

అరిచెను మొడ్డ దోపమని ఆర్తిగ తల్లియె మొడ్డ బట్టగన్

కరిచెనుమోమునంతయునుకోర్కెలుమీర కసేక్కతల్లియున్

మురిసెను బారు గాబలి సిపెద్ద గనుండి నపుత్ర మేడ్రమున్

కరువుగ చేత బట్టగ ను చీక గముద్దుగకోర్కె తోడనే

పరచెను పూకు విచ్చగ నుమొడ్డ నులోతు గదించు కోవగన్

కురులను

దరువులు

కురిసెను

వరములు

చేమంతుల అందానికి పచ్చని పసిడి కాంతులిచ్చిన నీ వాలుజడ
సన్నజాజుల పరిమళాన్నిప్రతి పాయలోను నింపుకున్ననీ వాలుజడ.
గులాబుల గుబాళింపులను గుచ్చెత్తి నను పిచ్చెత్తించేనీ వాలుజడ
మొగలి పూల వాసనతో రేయికి సెగలు రేపే నీ వాలుజడ
మదనుని కొరడాలా నీ యవ్వనాన్ని నియంత్రించే నీ వాలుజడ
జడగంటలను చేతపట్టి మదిలో వలపుల జేగంటలు మోగించే నీ వాలుజడ.
మల్లెల మాలలను చుట్టుకునివిల్లెత్తిన శృంగారంలానీ వాలుజడ.
సైకత వేదికలని తాకుతూయామినీ వాహినిలా సాగేనీ వాలుజడ.
నీ నడుము కదలికలవద్దవయ్యారం నేర్చుకుంటూనీ వాలుజడ.
అలుకలో చెళ్ళుమనినాబుగ్గల తాకిన పట్టుకుచ్చులనీ వాలుజడ
ప్రణయంలో నా మెడను చుట్టి చెంతకు లాగిన నీ వాలు జడ.
వసంతుని ధనువుకి కట్టిన పూలనారిలా నీ వాలుజడ.
రాత్రులలో కామునితో కయ్యానికి కాలుదువ్వే నీ వాలుజడ.
సరసాలలో మిన్నాగులా కదులుతూ క్షీరనీరాలింగనాల మధ్య నలుగుతూ
సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగే నీ వాలుజడ.

మ. ఒడినందుండినయట్టి మల్లెపువులందొక్కొక్కటిన్ దీసి వా
ల్జడ యల్లించుకొనంగ దల్లికిడు వేళన్, వచ్చు నన్ గాంచి వె
ల్వడగా నిల్వగ బాఱువోక మునిగాళ్ళన్ నిల్చు నానాటి నీ
పడుచుం బ్రాయపు జిన్నె నా కనులకున్ బ్రత్యక్షమౌగావుతన్

అవి పెళ్ళయి భార్య కాపరానికి వచ్చిన తొలినాళ్ళు. ఆమెతో పాటు అత్తగారు కూడా వచ్చారు. ఈయన పని మీద వెళ్ళి సాయంకాలానికి యిల్లు చేరుకొన్నారు
. వాళ్ళింట్లో పెరడు, ఆ పెరటిలో ఒక మల్లె చెట్టూ ఉండేవి కాబోలు. మల్లెపూలు కోసుకొచ్చి, ఒడిలో పోసుకొని, తల్లి దగ్గర కూర్చొని ఉంది కొత్త పెళ్ళికూతురు.
ఒకో పువ్వుని తల్లికి అందిస్తూ ఉంటే ఆమె కూతురికి చక్కని వాలుజడ అల్లుతోంది. ఈ లోపున ఈయన వచ్చారు. ఇంకా కొత్త కదా, సిగ్గూ బిడియం పోలేదు.
ఆయన్ని అలా చూసేసరికల్లా ఆ నవోఢకు ఏం చేయడానికీ పాలుపోలేదు. దగ్గరకి వెళ్ళాలా, అలాగే ఉండాలా, సిగ్గుతో పారిపోవాలా – Telugu Sex Story | Telugu boothu kathalu | Telugu Sex Stories 2018 ఏమీ తెలియక,
ఏదో చేయాలన్న తొందరలో, దిగ్గునలేచి మునిగాళ్ళపై నిలుచుండిపోయింది. అలా నిలుచుండిపోయిన ఆమె పడుచుప్రాయపు విలాసం తన కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమైతే బాగుండునని కోరుకొంటున్నారు.

More from Telugu Sex Stories
Comments

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories